Doporučení o rozvoji sociální ekonomiky

Evropská komise dne 13. června uveřejnila návrh Doporučení o rozvoji rámce podmínek sociální ekonomiky - KOM (2023)316, které má přispět k dosažení spravedlivé a inkluzivní EU a které má ČS pomoci v nastavení podmínek pro rozvoj sociální ekonomiky. Pro efektivní přístup k informacím o sociální ekonomice spustí EK rovněž jednotný portál nazvaný Social Economy Gateway.

Záměr vydat doporučení byl oznámen v rámci Akčního plánu EK pro sociální ekonomiku, zveřejněného v prosinci 2021. Předložené doporučení představuje souhrn možných opatření na podporu a využití potenciálu tzv. sociální ekonomiky a sociálního podnikání. Jedná se o zastřešující termíny pro podnikatelské aktivity uskutečňované v rámci družstev, spolků, nadací a obecně všechny formy podnikání, které upřednostňují přínos pro sociální oblast a oblast životního prostředí (oproti zaměření čistě na dosažení zisku). Dle odhadů EK zaměstnávají tyto subjekty v EU okolo 13,6 milionů občanů EU s významným přínosem pro HDP v některých zemích (jako příklad uvádí důvodová zpráva FR s podílem až 10 % HDP).

Přesto, že sociální ekonomika není výslovně obsažena v principech Evropského pilíře sociálních práv (EPSP), je její podpora s jeho naplňováním přímo spojována, a to zejména s ohledem na pozitivní vliv na vytváření pracovních míst, usnadnění sociální inkluze, podporu udržitelného rozvoje a genderovou rovnost (tedy oblasti zasahující do několika principů EPSP). Sociální ekonomika navíc může přispět k usnadnění zeleného a digitálního přechodu, podpořit místní ekonomiku a poskytovat esenciální sociální služby. V tomto ohledu je sociální ekonomika EK přímo spojována s pozitivním vlivem na podporu dosažení cílů vycházejících z Akčního plánu EPSP do roku 2030.

Nad rámec EPSP a jeho Akčního plánu je návrh doporučení navíc v souladu s dalšími iniciativami a politikami, jako je The Social Business Initiative či Start-up and Scale-up initiative, jakož s dalšími strategiemi a plány EU v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky
Spolu s doporučením představila EK rovněž jednotné informační místo s názvem Social Economy Gateway. Jeho smyslem je usnadnit, zejména menším subjektům, přístup k informacím o možnostech financování, příkladech dobré praxe a pravidlech pro sociální podnikání napříč ČS EU.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10594

Příloha: Doporučení EK KOM (2023)316 EU

Vladimíra Drbalová, poradkyně prezidenta a generální ředitelky SP ČR pro mezinárodní organizace a EU

kategorie EU infoservis
zpět