Služební cesty do zahraničí v období koronavirové pandemie

Přinášíme vám souhrnný přehled podmínek pro cestování do zahraničí za služebním účelem. Seznam obsahuje informace o zemích, které aktuálně umožňují vstup na své území občanům a rezidentům ČR. Velká část těchto států povoluje překročení hranic pouze při dodržení určitých pravidel (očkování, negativní výsledek testu, karanténa, ad.), pouze do menší skupiny zemí je možno cestovat bez jakýchkoli omezení.

Před každou cestou důrazně doporučujeme si zkontrolovat aktuálně platné podmínky pro vstup do země a zde zavedená hygienická opatření. Informace o podmínkách cestování a  restrikcích na místě přináší zastupitelské úřady ČR, na které uvádíme odkaz u každé zemi v seznamu.

Při cestě zpět je také třeba zohlednit pravidla pro návrat do ČR, která se vztahují i na české občany. Všichni cestující musí u pobytů nad 12 hodin vyplnit příjezdový formulář, nicméně ti, kteří byli plně očkováni nebo prodělali onemocnění Covid-19, jsou od testu nebo samoizolace osvobozeni. Ostatní osoby se musí řídit tzv. cestovatelským semaforem, který rozděluje země do 5 kategorií podle rizika nákazy. V tomto případě je vždy povinný test a ve vyšších stupních rizikovosti také samoizolace. Ministerstvo zdravotnictví navíc varuje před cestami do zemí, které jsou zařazeny do extrémního stupně rizikovosti (aktuálně mimo jiné Indie, JAR, Kolumbie, Peru, Rusko, Tunisko, Zambie, ad.). Plné znění těchto pravidel společně s rozdělením zemí naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva zdravotnictví

K 1. červenci zavedla EU tzv. Covidpas, který slouží k prokázání bezinfekčnosti a na kterém je zaznamenána informace o provedeném očkování, testu nebo o prodělání onemocnění Covid-19. Od tohoto dne uznávají toto potvrzení všechny unijní země včetně Norska, Islandu a Lichteštejnska. Pouze v Irsku vstoupí v platnost se zpožděním. V ČR je možné tento digitální certifikát stáhnout na Očkovacím portálu občana na adrese ocko.uzis.cz.

V případě komplikací při služebních cestách je možné se obrátit na Ministerstvo zahraničních věcí, které provozuje asistenční službu Obchodní cesty. Dále je též možné využít informační linku MZV pro cesty do zahraničí +420 222 264 222.

Cesty bez omezení

Země EU a EHPBelgie*, Estonsko*, Kypr*, Nizozemsko*, Rumunsko*

Země mimo EU: Albánie, Černá HoraSeverní Makedonie

*U těchto zemí je třeba před cestou vyplnit příjezdový formulář.

CESTY S RESTRIKCEMI

Země EU a EHP:

Podle nového opatření, které vstoupilo v platnost 28. července, musí osoby přijíždějící z ČR předkládat platný EU Covid certifikát o ukončeném očkování, o prodělaném onemocnění Covid-19 nebo o provedeném testu. Případně lze předložit podobný dokument, který bude obsahovat stejné údaje jako digitální certifikát EU. 

Dánsko rozděluje země do tří kateogrií podle úrovně epidemiologického rizika (žluté, oranžové, červené). ČR se nachází v nejnižší kategorii a rezidenti ČR mohou vstupovat do Dánska bez následné karantény, je však vyžadován negativní výsledek testu. Pro tyto účely je uznáván PCR (ne starší než 72 hodin) i antigenní test (48 hodin). Na osoby, které absolvovali plné očkování, a na ty, kteří onemocnění prodělali (pozitivní výsledek PCR testu 8 měsíců až 14 dnů před příjezdem), se toto opatření nevztahuje. Kompletní přehled nových pravidel je k dispozici na vládní portálu coronasmitte.dk

Cestovat do Finska bez omezení mohou lidé, kteří jsou plně očkováni nebo prodělali onemocnění v posledních 6 měsících. Dále je možno se prokázat také potvrzením o 1. dávce očkování, od které uplynulo alespoň 14 dnů, nebo negativním výsledkem testu ne starším než 72 hodin. V těchto dvou případech má však cestující povinnost podstoupit test 3-5 dnů po vstupu do Finska. V případě, že osoby cestují přes další tranzitní země, vztahují se na ně pravidla, která Finsko uplatňuje vůči těmto zemím.

Francie vyžaduje od všech cestujících z EU potvrzení o negativním PCR nebo antigenním testu, které nejsou starší než 72 hodin. Je uznáváno také potvrzení o ukončeném očkování. Před nástupem do letadla je také nutné vyplnit prohlášení (atestaci) o bezinfekčnosti. Od 1. 7. je také akceptován Covidpas.

Od 1. července mohou čeští občané vstoupit do Chorvatska, pokud disponují platným EU digitálním Covid certifikátem (Covid pasem). V případě absence tohoto certifikátu je vstup umožněn také na základě dokladu o očkování nejméně 22 dní po první dávce, antigenního testu ne staršího než 48 hodin, PCR testu ne staršího než 72 hodin nebo potvrzení o prodělání Covidu v posledních 180 dnech. 

Od 19. července mohou občané EU přicestovat do Irska, aniž by museli podstoupit karanténu, pokud prokáží, že jsou plně očkovaní, prodělali onemocnění Covid-19 v uplynulých 180 dnech nebo mají negativní PCR test (ne starší 72 hodin). Před cestou je také nutné vyplnit formulář COVID-19 Passenger Locator Form. Po jeho vyplnění je na email zasláno potvrzení, které se předkládá na hranicích. 

Všichni cestující přijíždějící na Island se musí před nástupem do letadla prokázat negativním výlsedkem PCR testu, který nebude starší než 72 hodin. Dále je třeba při vstupu do země absolvovat další PCR test, na který naváže 5-6 denní karanténa, jejíž ukončení bude možné na základě druhého testu s negativním výsledkem. Všichni cestující musí také nejdříve 72 hodin před příletem do země vyplnit on-line registrační formulář s prohlášením o zdravotním stavu. Cestující s platným potvrzením o prodělané infekci či o očkování proti Covid-19 jsou povinni podrobit se při vstupu na Island testu. V karanténě však jsou povinni setrvat pouze do obdržení negativního výsledku testu

Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika, je povolen vstup na základě Covid certifikátu (pasu) s dokladem o dokončeném očkování alespoň před 14 dny, o PCR/antigenním testu ne starším než 48 hodin nebo o prodělaném onemocnění v posledních 6 měsících. Každý cestující také musí před vstupem do Itálie vyplnit digitální elektronický formulář, po odeslání se vygeneruje QR kód, kterým je třeba se prokázat před nástupem do dopravního prostředku. Po příjezdu do Itálie se mají cestující nahlásit na místní zdravotnické zařízení ASL. To je možné učinit prosřednictvím telefonátu nebo e-mailu. Některé regiony mají vlastní online formulář pro ASL k vyplnění na této stránce. Vstup bez povinného testu je umožněn mj. z neodkladných důvodů, kdy pobyt v zemi nepřesáhne 120 hodin, či pro tranzit ve vlastním voze do 36 hodin. Jaká konkrétní pravidla se vztahují na vaši cestu si je možné ověřit na vládním portálu

Všechny osoby přijíždějící z ČR musí nejdříve 48 hodin před cestou vyplnit elektronický dotazník. Ti, kteří jsou plně očkováni nebo onemocnění prodělali, mohou následně cestovat bez omezení. Pro ostatní platí kromě dotazníku také povinnost předložit negativní výsledek PCR testu provedeného ne dříve než 72 hodin před příjezdem nebo antigenního testu ne staršího než 48 hodin a dále 3. nebo 5. den po vstupu do země podstoupit další test.

Do Lotyšska mohou nyní bez omezení cestovat osoby, které podstoupily plné očkování v EU nebo prodělaly nemoc v posledních 6 měsících. Ostatní cestující musí na hranicích předložit negativní výsledek PCR testu ne starší než 72 hodin. Každý cestující bez phledu na absolvování očkování má povinnost vyplnit on-line formulář a při vstupu se prokázat vygenerovaným QR kódem. 

Všichni, kdo cestují do Lucemburska ze zemí EU letecky, musí před nástupem do letadla předložit doklad o úplném očkování, potvrzení o prodělání nemoci a uzdravení v posledních 6 měsících nebo negativní výsledek PCR (72h) nebo antigenního testu (48h). Omezení se nevztahuje na cestu ostatními dopravními prostředky.

Maďarsko otevřelo své hranice a na území mohou cestovat osoby ze Slovenska, Rakouska, Chorvatska, Slovinska, Srbska nebo Rumunska pozemní cestou bez omezení. V případě příjezdu z Ukrajiny nebo leteckou dopravou stále platí restrikce, která se však nevztahuje na občany ČR, kteří se prokážou certifikátem o očkování, a také na všechny, kteří doloží, že v posledních 6 měsících překonali onemocnění Covid-19, popřípadě se prokáží negativním PCR testem v rámci Covid pasu.

Od středy 14. července 2021 mohou na Maltu cestovat pouze osoby s očkovacím certifikátem, prokazujícím ukončení očkování a uplynutí nejméně 14 dní od poslední dávky. Malta vpustí i osoby, které se prokáží PCR testem, ty ale musí podstoupit 14denní karanténu. Karanténa bude povinná v hotelech určených autoritami a na vlastní náklady. Osoby, které nemohou podstoupit očkování ze zdravotních důvodů musí mít test PCR do 72h. Všichni cestující musí také před cestou vyplnit EU PLF formulář.

Německo nově od 1. srpna vyžaduje od všech cestujících z ČR potvrzení o bezinfekčnosti, které je možné prokázat negativním výsledkem testu (PCR ne starší než 72h, antigenní maximálně 48h), kompletním očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci. Toto opatření se týká osob cestujících do Německa jakýmkoli dopravním prostředkem. Výjimku mají pendleři, zaměstnanci mezinárodní dopravy a osoby, které vstupují do Německa na méně než 24 hodin (například z důvodu tranzitu). Registrace pro osoby z ČR nadále není povinná. 

Norská vláda zakázala k 29. lednu vstup všem cizincům bez bydliště na území Norska. Obecně nelze cestovat do Norska ani ze služebních důvodů, pokud se nejedná o pracovní činnost ve společensky kritických sektorech jako zdravotnictví, obrana, finančnictví, doprava či elektronická komunikace. Výčet platných výjimek ze zákazu vstupu je k dispozici zde. Osoby, na které se vztahuje výjimka, se musí prokázat negativním testem ne starším než 72 hodin, potvrzením o elektronické registraci, na hranicích podstoupit další test a následně se odebrat do 10denní karantény. 

Platí povinnost předložit negativní výsledek PCR nebo antigenního testu, který nebude starší než 48 hodin. Uznáváno je také potvrzení o úplném očkování a o prodělání nemoci. Dále při letecké dopravě do Polska je také nutné vyplnit  tzv. lokalizační kartu cestovatele

Pro vstup do pevninského Portugalska jsou akceptovány platné digitální certifikáty EU COVID osvědčující dokončené očkování, prodělání nemoci covid-19 či podstoupení antigenního testu ne staršího 48 hodin nebo PCR testu ne staršího 72 hodin. V případě využití letecké dopravy platí také povinnost vyplnění příjezdového formuláře.

Všichni cestující z ČR musí při příjezdu předložit negativní výsledek PCR testu (ne staršího než 72h) nebo antigenního testu (ne staršího než 48h). Alternativně je uznáváno potvrzení o očkování (již 22. den po první dávce) nebo o prodělání nemoci. Rakousko akceptuje také EU Covid pasy. Opatření se nevztahuje na osobní tranzit a mezinárodní nákladní dopravu.

Všichni cestující z ČR musí na hranicích předložit buď negativní výsledek PCR testu, který nebude starší než 72 hodin, certifikát o očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci. Dále platí povinnost vyplnit nejpozději den před vstupem do Řecka elektronický formulář Passenger Locator Form a na hranicích se prokázat vygenerovaným QR kódem. Zde pak mohou být  namátkově testováni. 

Všichni cestující z ČR mají povinnost před příjezdem na Slovensko vyplnit elektronický formulář a předložit doklad o kompletním očkování, od něhož uplynulo alespoň 14 dnů. Pro neočkované osoby platí povinnost nastoupit izolaci v domácím prostředí, která končí při bezpříznakovém průběhu 14. dnem nebo negativním výsledkem PCR testu podstoupeného nejdříve 5. den izolace. Úplná výjimka z povinnosti registrace a očkování platí i nadále pro tranzit a řidiče nákladní dopravy. Do 2. srpna také platí výjimka pro osoby, které započaly očkování do 9. července 2021, ale v momentě vstupu ještě nemají vakcinaci dokončenou. V takovém případě je na Slovensku nutno nastoupit karanténu, kterou je ale možno ukončit PCR testem podstoupeným kdykoli (třeba ihned) po příjezdu.     

Při vstupu do země je nutné se prokázat jedním z následujících dokladů: negativní výsledek PCR (72 hodin) nebo antigenního (48 hodin) testu, potvrzení o prodělání nemoci v posledních 6 měsících nebo certifikát o kompletním očkování. V opačném případě bude cestující vpuštěn do země pouze pod podmínkou absolvování 10-denní karantény a předložení důkazu o tom, že má po dobu trvání karantény zajištěno ve Slovinsku ubytování. Tranzit je možný bez překládání výše uvedených potvrzení, pokud osoba opustí Slovinsko nejpozději do 12 hodin od vstupu do země.

Od 26. července je na seznam rizikových oblastí zařazena Praha. Osoby zde žijící musí předložit jedno z následujících potvrzení: potvrzení o dokončeném očkování, potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 nebo potvrzení o negativním výsledku PCR/antigenního testu. Všichni cestující také musí před cestou vyplnit elektronický formulář a na hranicích předložit vygenerovaný QR kód. 

Všichni cizinci - občané EU mají na hranicích povinnost se prokázat potvrzením o negativním testu (PCR nebo antigenním) ne starším než 72 hodin, očkovacím certifikátem nebo potvrzením o prodělání onemocnění ve formě EU Covid pasu.

Osoby, které cestují z ČR do Švýcarska a Lichtenštejnska jiným prostředkem než leteckou dopravou, nepodléhají od 26. června žádným omezením. V případě letecké dopravy, u které se nejedná o tranzit, je třeba před cestou vyplnit elektronický formulář a při případné hraniční kontrole po příletu předložit potvrzení o negativním výsledku PCR testu ne staršího než 72 hodin nebo antigenního se lhůtou 48 hodin.

Země mimo EU:

Vstup na území je umožněn všem občanům EU po předložení negativního výsledku testu na koronavirus, který není starší než 48 h. Vstup je těmto cizincům povolen pouze s platným cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem).

Nejdříve 48 hodin před nástupem do letadla se musí každý cestující nechat otestovat na COVID-19 a také na protilátky v krvi (test IgM). Následně je nutné se zaregistrovat na stránkách čínské ambasády a potvrzení o výsledcích zde nahrát. Pokud bude tato žádost schválena, obdrží cestující QR kód, který předloží při vstupu do letadla. Dále je také nutné vyplnit zdravotní deklaraci, která je k dispozici online, případně je možné ji obdržet na palubě letadla v tištěné formě. Na prvním místě vstupu do Číny je nutné podstoupit 14denní karanténu, během které bude cestujcí pravidelně testován na své náklady (celkově 7 PCR testů a 2 krevní testy na protilátky).

Na všech místech vstupu je zavedena povinnost předložit negativní výsledek PCR testu ne starší než 72 h. Po příletu na letiště je všem cestovatelům změřena teplota. Každý cestující musí mít uzavřeno zdravotní cestovní pojištění. S účinností od 24. 6. 2021 umožňuje Egypt vstup na své území všem osobám s dokončeným očkováním bez nutnosti předložení PCR-testu. MZV ČR doporučuje cestovat do Egypta pouze v nezbytných případech.

V případě letecké cesty do Gruzie je uznáván certifikát o kompletním očkování, popřípadě lze předložit potvrzení o negativním výsledku PCR testu ne staršího než 72 hodin a 3. den pobytu se na vlastní náklady nechat ještě jednou otestovat. U cest po zemi nebo po moři je potvrzení o negativním testu vyžadováno i u očkovaných osob. Všichni cestující musí také před cestou vyplnit příjezdový formulář. Aktuální přehled pravidel je zveřejněn na této stránce

Všechna mezinárodní letiště v Iráku jsou nyní v provozu a do země je možné vstoupit s platným vízem. Platí povinnost předložit negativní výsledek testu na koronavirus ne starší než 3 dny. Před cestou doporučujeme si ověřit podmínky vstupu také u iráckého velvyslanectví v Praze.

Korea až do odvolání zrušila bezvízový styk pro řadu zemí včetně ČR. Vedle platného víza je nutné před zahájením cesty předložit na letišti i potvrzení o negativním výsledku PCR testu, které nesmí být starší než 72 hodin. Dále se dokument předkládá po příletu během vstupní kontroly. Pro všechny cizince je též povinná 14denní karanténa, na jejímž konci je nutné absolvovat další PCR test. Krátkodobí návštěvníci musí karanténu podstoupit ve státním zařízení na své náklady, pouze držitelé dlouhodobých víz ji mohou podstoupit na soukromé adrese. Plně naočkované osoby mohou od 1. července získat výjimku z povinné karantény. 

Všichni cestující se musí před cestou registrovat na webovém portálu, kde získají QR kód, kterým se prokážou po příletu. Osoby, které absolvovali kompletní očkování, musí na stejném portálu nahrát příslušný certifikát. Cestující bez očkování se zde musí zaregistrovat k popříletovému PCR testu, který bude proveden na jejich náklady. Na všechny osoby se vztahuje také povinnost prokázat se negativním PCR testem ne starším než 72 hodin, mít uzavřené cestovní pojištění a nainstalovat si mobilní aplikaci Aman.

Kazachstán dočasně do 31. 12. 2021 zrušil bezvízový styk s řadou zemí světa včetně ČR. K žádosti o vízum je nutné předložit potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus. Dále je nutné negativní výsledek testu, který nebude starší než 72 hodin, předložit při příletu na letišti, podstoupit zde kontrolu teploty a vyplnit formulář týkající se COVID-19.

Všichni cizí státní příslušníci, kteří přijíždějí z vysoce rizikových zemí podle oficiálního seznamu ECDC (tedy včetně ČR) musí předložit negativní PCR test ne starší než 72 hodin. Tento doklad lze nahradit cerfikátem o úplném očkování. V případě dvoudávkových vakcín je třeba absolvovat obě dávky, přičemž vstup do Kosova je povolen dva týdny po očkování druhou dávkou.

Pravidla pro vstup cizinců se liší podle jednotlivých emirátů. Ve všech je před nástupem do letadla vyžadováno potvrzení o negativním výsledku PCR testu ne starší než 72 hodin. V Abú Dhabí cestující musí po příletu podstoupit PCR test, nainstalovat si mobilní aplikaci ALHOSN, nastoupit 10denní karanténu, během které bude jeho pohyb sledován prostřednictvím elektronického náramku, a 8. den se nechat otestovat. V Dubaji je vyžadován pouze PCR test po příletu a instalace mobilní aplikace COVID-19 DXB, karanténa zde není povinná. Aktuálně platná opatření v jednotlivých emirátech je možné si ověřit na vládních stránkách.

Při vstupu do Srbska je nutné předložit negativní výsledek PCR testu ne starší než 48 hodin nebo digitální covidový certifikát vydaný ČR s informací o plném očkování nebo o prodělání nemoci v posledních 6 měsících. Toto se nevztahuje na tranzit kratší než 12 hodin. 

Všichni cestující musí před vstupem do Turecka vyplnit elektronický formulář a předložit negativní výsledek PCR testu ne starší než 72 hodin. Přísnější pravidla zahrnující povinnou karanténu se vztahují na osoby, které v posledních 10 dnech navštívili Jižní Afriku, Brazílii nebo Indii. Při cestách do Turecka je obecně nutné pamatovat na vízovou povinnost při jiném účelu pobytu než turismus.

Cestující z ČR musí na hranicích předložit negativní výsledek PCR testu, který nebude starší než 72 hodin, a doklad o zdravotním pojištění, které bude pokrývat náklady spojené s léčbou COVID-19 a které bude vystaveno ukrajinskou pojišťovnou nebo zahraniční pojišťovnou s pobočkou na Ukrajině. Aktuální informace je možné si ověřit na oficiálním portálu visitukraine.today.

Nová pravidla pro cestování do Británie rozdělují země do tří skupin, v rámci nichž se ČR nachází v oranžovém stupni. Pro cestující z ČR tak platí povinnost prokázat se před odjezdem/odletem do Británie negativním testem, ne starším než 72 hodin. Je uznáván PCR i antigenní test. Před cestou je také třeba vyplnit příjezdový formulář. Po příjezdu musí cestující nastoupit do 10denní karantény a 2. a 8. den karantény se formou samovyšetření otestovat. Termíny testů musí být rezervovány a zaplaceny dopředu prostřednictvím tohoto portálu. Číslo testovacího balíčku je pak třeba uvést do příjezdového formuláře. Wales, Skotsko a Severní Irsko postupují v těchto opatřeních samostatně. Více informací k aktuálním nařízení pro všechny země VB lze nalézt na vládním portálu. Od 2. 8. 2021 nemusí do karantény a absolvovat PCR test 8. den plně očkovaní cestující z oranžových zemí EU a USA (včetně ČR), kterým uplynulo od kompletního očkování alespoň 14 dní. I pro plně očkované cestující tedy stále platí povinnost testu na Covid-19 před odletem a vyplnit příjezdový formulář.

Aktualizováno: 30. července 2021
kategorie Proexportní servis
zpět