Stanovisko BusinessEurope: Udržitelnosti podniků a náležitá péče

Návrh EK musí být proveditelný, proporcionální a musí podniků zajistit právní jistotu a rovné podmínky. Náležitá péče by měla být považována za pozitivní opatření, nikoli za prostředek trestu.

Podniky podporují Zelenou dohodu EU a agendu udržitelných financí a zavázaly se k přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku do poloviny století. Tento závazek také znamená využití soukromých investic.

Evropské společnosti plně chápou, jak je důležité stát se udržitelnější a řešit rizika, která se mohou vyskytnout v jejich dodavatelských řetězcích. Společnosti uznávají výhody harmonizovaného rámce EU pro náležitou péči, který se vztahuje i na společnosti ze třetích zemí působící v EU. Musí však být splněny klíčové podmínky týkající se proveditelnosti, proporcionality, právní jistoty a rovných podmínek.

Regulační rámec musí být v souladu se zavedenými nástroji a doplňovat je, jako jsou Směrnice OECD pro nadnárodní podniky, Hlavní zásady Organizace spojených národů pro podnikání a lidská práva, stávající nebo připravované evropské politiky v oblasti klimatu a životního prostředí a také odvětvová schémata, která posilují roli a zapojení evropských společností jako vyslanců evropských hodnot napříč dodavatelskými řetězci. Soulad s ostatními opatřeními EU v oblasti náležité péče (přijatými nebo probíhajícími) je prvořadý, aby se předešlo duplicitě.

Je nezbytný holistický přístup, který povzbudí evropské společnosti a pomůže jim přispívat k udržitelnějším dodavatelským řetězcům. Náležitá péče by měla být podle mezinárodních rámců považována za pozitivní opatření, nikoli za prostředek trestu. Náležitá péče má hodnotu při identifikaci problémů a rizik, aby zahájila proces směřující k identifikaci řešení. Návrh by se proto měl zaměřit spíše na požadavky na proces než na požadavky na výkon, aby došlo ke skutečné změně a ne pouze k zaškrtávání políček.

Evropské iniciativy v oblasti náležité péče musí mít spíše podpůrný a vzdělávací charakter než represivní a normativní. Je nezbytné, abychom stále viděli podniky v jejich samotné podstatě – jako tvůrce růstu a zaměstnanosti – aby neohrozily ekonomickou prosperitu, která je pilířem udržitelnosti. Bez konkurenceschopných společností není bohatství, investice, inovace, zaměstnanost ani daňové příjmy, které by financovaly a podporovaly pokrok v udržitelnosti. Nefunkční rámec náležité péče by vážně poškodil Evropu jako obchodní místo a poškodil by konkurenceschopnost evropských společností, čímž by ohrozil plné cíle udržitelnosti.

kategorie BusinessEurope
zpět