Služební cesty do zahraničí v období koronavirové pandemie

Kam lze aktuálně pracovně vycestovat a jaké podmínky je potřeba splnit?

Přinášíme vám souhrnný přehled podmínek pro cestování do zahraničí za služebním účelem. Seznam obsahuje informace o zemích, které aktuálně umožňují vstup na své území občanům a rezidentům ČR. Velká část těchto států povoluje překročení hranic pouze při dodržení určitých pravidel (očkování, negativní výsledek testu, karanténa, ad.), pouze do menší skupiny zemí je možno cestovat bez jakýchkoli omezení. Kompletní abecední seznam zemí s aktuálními podmínkami vstupu je k dispozici zde.

Před každou cestou důrazně doporučujeme si zkontrolovat aktuálně platné podmínky pro vstup do země a zde zavedená hygienická opatření. Informace o podmínkách cestování a  restrikcích na místě přináší zastupitelské úřady ČR, na které uvádíme odkaz u každé zemi v seznamu.

Při cestě zpět je také třeba zohlednit pravidla pro návrat do ČR, která se vztahují i na české občany. Ta jsou od 18.03.2022 upravena (zde). Vzhledem k aktuální situaci viru SARS-CoV-2 v ČR a jeho dopadům, Ministerstvo zdravotnictví ČR ruší s účinnosti od 09.04.2022 všechna protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území ČR po předchozím pobytu v zahraničí.

Při návratu ze zahraničí od 09.04.2022 není třeba vyplňovat Příjezdový formulář ani předkládat doklad o bezinfekčnosti. I nadále se však doporučuje ověřit si podmínky přepravy (včetně doložení bezinfekčnosti. tj. test, očkování, prodělání nemoci) přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy (letadlo, autobus, vlak).

Zrušení ochranných opatření (s účinností od 09.04.2022).

Ve všech zemích EU je uznáván tzv. Covidpas, který slouží k prokázání bezinfekčnosti a na kterém je zaznamenána informace o provedeném očkování, testu nebo o prodělání nemoci. V ČR je možné tento digitální certifikát stáhnout na Očkovacím portálu občana na adrese ocko.uzis.cz.

V případě komplikací při služebních cestách je možné se obrátit na Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které provozuje asistenční službu Obchodní cesty. Dále je též možné využít informační linku MZV pro cesty do zahraničí +420 222 264 222.

Pasáž výše aktualizována 06.09.2022

CESTY BEZ OMEZENÍ

Země EU a EHP

Bulharsko

Opatřením RD-01-189 z 28. 4. 2022 a platném od 1. 5. 2022 jsou odvolána obě předchozí opatření RD-01-170  platné od 13. 04. 2022 a opatření RD-01-152 z 30.3.2022.
Žádná osoba přijíždějící do Bulharska nemusí předkládat  jakýkoliv certifikát o bezinfekčnosti.

Dánsko

S platností od 29. března 2022 přestávají platit i poslední omezení na vstup do Dánska. Ta se týkala cestujících ze zemí mimo EU/Schengen, kteří měli povinnost podrobit se do 24 hodin po příjezdu do DK testování, pokud předtím nebyli očkováni některou z uznaných vakcín nebo neprodělali onemocnění covid-19. Kompletní přehled pravidel je k dispozici na vládní portálu coronasmitte.dk

Estonsko

Cestující ze zemí EU včetně ČR mohou vstupovat do Estonska v podstatě bez omezení bez ohledu na svůj očkovací status či zda se zotavili z nemoci COVID-19. Většina opatření byla zrušena k 1. dubnu 2022.

Finsko

Při cestách z České republiky do Finska jsou od 01.07. 2022 všechny zdravotní kontroly na hranici zrušeny. Všechny povinnosti zavedené v souvislosti s COVID-19 byly zrušeny i pro cesty z Finska do ČR.

Francie

Od  1. 8. 2022 ke vstupu do Francie není vyžadován EU certifikát o očkování/uzdravení/test na Covid 19.

Vstup na území Francie je aktuálně bez restrikcí.

Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nebyl ještě odvolán, ve Francii skončil pouze stav nouze, ne pandemie. Pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, které může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

Chorvatsko

Ode dne 1. května 2022 byla zrušena ochranná opatření týkající se překračování chorvatských státních hranic. Od tohoto data je všem cizincům umnožněn vstup do Chorvatska bez jakéhokoliv prokazování bezinfekčnosti, tzn. stejným způsobem jako před vypuknutím pandemie nemoci COVID - 19.

Upozorňujeme, že do Chorvatska mohou čeští občané vstoupit s platným cestovním pasem nebo občanským průkazem. Platí to jak pro dospělé osoby, tak i pro děti.

Irsko

Při cestování do Irska byla s účinností ode dne 6. března 2022 zrušena povinnost prokazovat se jakoukoli dokumentací v souvislosti s covid-19, tj. nepředkládá se doklad o očkování, prodělání nemoci či negativní test, rovněž se ruší povinnost vyplňovat příjezdový formulář. V praxi se tak příjezdové podmínky vrací do stavu před vypuknutím pandemie.

Island

S platností od 25. února 2022 rozhodla islandská vláda o zrušení veškerých restrikcí spojených s příjezdem na Island, stejně tak jako odvolala všechna pravidla pro zamezení přenosu nemoci na území Islandu.

Itálie

Vstup do Itálie je z hlediska pandemie Covid-19 aktuálně bez restrikcí. Pozor na povinnost nošení respirátorů FFP2 v dopravě. Vzhledem k velice prudkému růstu nákazy Covid-19 v posledních týdnech, kdy je idikátor Rt již 1,40 se opět doporučuje nosit roušky v uzavřených prostorech.

Kypr

Od 01.06.2022  - všechna restriktivní opatření při příletu do Kyperské republiky jsou v současnosti zrušena (není třeba nic vyplňovat ani nic předkládat).

Od 8.7.2022 je opět obnovena povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorech pro osoby starší 12 let

Litva

23.02. 2022 byly zrušeny všechny podmínky pro vstup občanů EU do Litvy, 04.04.2022 byla zrušena povinnost nošení roušek a respirátorů, zůstává jen doporučení.

Lotyšsko

Lotyšsko při stanovení podmínek vstupu na své území zrušilo k 01.03. rozdělení zemí podle incidence nemoci COVID-19, tzv. „semafor“ a od 01.04. zrušilo veškeré podmínky pro cestování, tj. není nutné předkládat certifikát o očkování či prodělání nemoci, ani doklad o negativním PCR testu.

Přicestování do Lotyšska je zakázáno pouze ze zemí s velmi vysokým rizikem - přehled lze najít zde.

Lucembursko

Pro občany zemí EU či cizince s trvalým pobytem v některém z členských států EU je vstup bez omezení (za dodržení hygienických předpisů). Toto opatření se vztahuje i na vstup osob ze zemí  - Andorra, Monaco, San Marino a Vatikán, dále také na země asociované k Schengenu - Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Občanům ostatních zemí (nerezidentů v EU) je v současné době zakázán vstup na území Lucemburska, s výjimkou zemí uvedených zde. 

Maďarsko

Na území Maďarska je možné vstoupit bez omezení, tj. bez povinnosti doložit svou bezinfekčnost.

Malta

Od 25. července 2022 (od 0:00h)  je vstup na Maltu bez podmínek.

Detailnější informace můžete získat přímo na vládních stránkách Malty.

Německo

Od 1.6.2022 se ruší všechna protiepidemická opatření pro vstup do Spolkové republiky Německo ze zahraničí. Není třeba již disponovat dokladem o bezinfekčnosti. Tento stav bude platit do 31.8.2022. 

Nizozemsko

S účinností od 23. března 2022 cestující z České republiky nemají povinnost při vstupu do Nizozemska předkládat certifikát EU COVID o očkování nebo o prodělaném onemocnění či potvrzující negativní výsledek testu. Cestujícím se doporučuje ihned po příjezdu do Nizozemska a pátý den po příjezdu provést samotest.

Při cestě letadlem je zapotřebí vyplnit zdravotní prohlášení ke COVID-19, týká se osob od 12 let. U řady leteckých společností to lze provést digitálně při odbavení.

Norsko

S platností od 12. února 2022 byla veškerá restriktivní opatření při vstupu do Norska zrušena. Není tedy potřeba vyplňovat registrační formulář, předkládat EU covid pas, negativní test ani test podstupovat.

Polsko

Nařízením Vlády č. 673 Polsko od 28. března 2022 ruší veškerá protikovidová opatření související se vstupem na území i tranzitem přes území. Při vstupu na území jakoukoliv cestou (pozemní, leteckou, mořskou) není vyžadováno předložení negativního testu / očkovacího certifikátu a cestující nepodléhají karanténním opatřením. Dané zvolnění se týká jak překračování vnitřních, tak i vnějších hranic.

Informační zdroj: web Straźe Graniczne

Portugalsko

S platností od 1 . července 2022 Portugalsko přestalo pro vstup do země vyžadovat předložení některého z platných digitálních certifikátů EU.

Povinnost vyplnění příjezdového formuláře při příletu do kontinentálního Portugalska byla zrušena již dne 22. dubna 2022.

Rakousko

Od pondělí 16.5.2022 zrušilo Rakousko pro cestovatele ze všech států světa povinnost prokazovat bezinfekčnost při vstupu (překročení hranice) do země, tedy odpadá povinnost 3G. Povinnost prokazovat bezinfekčnost při čerpání služeb byla v Rakousku zrušena již 5. 3. 2022.

Rumunsko

Do Rumunska je možno cestovat za jakýmkoli účelem a bez jakéhokoli omezení.
V Rumunsku byl dne 9. března 2022 zrušen stav pohotovosti, a zároveň byla zrušena níže uvedená předchozí rozhodnutí Vlády Rumunska a Národního výboru pro krizové situace Rumunska v souvislosti s pandemií Covid-19.
Při vstupu do Rumunska již cestující nemusí prokazovat bezinfekčnost, ani vyplňovat příjezdový formulář.

Řecko

Řecko přikročilo k rozvolnění epidemických opatření. Οd 1. 5. 2022 byla zrušena povinnost prokazovat bezinfekčnost jak při vstupu do Řecka, tak při pobytu na jeho území. Není tedy třeba vyplňovat Příjezdový formulář ani předkládat doklad o bezinfekčnosti.

Slovinsko

S účinností od 19. 2. 2022 neplatí žádná omezení pro vstup do Slovinska z důvodu pandemie COVID-19. Cestující tak mohou vstoupit do země za stejných podmínek jako před vypuknutím pandemie COVID-19, není potřeba předkládání žádného dokladu o bezinfekčnosti.

Slovensko

Dnem 06.04.2022 byla zrušena vyhláška upravující režim vstupu na Slovensko. Vstup na Slovensko je volný bez povinnosti registrace v systému ehranica, prokazování bezinfekčnosti nebo karantény. Zůstává pouze povinnost nosit respirátor v interiérech, ve veřejné dopravě a na hromadných akcích. 

Zrušení předchozích opatření upravujících povinnosti při vstupu na Slovensko je stanoveno ve Vyhlášce ÚVZ SR č. 31/2022 ze dne 04.04.2022.

Španělsko

ZRUŠENÍ POVINNOSTI PŘÍJEZDOVÉHO FORMULÁŘE I CERTIFIKÁTŮ COVID-19 !!
Španělsko 2. června 2022 zrušilo pro osoby vstupující na území Španělska ze zemí EU či zemí schengenského prostoru povinnost předložit jak příjezdový formulář, tak certifikát o očkování, absolvování testu či o prodělání covid-19. Taktéž je tomu i při cestách ze Španělska do ČR. 

Švédsko

Od středy 09.02.2022 se z rozhodnutí švédské vlády ruší všechna omezení pro vstup na území Švédska ze zemí EU, která souvisejí s pandemií covid-19. Pro osoby cestující do Švédska z ČR to znamená, že od 9. 2. 2022 se nemusí na švédských hranicích prokazovat žádnými covidovými certifikáty ani negativními testy na covid-19.

Švýcarsko a Lichtenštejnsko

Od 01.04.2022 se ruší všechna dosavadní celostátní omezení, související s nemocí COVID-19. Cestující nemusí před vstupem na švýcarské a lichtenštejnské území předkládat výsledky žádných testů, platný certifikát o očkování nebo prodělání nemoci ani vyplňovat příjezdový formulář.

Země mimo EU:  

Albánie

S platností od 1. května 2022 již není při příjezdu do Albánie vyžadováno potvrzení o očkování ani PCR test (nebo antigenní test).

Bosna a Hercegovina

Do Bosny a Hercegoviny lze cestovat za turistickými účely. S účinnosti od 26. 5. 2022 skončila platnost Rozhodnutí o předepisování dodatečných podmínek pro vstup cizinců do Bosny a Hercegoviny.

PRO VSTUP CIZINCŮ DO BOSNY A HERCEGOVINY ZANIKÁ POVINNOST MÍT NEGATIVNÍ PCR TEST NEBO RYCHLÝ ANTIGENNÍ TEST NA VIRUS SARS-COV-2, OČKOVACÍ LIST NEBO POTVRZENÍ VYDANÉ LÉKAŘEM, ŽE SE OSOBA ZOTAVILA Z ONEMOCNĚNÍ COVID-19.

Černá Hora

Vláda Černé Hory od 11.3.2022 zrušila podmínku předkládat při vstupu do země Covid-19 potvrzení a zrušila i jeho používání v rámci podmínek poskytování služeb v zemi.

Od dne 9.4.2022 jsou zrušena omezující opatření pro osoby cestující z Černé Hory do České Republiky.

Egypt

Egyptská nejvyšší  komise pro řízení epidemiologických opatření  (Egyptian Supreme Committee for the Management of Pandemics) zrušila dne 18. 6. 2022 svým rozhodnutím č.3/2022 s okamžitou platností všechna omezující a ochranná opatření související s epidemií Covid 19. Opatření se týka všech cestujících (jak Egyptských státních příslušníků, tak cizinců) vstupujících do Egypta jakýmkoli přechodem.

Gruzie

Od 15.6.2022 již Gruzie nevyžaduje potrvzení o očkování ani PCR testů při vstupu do země. V platnosti zůstávají roušky pouze ve zdravotnických zařízeních.

Izrael

Od pátku 20.5.2022 půlnoci (tj. v noci z pátku na sobotu 21.5.2022) bude zrušena povinnost předkládat negativní výsledek testu na COVID 19 před cestou do Izraele (leteckou i pozemní cestou). Současně bude zrušena povinnost absolvování PCR testu po vstupu do země. Ruší se také povinnost izolace po dobu 24 hodin po vstupu na území Izraele. 
Nadále však zůstává v platnosti povinnost vyplnit příjezdový formulář před cestou (Entry Form).  

Kazachstán

Republika Kazachstán notifikovala 7.6.2022,  že od 8.6.2022 není nutno při příjezdu předkládat  platný průkaz vakcinace proti onemocnění COVID-19. Zároveň je zrušena povinnost předkládat negativní PCR test na onemocnění COVID-19.

Kosovo

Od 1. 5. 2022 je vstup na území Kosova bez restrikcí

Otevřené hraniční přechody:
- mezinárodní letiště v Prištině
- hranice se Srbskem – Merdarë/Merdare, Jarinjë/Jarinje, Dheu i Bardhë/Bela Zemlja, Muqibab, Mutivod, Brnjak/Bërnjak
- hranice s Albánií – Vërmicë/Vermica, Qafë Prush, Qafë Morinë, Shishtavece/Sistavece, Orqushë/Orčuša, Borje
- hranice s Černou Horou – Kulla/Kulina
- hranice se Severní Makedonií - Hani i Elezit/Elez Han, Glloboqicë/Globočica, Stançiq/Stančić.

Srbsko

S účinnosti od 3. 5. 2022 Srbsko zrušilo ke vstupu do země ochranná opatření tykající se Covid–19.

Vstup do Srbské republiky je tak nyní bez omezení.

Povinnost nosit roušky ale nadále přetrvává v zdravotnických zařízeních.

Dále se doporučuje nosit roušky v uzavřených prostorech.

Turecko

Na základě oznámení Velvyslanectví Turecké republiky veškerá COVID-19 omezení pro vstup do Turecka byla zrušena s platností od 1.6.2022.

Velká Británie

V pátek 18.3.2022 04:00 hod místního času vstoupila v platnost následující pravidla:

- není potřeba žádný COVID test před vstupem ani po vstupu na území Spojeného království
- není potřeba vyplňovat vstupní formulář (passenger locator form)
- není potřeba žádná samoizolace po vstupu na území Spojeného království.

Tato pravidla platí pro očkované i neočkované osoby.
Tato pravidla se týkají i tranzitu přes území Spojeného království.

Pravidla pro vstup do Severního IrskaWalesuSkotska se mohou lišit a naleznete je v jednotlivých odkazech. Více informací k aktuálním nařízení pro všechny země VB lze nalézt na vládním portálu.

 

CESTY S RESTRIKCEMI

Země EU a EHP:

Belgie

Zahraniční cesty z a do Belgie jsou od 19. dubna 2021 znovu povolené. Základem pro vyhodnocování míry rizika nákazy slouží evropská cestovatelská mapa, na které je ČR aktuálně označena jako červená.  Stav lze průběžně sledovat též prostřednictvím této interaktivní mapy. Pro všechny cestující (bez ohledu na očkování či "barevné" zařazení země, ze které cestují) stále platí povinnost vyplnit příjezdový formulář PLF před cestou do BE 

 

Země mimo EU:

Čína

Nejdříve 48 hodin před nástupem do letadla se musí každý cestující nechat otestovat na COVID-19 a také na protilátky v krvi (test IgM). Následně je nutné se zaregistrovat na stránkách čínské ambasády a potvrzení o výsledcích zde nahrát. Pokud bude tato žádost schválena, obdrží cestující QR kód, který předloží při vstupu do letadla. Dále je také nutné vyplnit zdravotní deklaraci, která je k dispozici online, případně je možné ji obdržet na palubě letadla v tištěné formě. Na prvním místě vstupu do Číny je nutné podstoupit 14denní karanténu, během které bude cestujcí pravidelně testován na své náklady (celkově 7 PCR testů a 2 krevní testy na protilátky).

Indie

Rychlý orientační přehled věcí pro české občany, které je třeba mít před nástupem cesty do Indie:

1) negativní výsledek PCR testu absolvovaného max. 72 hodin před odletem do Indie,
2) po obdržení negativního výsledku testu vyplnit registraci,
3) letenku,
4) pas,
5) vytištěné indické vízum, pokud není vylepeno v pase,
6) při převozu peněz či cenin v hodnotě nad 10 tisíc eur, mít vyplněný formulář,
7) respirátor bez výdechového ventilu (na letišti v ČR), po příletu do Indie stačí jen nasazená rouška, pravidla v letadle stanoví příslušná letecká společnost

Irák

Kromě cestovního dokladu a platného vstupního víza (možno získat na letišti) se musí všichni cestovatelé starší 12 let při vstupu na irácké území prokázat mezinárodním certifikátem o dokončeném očkování proti COVID-19 a  negativním PCR-testem na COVID-19 ne starším než tři dny. Cestující od 10 do 12 let jsou povinni se prokázat pouze negativním PCR testem ne starším než tři dny.

Bezprostředně před plánovanou cestou doporučujeme vždy kontaktovat Velvyslanectví Irácké republiky v Praze a vyžádat si nejnovější informace o případných aktuálních změnách podmínek vstupu na území.

Jižní Korea

Před zahájením cesty do Koreje je nutno předložit (vytištěný) dokument prokazující negativní výsledek PCR testu na koronavirus SARS-CoV-2. Bez tohoto dokumentu nebudou cestující vpuštěni na palubu letadla. Dále se tento dokument předkládá po příletu na letišti v Koreji při procesu vstupní kontroly. Od 20. ledna 2022 test nesmí být starší než 48 hodin oproti datu odletu. Například, když odlétáte 4. dubna 2022 ve 12:30, test lze podstoupit po 00:01 dne 2. dubna 2022.

Všichni cestující se také musí registrovat v systému K-ETA.

Jordánsko

Podmínky vstupu do země od 1. března 2022:

- registrace prostřednictvím webového portálu https://www.visitjordan.gov.jo

- získání QR kódu (z výše zmíněného webu), který je potřeba předložit před odbavením a nástupem na palubu, poté při hraniční kontrole a vstupu do země, tj. na jordánských mezinárodních letištích (Ammán a Akaba), potažmo hraničních přechodech ze sousedních států

- povinnost mít uzavřené zdravotní pojištění

- při uvedení chybných či nepravdivých údajů či nedodržení předpisů ze strany cestovatelů hrozí pokuta ve výši 10 000 JOD (v přepočtu 310 000 CZK)

Kanada

Dovolujeme si upozornit, že od 20. 6. 2022 je povinnost být plně očkován, pozastavena, Toto nařízení platí ale pouze pro cestující, kteří cestují po Kanadě vnitrostátními lety a lety do mezinárodních destinací, netýká se cestujících, kteří cestují z Evropy/České republiky do Kanady. Upozorňujeme, že toto přerušení povinnosti být plně očkován, je považováno pouze za dočasné; pokud se objeví nová varianta onemocnění COVID-19, mohou být původní omezení znovuobnovena. Nadále je tedy v platnosti, že do Kanady může cestovat osoba plně očkovaná (min. 2 dávky).

Spojené arabské emiráty

Pravidla pro vstup cizinců se liší podle jednotlivých emirátů. Cestující do Dubaje musí předložit: - národní certifikát o dokončeném očkování uznávanou vakcínou WHO anebo SAE obsahující QR kód (pro občana ČR to znamená digitální certifikát EU COVID - Tečka) nebo - negativní PCR test obsahující QR kód, ne starší 48 hodin (výjimkou jsou děti do 12. let a osoby s mírným a těžkým postižením) vystavený schváleným poskytovatelem zdravotnických služeb nebo - certifikát s QR kódem o  prodělaném onemocnění COVID-19 (přičemž mezi dnem příjezdu a dnem zotavení uběhl maximálně jeden měsíc) vystavený příslušnými orgány. Po příletu do Dubaje mohou být cestující vyzváni k podstoupení bezplatného PCR testu v prostorách letiště.

 V Abú Dhabí je nutné test podstoupit po příletu a je možné se registrovat prostřednictvím portálu ICA nebo si nainstalovat mobilní aplikaci ALHOSN. Po příletu podstoupí všichni cestující na letišti PCR test zdarma. Aktuálně platná opatření je možné si ověřit na vládních stránkách.

Spojené státy americké

Občané ČR mohou nyní cestovat do USA přímo ze zemí schengenského prostoru, ale jen v případě, že jsou plně očkováni.

S účinností od neděle 12. června 2022 byla zrušena povinnost mít při leteckých cestách do USA negativní test na COVID-19.

Test je ovšem i nadále doporučený. Americká federální hygienická správa CDC každému doporučuje absolvovat test co nejblíže k času odletu (nejdéle tři dny předem).

Zejména dbejte, aby Váš digitální certifikát EU COVID byl platný po celou dobu pobytu v USA a platil až do předpokládaného návratu do ČR. Jestliže Váš digitální certifikát EU COVID již nebude platný, nelze zaručit, že Vaše odbavení na letištích proběhne hladce.

Ukrajina

Při vstupu na Ukrajinu je třeba se prokázat buď potvrzením o plném očkování, nebo potvrzením o jedné dávce očkování a současně o negativním výsledku PCR testu/prodělání nemoci, nebo je také uznáván negativní výsledek PCR nebo antigenního testu ne starší než 72 hodin před vstupem do země. Dále musí mít všichni cizinci doklad o zdravotním pojištění, které bude pokrývat náklady spojené s léčbou covid-19 a které bude vystaveno ukrajinskou pojišťovnou nebo zahraniční pojišťovnou s pobočkou na Ukrajině. Neočkované osoby si musí nainstalovat aplikaci VDoma a do 72 hodin nastoupit samoizolaci, které budou zproštěni, pokud do té doby podstoupí PCR nebo antigenní test s negativním výsledkem. Aktuální informace je možné si ověřit na oficiálním portálu visitukraine.today.

Aktuální varování před cestami na Ukrajinu

Aktualizováno 06. září 2022

kategorie Proexportní servis
zpět