Rada EPSCO dala zelenou trialogu s EP o pracovních podmínkách v platformách

Na Radě pro zaměstnanost, sociální věci, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) dne 12. 6. 2023 se ministři pod velkým politickým tlakem dohodli na obecném přístupu pro jednání s Evropským parlamentem o návrhu směrnice o pracovních podmínkách v platformách.

SE PRES svoji ambici naplnilo, ovšem je to výsledek úsilí celé trojky, kterou tvořilo s Francií a Českou republikou. Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Maďarsko, Irsko, Itálie , Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko , Rumunsko, Slovensko, Slovinsko řekly své ano. Pět z nich - Belgie, Lucembursko, Malta, Portugalsko a Slovinsko, by však i nadále podpořily přísnější podmínky pro posílení právně vyvratitelné domněnky, než aby se respektovali vnitrostátní úpravy. Francie a Litva během jednání požádaly o další objasnění omezeného přístupu osob samostatně výdělečně činných v platformách ke kolektivnímu vyjednávání v souvislosti s pokyny EK pro samostatně výdělečně činné osoby. Evropský byznys od počátku návrh EK nepodporoval a s výsledkem nebyl spokojený ani v prosinci 2022 ani v červnu 2023. Do poslední chvíle bojoval alespoň o odkladný účinek uplatnění právní domněnky. Ústupkem bylo, že rozhodnutí bylo ponecháno na členských státech.

Nelehký proces v Radě

Návrh směrnice byl předložen dne 9. 12. 2021. Cílem směrnice je zlepšit pracovní podmínky osob pracujících prostřednictvím on-line platforem.

Stěžejním elementem návrhu směrnice je vyvratitelná právní domněnka, podle které platí, že pokud digitální pracovní platforma má nad určitými prvky výkonu práce kontrolu, tak mezi digitální pracovní platformou a osobou vykonávající práci prostřednictvím platformy existuje pracovní poměr. Členské státy jsou povinny vytvořit rámec, který zajistí uplatňování této domněnky.
Výše uvedené doplňují ustanovení směrnice, jejichž cílem je zajistit při algoritmickém řízení v kontextu práce prostřednictvím platformy spravedlnost, transparentnost a odpovědnost, zvýšit sledovatelnost a informovanost o vývoji práce prostřednictvím platformy a zlepšit vymáhání platných pravidel pro všechny osoby pracující prostřednictvím platforem, včetně osob působících přeshraničně.

Projednávání návrhu bylo zahájeno v lednu 2022 během FR PRES, na které v červnu 2022 navázalo CZ PRES. Během CZ PRES byly projednávány všechny kapitoly navrhované směrnice a v prosinci 2022 byl Radě EPSCO předložen návrh obecného přístupu. Kvůli rozdílné míře ambicí ČS (kdy jedna skupina ČS požaduje vysokou míru regulace, druhá naopak regulaci omezenější), jakož i absenci pozice DE jakožto silného hráče, nezískal obecný přístup během CZ PRES potřebnou podporu.
SE PRES navázalo na práci CZ PRES a soustředilo se na projednávání kapitoly II, která zakotvuje vyvratitelnou právní domněnku. Úpravy oproti návrhu CZ PRES jsou spíše dílčího charakteru, zásadní parametry měněny nejsou, zachovává se počet i obsahová stránka kritérií potřebných pro aktivaci vyvratitelné právní domněnky.

Rada EPSCO dále přijala:
- Návrh směrnice o standardech pro orgány pro rovné zacházení (čl. 19) - obecný přístup
- Návrh směrnice o standardech pro orgány pro rovné zacházení (čl. 157) - obecný přístup
- Návrh směrnice o rovném zacházení (č. 19) -zpráva o pokroku
- Návrh směrnice, kterou se mění směrnice 98/24/ES a směrnice 2004/37/ES pokud jde o limitní hodnoty pro olovo a diisokyanáty - obecný přístup
Politická debata se vedla k Evropskému semestru a Rámci pro sociální konvergenci.

Příloha: Obecný přístup přijatý na EPSCO 12. 6. 2023

Vladimíra Drbalová, poradkyně prezidenta a generální ředitelky SP ČR pro mezinárodní organizace a EU

 

kategorie EU infoservis
zpět