Příspěvek byznysu k akčnímu plánu EU na řešení nedostatku pracovní síly a dovedností

V rámci společného pracovního programu Evropských sociálních partnerů byla ustavena Specializovaná skupina pro zlepšování výkonnosti trhů práce a systémů sociálního zabezpečení. V rámci jejího zasedání dne 27. 6. 2023 na téma: „Nedostatek pracovní síly a dovedností“ zveřejnil BusinessEurope své prohlášení, které je příspěvkem k Evropskému roku dovedností 2023 a současně definuje požadavky evropského byznysu do Akčního plánu EU pro řešení nedostatku pracovní síly s potřebnými dovednostmi.

Za poslední desetiletí klesl počet obyvatel EU v produktivním věku z 269 milionů v roce 2012 na 264 milionů v roce 2021. V roce 2022 činil počet zaměstnaných lidí ve věku 20–64 let v EU celkem 193,5 milionů. Očekává se, že počet obyvatel EU v produktivním věku se během příštích let a desetiletí sníží a do roku 2050 ztratí dalších 35 milionů osob.

Vlivy demografického stárnutí na trh práce, tj. kombinace rostoucích kohort starších pracovníků opouštějících trhy práce s mnohem menším počtem mladých lidí vstupujících na trhy práce, je velmi náročnou rovnicí pro celkovou populaci, se kterou se EU potýká.
Migrace hraje pozitivní roli při snižování rozdílů a je důležité zvýšit zaměstnanost migrantů. V roce 2021 byla míra zaměstnanosti v EU mezi obyvateli v produktivním věku výrazně vyšší u občanů EU (74 %) než u občanů mimo EU (59,1 %).
Tento strukturální posun v dynamice populace v EU je něco, co musí Evropská komise, národní vlády a sociální partneři důrazně a zodpovědně řešit, aby společně našli nejlepší způsoby, jak dnes a v nadcházejících desetiletích zmírnit jeho dopad na trhy práce.

1. Snížení míry neaktivity v Evropě: Důležitou prioritou EU a členských států je pokročit směrem k cílům EU a vnitrostátním cílům míry zaměstnanosti stanoveným jako součást akčního plánu Evropského pilíře sociálních práv. BusinessEurope by uvítal, kdyby Evropská komise podpořila Síť veřejných služeb zaměstnanosti EU (Eures) při zlepšování její spolupráce se soukromými službami zaměstnanosti v celé Evropě, jakož i mezi službami zaměstnanosti a sociálními službami. Při navrhování případných opatření by měly být vždy brány v úvahu vnitrostátní specifika a postupy.
2. Reformy vzdělávání a odborné přípravy pro včasnou a účinnou aktualizaci učebních osnov: Vyzýváme k iniciativě EU na podporu členských států v jejich reformách s cílem urychlit proces aktualizace učebních osnov a kvalifikací s ohledem na nová a měnící se pracovní místa, zejména v kontextu dvojího digitálního a zeleného přechodu. Komise oznámila vytvoření akademií dovedností pro sektory čistých technologií jako součást svého zákona o čisté nule. Bez koordinace to vytváří riziko zasahování do různých národních přístupů vlád a/nebo sociálních partnerů. Je proto nezbytné, aby opatření na úrovni EU a jednotlivých států k aktualizaci osnov odborné přípravy byla dobře koordinována napříč sektory, aby bylo zajištěno, že se vzájemně doplňují a nevytvářejí duplicitu.
3. Zlepšení uznávání dovedností a kvalifikací u neregulovaných povolání způsobem, který respektuje vnitrostátní pravomoci: Komise v současné době pracuje na zlepšení uznávání kvalifikací státních příslušníků třetích zemí v EU, což je pozitivní cíl. Abychom však mohli dosáhnout pokroku pro státní příslušníky třetích zemí, je v první řadě zapotřebí iniciativa EU, která zlepší uznávání dovedností a kvalifikací v Evropě. Členské státy by v tom měly hrát klíčovou roli, protože uznávání kvalifikací je jejich hlavní pravomocí. Dosažení přeshraniční interoperability vnitrostátních přístupů a nástrojů uznávání bude však zásadní pro zlepšení úlohy, kterou může hrát mobilita pracovních sil při zmírňování nedostatku pracovních sil a dovedností.
4. Zlepšení uznávání dovedností a kvalifikací u regulovaných povolání: Přístup jednotného trhu: Komise má možnost zavést společné rámce odborné přípravy pro regulovaná povolání podle směrnice o uznávání odborných kvalifikací 2005/36/ES. Je důležité tuto možnost v budoucnu lépe využívat. Komise by spolu s členskými státy a sociálními partnery měla určit řadu prioritních regulovaných povolání, kde je nedostatek nejsilnější, aby mobilizovala jednotný trh na podporu mobility pracovníků v nejžádanějších regulovaných povoláních.
5. Výchova k podnikání: Evropský rok dovedností je skvělou příležitostí k vyhodnocení opatření přijatých v posledních letech na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni na podporu vzdělávání v oblasti podnikání. Je zapotřebí evropská vzdělávací strategie pro podnikání, která by pokrývala všechny úrovně vzdělávacího systému. Jde o propojení stávajících národních, regionálních a místních center a sítí podnikatelských dovedností na úrovni EU na podporu začínajících podnikatelů. Podnikatelská inovační centra a začínající ekosystémy je třeba utvářet ruku v ruce se zaměřením na ekonomicky slabší regiony.
6. Zlepšení koordinace seznamů nedostatkových povolání na úrovni EU: Seznamy nedostatkových povolání jsou klíčovým nástrojem trhu práce k zajištění správného souladu mezi zaměřením na migraci ze třetích zemí a nenaplněnými potřebami trhu práce EU. Byznys vyzývá EU a členské státy, aby spolupracovaly na zlepšení návrhu a používání seznamů nedostatkových povolání. Členské státy se musí jeden od druhého učit, jak efektivně shromažďovat údaje, a pravidelně aktualizovat své seznamy s přihlédnutím k informacím od zaměstnavatelů.
7. Testy trhu práce: Testy trhu práce hrají důležitou roli pro zajištění politického přijetí migrace ze třetích zemí, zejména s ohledem na potřebu zlepšit zapojení neaktivních částí evropských společností do zaměstnání. BusinessEurope vyzývá Komisi a členské státy, aby prozkoumaly nový přístup k úloze testů trhu práce. To zahrnuje zlepšení koordinace a příležitostí k vzájemnému učení mezi členskými státy s cílem zajistit konzistentní přístup k testům trhu práce v celé EU. Zaměstnavatelé považují za zásadní, aby byly tyto testy organizovány způsobem, který zaměstnavatelům příliš nebrání v náboru kvalifikovaných pracovníků, které potřebují.

https://www.businesseurope.eu/publications/towards-eu-action-plan-address-labour-and-skills-shortages-businesseurope-statement

Vladimíra Drbalová, poradkyně prezidenta a generální ředitelky SP ČR pro mezinárodní organizace a EU

 

kategorie EU infoservis
zpět