OECD podporuje udržitelnost v oblasti povinné náležité péče

OECD zveřejnilo doporučení adresovaná tvůrcům politik členských států „Úloha iniciativ udržitelnosti v oblasti povinné náležité péče“. Tento dokument je součástí řady doporučení týkajících se otázek souvisejících s návrhem a implementací povinné legislativy v oblasti environmentální a sociální náležité péče související se standardy OECD o odpovědném obchodním chování (RBC- Responsible Business Conduct). Představuje příspěvek k aktivitám Centra OECD pro náležitou péči, které podléhá Centru OECD pro odpovědné obchodní chování.

Vlády stále více využívají legislativu a regulaci jako politický nástroj k podpoře odpovědnějších obchodních praktik a udržitelných finančních toků. V několika jurisdikcích se v posledních letech objevily nové právní předpisy, zejména v oblasti lidských práv a environmentální náležité péče v globálních dodavatelských řetězcích. Mnoho vlád se snažilo využít standardy odpovědného obchodního chování OECD k podpoře společných přístupů napříč provozy společností, dodavatelskými řetězci a obchodními vztahy.

Centrum OECD pro náležitou péči shromažďuje technické dokumenty, informace o událostech, nástroje a další zdroje, které pomáhají tvůrcům politik při navrhování legislativy a regulace náležité péče pro odpovědné obchodní chování. Je důležitou součástí úsilí Centra OECD pro odpovědné obchodní chování pomoci vládám využít široká politická opatření, která mají k dispozici, na podporu odpovědného obchodního jednání včetně zadávání veřejných zakázek, obchodu a investic.

Iniciativy udržitelného rozvoje se v posledních dvou desetiletích neustále množí, protože společnosti a vlády se snaží dát spotřebitelům a investorům větší jistotu ohledně udržitelné povahy konkrétních produktů, společností, dodavatelských řetězců a investic. Tyto iniciativy hrají klíčovou roli při prosazování kolektivních akcí k řešení problémů, rozšiřování odpovědných a udržitelných postupů a prosazování osvědčených postupů, které jdou nad rámec zákonných požadavků. Výsledná podoba je však rozsáhlá a složitá, přičemž iniciativy se výrazně liší ve svých ambicích, hlavních činnostech, rozsahu a složení. Zatímco tato rozmanitost může být silnou stránkou, protože iniciativy soustředí své zdroje a odborné znalosti, společnosti a jejich dodavatelé mohou čelit mnoha a někdy se opakujícím nebo protichůdným očekáváním napříč různými sektory, dodavatelskými řetězci a geografickými oblastmi. Mnoho iniciativ v oblasti udržitelnosti také čelí rostoucí kritice ze strany zúčastněných stran, které vidí nedostatky v jejich designu, úrovni transparentnosti a zapojení pracovníků, modelech řízení a dohledu – a odpovídající nedostatečný dopad.

Iniciativy udržitelnosti různých forem a rozsahu budou – a měly by – i nadále hrát roli při prosazování a rozšiřování udržitelných obchodních praktik a při utváření toho, jak společnosti reagují na vlády, které nařizují udržitelnější činnosti, investice a dodavatelské řetězce. Rostoucí dynamika kolem zákonů o povinné náležité péči o odpovědném obchodním chování, zejména v Evropě, přivedla do popředí debaty o potenciální úloze iniciativ v povinných rámcích – včetně rozsahu, v jakém mohou informovat o implementaci a prosazování a mohou být použity jako "compliance indicators".

Tvůrci politik mohou přispět tím, že objasní způsoby, jakými mohou různé typy iniciativ podpořit provádění a prosazování povinné náležité péče, aniž by podkopaly vlastní povinnosti společností v oblasti náležité péče. Vlády toho mohou dosáhnout stanovením jasných očekávání pro iniciativy, společnosti a donucovací orgány a tam, kde je to vhodné, zajistit, aby společnosti a vlády měly zavedeny robustní procesy pro monitorování a ověřování důvěryhodnosti iniciativ, které využívají nebo na něž spoléhají.

Zveřejněná vodítka OECD definují úlohu iniciativ udržitelnosti v legislativě povinné náležité péče a pojednávají o:

  1. současném charakteru iniciativ udržitelnosti;
  2. důležitosti stanovení jasných očekávání ohledně zveřejnění pro příslušné iniciativy v kontextu povinných rámců;
  3. roli, kterou mohou hrát iniciativy jako nástroj na podporu provádění a prosazování právních předpisů, a klíčová omezení;
  4. doporučení pro vypracování modelu pro posouzení důvěryhodnosti jednotlivých iniciativ na základě přístupu hodnocení souladu s OECD.

Postoj BusinessatOECD k navrhovaným doporučením

BusinessatOECD (BIAC) považuje odpovědné obchodní chování v souladu se Směrnicemi OECD pro nadnárodní spolčnosti za součást otevřeného investičního klimatu, které pomáhá zlepšovat provoz podniků, zapojení zaměstnanců, udržovat důvěru zákazníků, zvyšovat odolnost a podporovat inovace. V rámci šetření mezi svými členy shromáždil poznatky o zjištěných výzvách a příležitostech při implementaci RBC v terénu. V této souvislosti zdůraznil, že společnosti v posledním desetiletí dosahovaly stále většího pokroku v přijímání politik RBC ve svých operacích. Je třeba, aby očekávání od společností byla praktická, realistická a zohledňovala rozdíly mezi společnostmi různých velikostí, sektorů atd.

Navrhované doporučení by nemělo vytvářet nové standardy nebo další povinnosti pro společnosti, což by mohlo odvádět pozornost od provádění pokynů a nemuselo by vést k efektivnějším výsledkům. Je důležité zajistit, aby nástroj zůstal zcela založen na pokynech OECD pro nadnárodní společnosti. Dokument s pokyny k náležité péči je pomocnou rukou při implementaci pokynů, poskytuje praktickou podporu odborníkům a zdůrazňuje, že „ne každé praktické opatření bude vhodné pro každou situaci“. Pokyny pro náležitou péči by proto neměly být ztotožňovány s pokyny pro nadnárodní podniky. Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti poskytují podnikům dobrovolná doporučení, ale pro vlády představují závazný mezinárodní závazek.

Pokyny OECD pro náležitou péči

  • Rámec náležité péče OECD jsou vyjednaným a vládou podporovaným globálním měřítkem pro náležitou péči.
  • Pokyny OECD pro náležitou péči pro odpovědné obchodní chování, které byly zveřejněny v roce 2018, byly přijaty 50 vládami a prosazují společné globální chápání náležité péče v dodavatelském řetězci pro odpovědné obchodní chování.
  • Pokyny podrobně popisují konkrétní kroky a klíčové charakteristiky procesu náležité péče, na kterých se dohodli tvůrci politik, podniky – včetně investorů – odbory a občanská společnost.
  • Pokyny pro náležitou péči staví na pokynech OECD specifických pro daný sektor, které byly vyjednány a přijaty vládami v nerostném, těžebním, zemědělském, finančním a oděvním a obuvnickém sektoru.

Podrobnosti zde 

Gbelec Ondřej
/
kategorie OECD
zpět