Mimořádný Summit EU o konkurenceschopnosti a strategické agendě

17. – 18. 4. 2024 proběhl mimořádný Summit EU věnovaný především konkurenceschopnosti EU a posílení jednotného trhu. K tomu má přispět především zpráva na vysoké úrovni o budoucnosti vnitřního trhu, kterou vypracoval z pověření BE PRES Enrico Letta. Důležitým bodem agendy bude i pokračování diskuse o Strategické agendě EU. Mimořádná Rada se bude věnovat i vztahům EU-Turecko.

Česká delegace jde do Bruselu s jasným poselstvím podpořit vytvoření horizontální strategie pro vnitřní trh, vyslovit se pro podporu příznivého podnikatelského prostředí s důrazem na snižování regulatorní a administrativní zátěže, zejména na malé a střední podniky, a podtrhnout potřebu střízlivého přístupu k přijímání nové legislativy.

I. Zpráva o budoucnosti vnitřního trhu EU
Enrico Letta byl pověřen BE PRES, aby vypracoval zprávu na vysoké úrovni o budoucnosti vnitřního trhu. Zpráva by se kromě návrhu možných změn ve fungování vnitřního trhu v rámci čtyř svobod měla věnovat tématům obrany, energetiky, telekomunikací/konektivity a financí. Za slabinu považuje E. Letta finanční trhy v EU a to především v kontrastu s velmi silnými finančními trhy v USA. Jako klíčové vnímá také posílení obchodu se třetími zeměmi. Zásadní význam pro evropskou ekonomiku mají malé a střední podniky, které je nutné více podporovat. Rozdílné daňové systémy a právní rámce jim vytvářejí překážky. Zpráva se bude rovněž věnovat výzvám, které přináší svoboda volného pohybu.

II. Strategická agenda EU
Proces přípravy Strategické agendy byl zahájen neformálním zasedáním ER 6. října 2023 v Granadě. V dubnu 2024 probíhá série neformálních jednání s ĆS. Substantivní diskuse proběhne až na tomto mimořádném Summitu. Konečný dokument by měla Evropská rada přijmout v červnu 2024. Dosavadní diskuze se věnovaly jak návrhům dotýkajícím se možného rozšíření hlasovaní kvalifikovanou většinou do vybraných oblastí politik EU (zejména tedy v oblasti Společně zahraniční a bezpečnostní politiky), tak potřebě změn ve specifických unijních politikách, či v oblasti dlouhodobého rozpočtu Unie v kontextu budoucího rozšíření. Názory na diskutované otázky se mezi ČS značně liší, ale Rada jako celek se aktuálně shoduje na té skutečnosti, že pokud by měly být činěny institucionální změny, mělo by tak být učiněno primárně v rámci prostoru, který nabízejí aktuální Smlouvy.

Tradiční poselství BusinesEurope „ Silný byznys, silná Evropská unie“
K tomu, aby Evropská unie sloužila společnosti, potřebuje silné společnosti, stejně jako evropské společnosti potřebují silnou Evropskou unii, aby uspěly. Evropské podniky jsou odhodlány hrát svou roli ve společnosti, ale brzdí je vysoké náklady na energii, nadměrná regulace a nedostatek dovedností a pracovních sil. BusinessEurope nedávno zveřejnila přiloženou výzvu k restartu politik EU a načrtla změny v přístupu potřebné k vybudování odolné Evropské unie s energií za dostupné ceny, lepší a jednodušší regulací, otevřený obchod založený na pravidlech vedoucí k většímu počtu příležitostí pro společnosti a lidé na jednotném trhu prostřednictvím technologických inovací a rozvoje talentů. BusinessEurope se těší na zveřejnění zprávy Enrica Letty. Zásadní význam má rychlé odstranění zbývajících překážek volného pohybu v rámci horizontální strategie k prohloubení a modernizaci našeho jednotného trhu. Je však třeba mobilizovat mnoho dalších politik EU, aby se usnadnily a podpořily soukromé investice v Evropě.

Příloha: Poselství BusinessEurope adresovaný na Alexandra De Croo, předsedu vlády Belgie a další špičky EU Institucí

Vladimíra Drbalová, poradkyně SP ČR pro mezinárodní organizace a EU

kategorie EU infoservis
zpět