Firmy EU neví, jak se zapojit do projektů Global Gateway

Svaz průmyslu se zapojil do přípravy dokumentu konfederace evropského podnikání BusinessEurope k iniciativě Global Gateway (GG), který byl zaslán předsedkyni Evropské komise U. von der Leyen a evropské komisařce pro mezinárodní partnerství J. Urpilainen.

Dokument s názvem „Global Gateway – Suggestions and Way Forward“ nastiňuje komplexní strategie a především praktické návrhy na posílení zapojení evropských společností do iniciativy GG, a to zejména malých a středních podniků. Iniciativa je koncipována jako strategická reakce EU na čínskou iniciativu Belt and Road Initiative (BRI), cílem GG je podpořit propojení a hospodářský rozvoj v různých regionech, přičemž velký důraz je kladen na prosazování evropských hodnot a norem. V rámci GG má být EU v letech 2021-2027 mobilizováno investicemi do rozvoje infrastruktury až 300 miliard EUR, a to včetně možností grantového financování.

Iniciativa GG může posílit evropskou ekonomickou bezpečnost a naše strategické zájmy. Může také pomoci při dosahování širšího cíle, kterým je diverzifikovat zdroje vstupů tam, kde existuje vysoká závislost. GG může být užitečná také při spolufinancování odolných průmyslových dodavatelských řetězců, zejména v případě s ohledem na extrateritoriální dopady evropské legislativy na naše dodavatele.

Aby se firmy mohly efektivně a jednoduše zapojit do iniciativy GG, což se aktuálně příliš nedaří, BusinessEurope navrhuje konkrétní opatření na úrovni EU i na úrovni jednotlivých členských států:

  • Centralizovaný přístup k informacím: Zřízení centralizované platformy, která bude poskytovat včasné a podrobné informace o probíhajících a připravovaných projektech, zdrojích financování a možnostech výběrových řízení. Tento centralizovaný systém by pomohl firmám, zejména malým a středním, snadno získat přístup k potřebným informacím a snížit složitost celého procesu.
  • Zpřehlednění procesů: Zvýšení transparentnosti, pokud jde o identifikaci, financování a fáze realizace stěžejních projektů. Pro firmy, které mají zájem o účast, by měly být stanoveny jasné pokyny a přímá kontaktní místa, která zajistí, že budou rozumět příslušným procesům a kritériím.
  • Snižování rizik: Rozvíjet lepší koordinaci mezi vývozními úvěry a rozvojovým financováním, aby se snížilo riziko investic, zejména v počátečních fázích. To také zahrnuje zavedení záruk na krytí rizik země, čímž se zvýší důvěra komerčních bank ve financování projektů.
  • Zlepšení právního a institucionálního rámce: Řešit nedostatek právní jistoty a náročného institucionální prostředí v partnerských zemích podmíněním podpory projektů dodržováním mezinárodně uznávaných regulačních norem. Investiční balíčky by se měly zaměřit také na budování místní infrastruktury a kapacit, aby se vytvořilo příznivější prostředí pro podnikatelské aktivity.
  • Aktivní konzultace a spolupráce: Zavést účinný konzultační mechanismus na podporu spolupráce mezi členy Týmu Evropa (EK, členské státy EU, evropské banky, národní rozvojové agentury, atd.) a soukromým sektorem, včetně pravidelných interakcí s cílem identifikovat životaschopné projekty. Vlády jednotlivých států by měly rovněž úzce koordinovat svou činnost s místními sítěmi s cílem podpořit tyto projekty a usnadnit zapojení místních podniků.
  • Podpora rovnocenných partnerství: Jednat s partnerskými zeměmi jako s rovnocennými partnery a úzce je zapojit do vytváření kritérií projektů, aby se zajistilo, že projekty budou odpovídat jejich specifickým rozvojovým potřebám a podpoří vzájemný prospěch.
  • Udržitelnost a ekonomická životaschopnost: Zajistit, aby nové investiční balíčky byly zaměřeny na udržitelnost a podporovaly cíle zelené a digitální transformace a zároveň byly ekonomicky životaschopné, aby přilákaly soukromé investice a účinně přispěly k udržitelnému rozvoji v partnerských zemích.

Na národní úrovni je to pak především toto sdělení: "Bez podpory příslušných členských států je pro podniky obtížné předkládat návrhy a využívat projekty Global Gateway. Přístup EU ke Global Gateway „v rámci celé vlády“ by proto měl být doplněn také institucionálním rámcem na národní úrovni s užší koordinací mezi národními ministerstvy, agenturami a podniky v členských státech. Některé země dosud takovým rozvinutým národním rámcem nedisponují, což omezuje investiční možnosti jejich podniků."

Svaz průmyslu bude i nadále v kontaktu s příslušnými místy na národní i evropské úrovni a bude bojovat za transparentní a praktický přehled možností zapojení se do iniciativy GG českým firmám, a to s důrazem na malé a střední podniky. 

Mikuláš Nozar
/
kategorie Podpora exportu
zpět