Balíček EK zpřísňuje opatření u pozdních plateb

Evropský byznys se obává zejména o ochranu smluvní svobody v B2B vztazích.

Evropský byznys se obává zejména o ochranu smluvní svobody v B2B vztazích. Balíček na podporu MSP zpřísňuje opatření u pozdních plateb.

Ve svém sdělení o podpoře malých a středních podniků navrhuje nová opatření, která poskytnou krátkodobou podporu, podpoří dlouhodobou konkurenceschopnost malých a středních podniků a posílí spravedlnost v podnikatelském prostředí na celém jednotném trhu. V rámci těchto opatření Komise rovněž zveřejňuje nové návrhy nařízení o opožděných platbách v obchodních transakcích a směrnici o zavedení jakési ústřední daňové správy (Head Office Tax System) pro malé a střední podniky. Další iniciativy mají za cíl pokračovat v posilování přístupu MSP k financím, zlepšovat podnikatelské prostředí a podporovat a uvolnit jejich plný ekonomický potenciál

Pozdní platby

Nové nařízení o boji proti opožděným platbám v obchodních transakcích řeší zejména pozdní platby, což je nekalá praxe, která ohrožuje peněžní tok malých a středních podniků a brání konkurenceschopnosti a odolnosti dodavatelských řetězců. Nová pravidla zruší směrnici z roku 2011 o opožděných platbách a nahradí ji nařízením. Návrh zavádí přísnější maximální platební limit 30 dnů, odstraňuje nejasnosti a řeší právní mezery ve stávající směrnici. Navrhovaný text také zajišťuje automatickou platbu naběhlých úroků a kompenzačních poplatků a zavádí nová donucovací a opravná opatření na ochranu společností před špatnými plátci.
Opožděné platby negativně ovlivňují celou evropskou ekonomiku. Na ochranu evropských podniků, zejména malých a středních podniků, před opožděnými platbami přijala EU v únoru 2011 směrnici 2011/7/EU o boji proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Každý rok v celé Evropě tisíce MSP zkrachují a čekají na zaplacení faktur. Ztrácí se pracovní místa a podnikání je potlačováno. Opožděné platby způsobují administrativní a finanční zátěž, která je zvláště akutní, když jsou podniky a zákazníci v různých zemích EU. Přeshraniční obchod je nevyhnutelně ovlivněn.

Head Office Tax System SMEs

Ústřední daňová správa pro MSP poskytne malým a středním podnikům, které působí přeshraničně prostřednictvím stálých provozoven, možnost spolupracovat pouze s jednou daňovou správou – správou ústředí – namísto toho, aby se musely řídit více daňovými systémy. Tento návrh podle EK zvýší daňovou jistotu a spravedlnost, sníží náklady na dodržování předpisů a narušení trhu, které ovlivňují obchodní rozhodnutí, a zároveň minimalizuje riziko dvojího a nadměrného zdanění a daňové spory. Očekávané snížení nákladů na dodržování předpisů by mělo zejména podpořit investice a přeshraniční expanzi v EU. MPP působící v různých členských státech budou moci plně maximalizovat svobodu usazování a volný pohyb kapitálu, aniž by jim bránily zbytečné daňové překážky.

Hlavní změny oproti stávající právní úpravě jsou následující:

  • 30 lhůta splatnosti ve vztazích B2B a B2P, kterou nelze smluvně prodloužit;
  • V případě veřejných zakázek povinnost doložit provedení plateb subdodavatelům;
  • Zákonný úrok z prodlení, který nemůže být smluvně vyloučen; povinnost členských států stanovit veřejnoprávní sankce za porušení povinností plynoucích z Návrhu a uplatňovat veřejnoprávní dozor.
SP ČR nyní návrhy analyzuje ve spolupráci s Businesseurope. Evropský byznys má od začátku práce na návrhu obavy zejména, pokud jde o ochranu smluvní svobody v B2B vztazích

Vladimíra Drbalová, poradkyně prezidenta a generální ředitelky SP ČR pro mezinárodní organizace a EU
Ondřej Ševčík
/
kategorie EU infoservis
zpět