Rada COMPET o strategických sektorech i probíhající legislativě

7. 3. 2024 proběhne v Bruselu Rada pro konkurenceschopnost – část pro vnitřní trh. V rámci legislativní části proběhne politická diskuse k návrhu nařízení o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích.

Z dosavadního průběhu jednání návrhu je zjevné, že většina ČS má zásadní problém s některými základními prvky návrhu. BE PRES navrhlo k politické debatě formu právního předpisu, bezvýjimečnou 30denní lhůtu splatnosti a veřejnoprávní vymáhání pravidel. V nelegislativní části je proběhne výměna názorů k Výroční zprávě o vnitřním trhu a konkurenceschopnosti 2024.

V bodě Různé plánuje BE PRES informovat o stavu aktuálně projednávané legislativy, konkrétně o návrzích nařízení o zákazu produktů pocházejících z nucené práce na trhu Unie, směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (due diligence) a aktu o nástroji pro mimořádné situace a odolnost vnitřního trhu (IMERA). BE PRES bude informovat o postupu navazujícím na závěry Rady o „Evropské agendě pro cestovní ruch 2030“. Na agendu by se mělo dostat i téma evropské strategie pro řešení nedostatku léčiv a společný dopis 8 ČS (+ Island) „Pravidla veřejné podpory pro dlouhodobou konkurenceschopnost“. Pracovní oběd bude zaměřen na téma identifikaci strategických sektorů v oblasti průmyslu pro příští legislativní cyklus.

BusinessEurope přichází před Radou COMPET se dvěma výstupy:

  • Tradiční poselství Pierru-Yves DERMAGNE, předsedovy EU Rady pro konkurenceschopnost. Analýza výroční zprávy a budoucí priority, které výroční zpráva nastiňuje, musí být co nejkomplexnější a zohledňovat náročné výzvy. Existují však dvě zásadní oblasti související s regulační zátěží, které vyžadující naléhavá opatření, které ve zprávě chybí.
    - Budoucí priority Výroční zprávy nezmiňují odstranění stávajících regulačních překážek pro přeshraniční obchodní operace. Komise jako iniciátor návrhů, Rada a EP jako spoluzákonodárci by tedy měli upřednostňovat odstranění a prevenci fragmentace trhu na úrovni EU.
    - Mezi hlavními budoucími prioritami není žádná zmínka o snižování regulační zátěže. BusinessEurope proto do roku 2025 naléhavě vyzývá k zavedení konkrétních cílů snížení nákladů na dodržování předpisů a navržení speciálního programu k dosažení tohoto cíle.

Poselství se vyjadřuje k nařízení o opožděných platbách. Businesseurope nepodporuje návrh EK na úplné odstranění smluvní svobody v B2B transakci, která je zásadní a klíčová pro umožnění flexibility pro zachycení specifických okolností mezi podniky. Pokud jde o návrh k due diligence. BusinessEurope prosazuje takový rámec EU, který může být realisticky zaveden do praxe evropskými společnostmi všech velikostí podpořený vyváženými, harmonizovanými a proveditelnými ustanoveními.

  • Společný dopis evropského byznysu představuje jednotné poselství ze společné akce k jednotnému trhu, která se konala na konci listopadu 2023, a současně společný příspěvek k nadcházející zprávě Letty na vysoké úrovni o budoucnosti jednotného trhu.
    Evropský byznys spojil své síly a volá po dlouhodobém komplexním programu integrace jednotného trhu. Zaměřit se na hlubší ekonomickou integraci a odstranění překážek volného pohybu zboží, služeb, kapitálu, osob a dat přes hranice v EU jako hlavní cíl nového komplexního dlouhodobého programu jednotného trhu podporovaného silnou správou v celé EU institucí. Upřednostňovat bezchybné provádění a prosazování pravidel jednotného trhu s cílem zajistit rovné podmínky v EU s modernizovanou infrastrukturou, posíleným uplatňováním zásady právního státu a transparentností s účinným oznamováním vnitrostátních pravidel.

Vladimíra Drbalová, poradkyně pro mezinárodní a EU sociální záležitosti

kategorie EU infoservis
zpět