OECD vydalo ekonomický průzkum a přehled veřejné správy ČR pro rok 2023

Přinášíme shrnutí hlavních bodů a doporučení OECD pro Českou republiku v roce 2023.

Ekonomický přehled ČR za rok 2023 podle OECD

  • Inflace a inflační očekávání prudce vzrostly, inflace se ustálila na vysoké úrovni a má široký základ. Vláda musí udržovat přísnou měnovou politiku, dokud se inflace pevně nevydá na cestu k 2% cíli.
  • Vysoké fiskální tlaky ve střednědobém až dlouhodobém horizontu (včetně těch, které souvisejí se stárnutím populace) ohrožují udržitelnost. Bez reforem se poměr dluhu k HDP dramaticky zvýší. Vláda musí připravit ambicióznější a důvěryhodnější střednědobý plán fiskální konsolidace, včetně cesty ke zlepšení strukturálního salda.
  • Sociálně-ekonomické faktory mají velký vliv na výsledky a úspěšnost studentů. Velká část nerovností pramení z rozdílů mezi školami. Mnoho škol je příliš malých na to, aby mohly efektivně poskytovat vzdělání. Vláda musí do vzorce pro financování škol zavést výslovná a objektivní kritéria (založená na charakteristikách školy, žáka nebo místní oblasti), aby se dále řešily nerovnosti a znevýhodnění.
  • Česká republika je i nadále vysoce závislá na fosilních palivech při výrobě elektřiny a tepla. Větší závislost na obnovitelných zdrojích energie bude vyžadovat investice do rozvodné sítě. Kromě toho je naléhavě zapotřebí zvýšit energetickou účinnost, aby bylo možné dosáhnout střednědobých až dlouhodobých cílů v oblasti klimatu. Vláda musí modernizovat rozvodnou síť a poskytnout odpovídající pobídky pro zvyšování kapacity obnovitelných a nízkoemisních zdrojů energie a pro zvyšování energetické účinnosti. Musí také dodržet závazky týkající se postupného vyřazení uhlí z energetického mixu do roku 2033.
  • Efektivní sazby uhlíku patří k nejnižším v OECD. Současné politiky vedou k příliš nízké ceně uhlíku a neposkytují konzistentní cenový signál pro různá paliva a způsoby využití energie. Trajektorie cen uhlíku mohou umožnit plánování a usnadnit dlouhodobé investice do nízkouhlíkových technologií. Jakmile ceny energií klesnou ze současných vysokých úrovní, měla by vláda zavést explicitní cenu uhlíku (s předem oznámenou cenovou trajektorií), která by pokrývala všechny emise pro odvětví mimo EU ETS.

Strany 66 a 108 publikace Ekonomického průzkumu EOCD pro Českou republiku v roce 2023 přinášejí hlavní zjištění a klíčová doporučení dokumentu.

Přehled veřejné správy ČR podle OECD

Přehled OECD o veřejné správě v České republice identifikuje prioritní oblasti pro reformu veřejné správy v České republice a nabízí doporučení k posílení efektivity, agility a schopnosti reagovat na potřeby veřejného sektoru v zemi. Přehled nejprve poskytuje přehled o efektivitě veřejné správy a její schopnosti řešit současné výzvy v oblasti správy věcí veřejných, jako je digitalizace a změna klimatu. Poté analyzuje řadu kritických a prioritních oblastí veřejné správy, včetně zapojení občanů, koordinace a strategického plánování pod vedením centra veřejné správy, tvorby politiky založené na důkazech v české veřejné správě, veřejné správy na místní a regionální úrovni, řízení lidských zdrojů ve veřejné správě a digitální veřejné správy. Součástí je také případová studie o opatřeních a předpisech v oblasti veřejné správy během pandemie COVID-19. Přehled obsahuje doporučení pro českou veřejnou správu, která jí pomohou realizovat strategii reformy veřejné správy.

Mikuláš Nozar
/
kategorie OECD
zpět