Služební cesty do zahraničí v období koronavirové pandemie

Přinášíme vám souhrnný přehled podmínek pro cestování do zahraničí za služebním účelem. Seznam obsahuje informace o zemích, které aktuálně umožňují vstup na své území občanům a rezidentům ČR. Velká část těchto států povoluje překročení hranic pouze při dodržení určitých pravidel (očkování, negativní výsledek testu, karanténa, ad.), pouze do menší skupiny zemí je možno cestovat bez jakýchkoli omezení.

Před každou cestou důrazně doporučujeme si zkontrolovat aktuálně platné podmínky pro vstup do země a zde zavedená hygienická opatření. Informace o podmínkách cestování a  restrikcích na místě přináší zastupitelské úřady ČR, na které uvádíme odkaz u každé zemi v seznamu.

Při cestě zpět je také třeba zohlednit pravidla pro návrat do ČR, která se vztahují i na české občany. Všichni cestující musí u pobytů nad 12 hodin vyplnit příjezdový formulář, nicméně ti, kteří byli plně očkováni nebo prodělali onemocnění covid-19, jsou od testu nebo samoizolace osvobozeni. Ostatní osoby se musí řídit tzv. cestovatelským semaforem, který rozděluje země do 4 kategorií podle rizika nákazy. V tomto případě je povinný test a ve vyšších stupních rizikovosti také samoizolace. Od 27. listopadu je v platnosti důrazné varování před cestami do Jižní Afriky, Namibie, Lesotha, Svazijska, Zimbabwe, Botswany, Mosambiku a Zambie. Plné znění těchto pravidel společně s rozdělením zemí naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva zdravotnictví

Ve všech zemích EU je uznáván tzv. Covidpas, který slouží k prokázání bezinfekčnosti a na kterém je zaznamenána informace o provedeném očkování, testu nebo o prodělání nemoci. V ČR je možné tento digitální certifikát stáhnout na Očkovacím portálu občana na adrese ocko.uzis.cz.

V případě komplikací při služebních cestách je možné se obrátit na Ministerstvo zahraničních věcí, které provozuje asistenční službu Obchodní cesty. Dále je též možné využít informační linku MZV pro cesty do zahraničí +420 222 264 222.

Cesty bez omezení

Země EU a EHP

Země mimo EU:  Severní Makedonie

CESTY S RESTRIKCEMI

Země EU a EHP:

ČR je aktuálně zařazená na seznam červených zemích, ze kterých osoby s očkováním, PCR testem nebo po prodělání nemoci nemusí do karantény. Ostatní osoby (nerezidenti) musí mít při vstupu do Belgie negativní výsledek PCR test (ne starší 72h) a podstoupit další PCR test 7. den po příjezdu do země. Karanténa není nutná. Pro všechny cestující (bez ohledu na očkování) stále platí povinnost vyplnit před cestou příjezdový formulář PLF.

Osoby přijíždějící z ČR musí předkládat platný EU Covid certifikát o ukončeném očkování nebo o prodělaném onemocnění covid-19 a k tomu též certifikát o PCR testu ne starším než 72 hodin před vstupem do země. Cestujcí bez prokázání bez očkování nebo ti, co nemoc neprodělali, se před vstupem musí prokázat negativním testem a poté musí v Bulharsku nastoupit do 10denní karantény. 

K cestě do Dánska je nutné se prokázat dokladem o očkování nebo certifikátem o prodělání nemoci nebo je též uznáváno potvrzení o negativním testu (PCR nebo antigenním). Kompletní přehled pravidel je k dispozici na vládní portálu coronasmitte.dk

Cestující z ČR s potvrzením o očkování nebo o prodělání nemoci s QR kódem musí před příjezdem do Estonska vyplnit pouze příjezdový formulář . Neočkovaní cestovatelé musí kromě předem vyplněného příjezdového formuláře podstoupit dva PCR testy a 10denní karanténu.

Cestovat do Finska bez omezení mohou lidé, kteří jsou plně očkováni nebo prodělali onemocnění v posledních 6 měsících. Dále je možno se prokázat také potvrzením o 1. dávce očkování, od které uplynulo alespoň 14 dnů, nebo negativním výsledkem testu ne starším než 72 hodin. V těchto dvou případech má však cestující povinnost podstoupit test 3-5 dnů po vstupu do Finska. 

Pro vstup do Francie se cestující z EU musí prokázat potvrzením o ukončeném očkování nebo certifikátem o negativním výsledku PCR/antigenního testu (ne starších než 24 hodin)  nebo certifikátem o prodělání nemoci. Před nástupem do letadla je také nutné vyplnit prohlášení (atestaci) o bezinfekčnosti.

Čeští občané mohou vstoupit do země, pokud disponují platným EU digitálním COVID certifikátem (potvrzujícím očkování, testování nebo prodělanou nemoc). V případě absence tohoto certifikátu je vstup umožněn také na základě antigenního testu ne staršího než 48 hodin, PCR testu ne staršího než 72 hodin nebo potvrzení o prodělání covidu v posledních 180 dnech. 

Občané EU mohou přicestovat do Irska, aniž by museli podstoupit karanténu, pokud prokáží, že jsou plně očkovaní, prodělali onemocnění covid-19 v uplynulých 180 dnech nebo mají negativní PCR test (ne starší 72 hodin). Před cestou je také nutné vyplnit formulář COVID-19 Passenger Locator Form

Cestující s plným očkováním nebo po prodělání onemocnění se musí před nástupem do letadla prokázat negativním výsledkem PCR nebo antigenního testu, který nebude starší než 72 hodin. Neočkovaní cestující mají povinnost předložit výsledek PCR testu ne staršího než 72 hodin, podstoupit další test po příletu a nastoupit do 5denní karantény, která je opět ukončena PCR testem.  Všichni cestující musí také před příletem do země vyplnit on-line registrační formulář.

Itálie zpřísnila 16. prosince podmínky pro vstup do země, na základě kterých musí všichni cestující, včetně očkovaných a uzdravených, disponovat PCR testem (max. 48 hodin starým) nebo antigenním testem (max. 24 hodin). Neočkovaní musí mít test a podrobit se 5denní karanténě a na jejím konci opětovnému testu. Dále všichni cestující musí vyplnit elektronický PLF formulář. Aktuálně platná pravidla si je možné ověřit na vládním portálu

Očkovaní cestující nebo ti, co prodělali Covid-19 v uplynulých 180 dnech, musí pouze před odletem vyplnit Cyprus Flight Pass. Ostatní cestující musí disponovat PCR testem ne starším než 72 hodin před odletem. Výsledek testu se vkládá do Cyprus Flight Passu. Po příletu na Kypr pak musí tito cestující podstoupit další PCR test přímo na letišti na vlastní náklady.

Všechny osoby přijíždějící z ČR musí nejdříve 48 hodin před cestou vyplnit elektronický dotazník. Ti, kteří jsou plně očkováni nebo onemocnění prodělali, mohou následně cestovat bez omezení. Pro ostatní platí kromě dotazníku také povinnost předložit negativní výsledek PCR testu provedeného ne dříve než 72 hodin před příjezdem nebo antigenního testu ne staršího než 48 hodin a po vstupu nastoupit do 10denní izolace. 

Do Lotyšska mohou bez omezení cestovat osoby, které podstoupily plné očkování v EU nebo prodělaly nemoc v posledních 6 měsících. Ostatní cestující musí na hranicích předložit negativní výsledek PCR (72 hodin) nebo antigenního testu (48 hodin) a nastoupit 10denní izolaci. Každý cestující bez ohledu na absolvování očkování má povinnost vyplnit on-line formulář a při vstupu se prokázat vygenerovaným QR kódem. 

Všichni, kdo cestují do Lucemburska ze zemí EU letecky, musí před nástupem do letadla předložit doklad o úplném očkování, potvrzení o prodělání nemoci a uzdravení v posledních 6 měsících nebo negativní výsledek PCR (72h) nebo antigenního testu (48h). Omezení se nevztahuje na cestu ostatními dopravními prostředky.

Osoby, které cestují pozemní cestou (i občané ČR) ze Slovenska, Rakouska, Chorvatska, Slovinska, Srbska, Rumunska nebo Ukrajiny mohou vstoupit na území Maďarska bez omezení, tj. bez povinnosti doložit bezinfekčnost. Cestující letecky musí při vstupu na území Maďarska doložit doklad o bezinfekčnosti, tj. očkování, prodělání onemocnění covid-19, nebo PCR test. Toto omezení při cestách leteckou dopravou se nevztahuje mj. na občany EU a cizince s pobytovým povolením ve státech EU, kteří cestují ze států EU a věrohodně prokážou, že cestují s cílem vykonávat obchodní nebo hospodářskou činnost. 

Na Maltu mohou cestovat pouze osoby s očkovacím certifikátem, prokazujícím ukončené očkování a uplynutí nejméně 14 dní od poslední dávky. Osoby, které nemohou podstoupit očkování ze zdravotních důvodů, musí mít test PCR do 72h. Všichni cestující musí také před cestou vyplnit EU PLF formulář.

Od 14. listopadu je ČR zařazena na seznamu vysoce rizikových zemích. Německo vyžaduje od všech cestujících z ČR potvrzení o bezinfekčnosti, které je možné prokázat negativním výsledkem testu (PCR ne starší než 72h, antigenní maximálně 48h), kompletním očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci. Ti, co nedisponují očkováním nebo nemoc neprodělali, musí následně nastopuit do 10denní karantény, kterou lze ukončit negativním testem od 5. dne od příjezdu. Všichni cestující musí vyplnit elektronický formulář. Výjimky z registrační povinnosti a karantény platí mj. pro pendlery, zaměstnance mezinárodní dopravy a osoby, které vstupují do Německa na méně než 24 hodin.

Česká republika je zařazena Nizozemskem do kategorie vysoce rizikových zemí. Cestující přijíždějící z ČR mají povinnost předkládat při vstupu certifikát EU COVID o očkování nebo o prodělání onemocnění nebo o negativním výsledku testu (PCR nebo antigenního). Při cestě letadlem je zapotřebí vyplnit zdravotní prohlášení ke covid-19. U řady leteckých společností to lze provést digitálně při odbavení.

Všichni cestující před vstupem do Norska musí vyplnit registrační formulář a na hranicích absolvovat test. Osoby, které disponují EU covid pasem (ukončená vakcinace nebo prodělání nemoci) další povinnosti nemají, cestující bez certifikátu musí navíc na hranicích předložit potvrzení o negativním výsledku testu (PCR nebo antigenního), které není starší než 24 hodin. Dále osoby bez covid pasu musí podle aktuálního zařazení ČR do kategorie tmavě červených zemí ještě podstoupit 10denní karanténu, kterou lze zkrátit negativním testem po 3 dnech.

Platí povinnost předložit EU covid pas potvrzující dokončené očkování, prodělání nemoci nebo negativní výsledek PCR / antigenního testu. V opačném případě je nutné nastoupit 10denní karanténu. Dále při letecké dopravě do Polska je také nutné vyplnit  tzv. lokalizační kartu cestovatele

Pro vstup všech cestujících (včetně očkovaných) do pevninského Portugalska je nutné předložit certifikát EU o negativním výsledku antigenního/PCR testu provedeného ne dříve než 48 hodin (antigenní), resp. 72 hodin (PCR) před cestou. Od předložení testu jsou osvobozeni pouze ti, kteří disponují certifikátem o prodělání nemoci. Dále platí povinnost vyplnit příjezdový formulář

Od 20. prosince je vstup do Rakouska možný na základě dokladu o kompletním očkování a zároveň potvrzení o negativním výsledku PCR testu (ne staršího než 72 hodin od odběru). Tato povinnost se nevztahuje na osoby, které obdržely třetí posilovací dávku, a na osoby, které se uzdravily v posledních 90 dnech. Těm, kteří se neprokáží negativním PCR testem nebo dokladem o posilovací dávce, bude vstup umožněn, musejí ale podstoupit PCR test v Rakousku a nastoupit do domácí karantény do doby, než obdrží negativní výsledek. V tomto případě se cestující musejí rovněž před cestou registrovat

Před vstupem do Rumunska je potřeba disponovat vyplněným příjezdovým formulářem a pokud se chce cestující vyhnout povinné 14denní karanténě, je nutné mít očkovací certifikát/ certifikát o prodělaném onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech nebo PCR test ne starší 72 hodin. Negativní PCR test však opravňuje pobývat na území Rumunska pouze po dobu 3 dnů.

Od 19. prosince musí všichni cestující do Řecka, tedy i plně očkovaní a ti, kteří prodělali onemocnění covid-19, předložit na hranici negativní výsledek PCR testu provedeného nejdéle 72 hodin nebo antigenního testu provedeného nejdéle 24 hodin před překročením hranice. Cestující bez potvrzení o podání PLF a bezinfekčnosti nemá být vpuštěn na palubu letadla, lodi, autobusu či vlaku ani na území Řecka. Dále platí povinnost vyplnit před vstupem do Řecka elektronický formulář Passenger Locator Form a na hranicích se prokázat vygenerovaným QR kódem. 

Všichni cestující z ČR mají povinnost před příjezdem na Slovensko vyplnit elektronický formulář a předložit doklad o kompletním očkování, od něhož uplynulo alespoň 14 dnů. Očkovaným osobám se pak stačí rgistrovat jednou za 6 měsíců. Pro neočkované osoby platí povinnost nastoupit izolaci v domácím prostředí, která končí při bezpříznakovém průběhu 10. dnem nebo negativním výsledkem PCR testu podstoupeného nejdříve 5. den izolace. Úplná výjimka z povinnosti registrace a očkování platí mj. pro tranzit, řidiče nákladní dopravy a pendlery.

Při vstupu do země je nutné se prokázat jedním z následujících dokladů: negativní výsledek PCR (72 hodin) nebo antigenního (48 hodin) testu, potvrzení o prodělání nemoci v posledních 6 měsících nebo certifikát o kompletním očkování. V opačném případě bude cestující vpuštěn do země pouze pod podmínkou absolvování 10denní karantény a předložení důkazu o tom, že má po dobu trvání karantény zajištěno ve Slovinsku ubytování. Tranzit je možný bez překládání výše uvedených potvrzení, pokud osoba opustí Slovinsko nejpozději do 12 hodin od vstupu do země.

Osoby, které cestují z rizikových regionů, kam je aktuálně řazena i ČR, musí předložit jedno z následujících potvrzení: certifikát o dokončeném očkování, potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 nebo potvrzení o negativním výsledku PCR/TMA/antigenního testu. Všichni cestující, včetně těch tranzitujících, musí také vyplnit online příjezdový formulář a na hranicích se prokázat obdrženým QR kódem.

Všichni cizinci - občané EU mají na hranicích povinnost se prokázat potvrzením o negativním testu (PCR nebo antigenním) ne starším než 72 hodin, očkovacím certifikátem nebo potvrzením o prodělání onemocnění ve formě EU Covid pasu.

Všechny osoby, které cestují z ČR do Švýcarska nebo Lichtenštejnska, musí na hranicích předložit negativní výsledek PCR testu a následně se nechat otestovat mezi 4. a 7. dnem po příjezdu. Tato povinnost platí i pro držitele certifikátu o očkování nebo o prodělání nemoci. Karanténa není vyžadována. Před cestou je také třeba vyplnit elektronický formulář.

Země mimo EU:

Při příjezdu (bez ohledu na zemi původu/příjezdu) je nutné doložit potvrzení o očkování nebo PCR test ne starší než 72 hodin (nebo antigenní test ne starší než 48 hodin) nebo potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 6 měsících. Toto platí i pro osoby, které přes Albánii pouze tranzitují.

Vstup na území je umožněn všem občanům EU po předložení negativního PCR, nebo antigenního testu (ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení), nebo potvrzení o očkování, nebo lékařské zprávy o prodělání onemocnění.

Vstup do země je povolen jen na základě jednoho z následujících certifikátů: dokončené očkování, negativní PCR test ne starší než 72 hod., negativní antigenní test max. 48 hodin starý, prodělané onemocnění v rozmezí 180 až 14 dnů od pozitivního testu. Tranzit je možný bez nutnosti předkládat uvedená potvrzení, nesmí však trvat déle než 8 hodin.

Nejdříve 48 hodin před nástupem do letadla se musí každý cestující nechat otestovat na COVID-19 a také na protilátky v krvi (test IgM). Následně je nutné se zaregistrovat na stránkách čínské ambasády a potvrzení o výsledcích zde nahrát. Pokud bude tato žádost schválena, obdrží cestující QR kód, který předloží při vstupu do letadla. Dále je také nutné vyplnit zdravotní deklaraci, která je k dispozici online, případně je možné ji obdržet na palubě letadla v tištěné formě. Na prvním místě vstupu do Číny je nutné podstoupit 14denní karanténu, během které bude cestujcí pravidelně testován na své náklady (celkově 7 PCR testů a 2 krevní testy na protilátky).

Cestující, kteří jsou plně očkováni, mohou vstoupit na území Egypta bez dalších povinností. Neočkované osoby musí předložit negativní výsledek PCR testu ne starší než 72 h. Po příletu na letiště je všem cestovatelům změřena teplota. Každý cestující musí mít uzavřeno zdravotní cestovní pojištění. Egyptská strana opětovně zavedla výběr vízového poplatku v hodnotě 25 USD.

V případě letecké cesty do Gruzie je uznáván certifikát o kompletním očkování. U cest po zemi nebo po moři je kromě očkování vyžadováno potvrzení o negativním výsledku PCR testu ne staršího než 72 hodin. Neočkované osoby musí předložit výsledek PCR testu, 3. den od příjezdu se nechat na vlastní náklady otestovat a před cestou také vyplnit příjezdový formulář.  Aktuální přehled pravidel je zveřejněn na této stránce

Pro všechny cestující platí povinnost absolvovat PCR test v době 24 až 72 hodin před odletem a výsledek nahrát do zdravotního prohlášení, které se vyplňuje před cestou on-line. Aktuálně jsou všechny evropské země považovány za rizikové, což znamená, že po příletu je třeba podstoupit test, vyčkat na výsledek, následně se odebrat do 7denní domácí či hotelové karantény a 8. den absolvovat další test. Komerční letecká doprava do Indie je stále regulována a cestující z ČR mohou do Indie letět s jedním přestupem pouze přes Amsterdam, Curych, Helsinky, Londýn, Frankfurt, Malé nebo Paříž.

Všechna mezinárodní letiště v Iráku jsou v provozu a do země je možné vstoupit s platným vízem. Platí povinnost předložit negativní výsledek testu na koronavirus ne starší než 3 dny. Před cestou doporučujeme si ověřit podmínky vstupu také u iráckého velvyslanectví v Praze.

Pro občany Česka byl obnoven bezvízový styk. Na hranicích je třeba předložit potvrzení o negativním výsledku PCR testu, který nebude starší než 72 hodin. Dále je povinná 10denní karanténa ve státním zařízení na vlastní náklady. Plně očkované osoby mohou požádat o výjimku z karantény. Její vydávání je však dočasně do 6. ledna 2022 pozastaveno. Všichni cestující se také musí registrovat v systému K-ETA.

Cestující do Jordánska musí předložit negativní výsledek PCR testu, který v době odletu nebude starší než 72 hodin, a musí se registrovat na webovém portálu, kde zaplatí popříletový PCR test. Vygenerovaným QR kódem je třeba se prokázat po příletu a podstoupit zde test. Dále platí povinnost mít uzavřené cestovní pojištění. Certifikáty o prodělané nemoci v Jordánsku nejsou uznávány. Očkované osoby nemají výjimku z testů.

Vstup do Kanady je umožněn plně očkovaným cestujícím. Kromě certifikátu o očkování je nutné na hranicích předložit negativní výsledek PCR testu absolvovaného ne více než 72 hodin před odletem, případně předchozí pozitivní výsledek testu z doby 14 až 180 dnů před příletem. Dále je vstup podmíněn absencí známek onemocnění a vyplněním registračního formuláře ArriveCAN. Od 1. prosince se musí navíc všichni cestující, kteří přilétají letecky z jiných zemí než z USA, podrobit popříjezdovému testu. Do obdržení výsledku je nutno setrvat v karanténě.

Kazachstán dočasně do 31. 12. 2021 zrušil bezvízový styk s řadou zemí světa včetně ČR. Cestující přijíždějící do Kazachstánu ze zemí s potvrzeným výskytem mutace Omikron včetně ČR musí předložit negativní PCR test ne starší 72 hodin a následně podstoupit 7denní domácí karanténu. Na provedenou vakcinaci s platným certifikátem není brán zřetel.

Všichni cestující musí na hranicích předložit platný certifikát o ukončeném dvoudávkovém očkování. Výjimka platí pro tranzit do 3 hodin nebo v případě hromadné dopravy do 5 hodin.

Pravidla pro vstup cizinců se liší podle jednotlivých emirátů. Cestující do Dubaje musí při vstupu disponovat negativním výsledkem PCR testu ne starším než 72 hodin. V Abú Dhabí je nutné test podstoupit po příletu a registrovat se prostřednictvím portálu ICA nebo si nainstalovat mobilní aplikaci ALHOSN. Pro očkované cestujcí neplatí v Abú Dhabí žádné další povinnosti, neočkovaní cestující se musí navíc ještě při příletu prokázat negativním PCR testem a podsotupit další test 6. a 9. den svého pobytu. Karanténa není vyžadována, jelikož se ČR nachází na seznamu zelených zemí. Aktuálně platná opatření je možné si ověřit na vládních stránkách.

Občané ČR mohou opětovně cestovat do USA přímo ze zemí schengenského prostoru. Podmínkou je dokončené očkování a negativní výsledek testu na COVID-19, který nesmí být před odletem starší než jeden den. Místo negativního testu lze předložit dokumentaci o vyléčení z onemocnění v posledních třech měsících.

Při vstupu do Srbska je nutné předložit negativní výsledek PCR testu ne starší než 48 hodin nebo digitální covidový certifikát vydaný ČR s informací o plném očkování nebo o prodělání nemoci v posledních 6 měsících. Toto se nevztahuje na tranzit kratší než 12 hodin. 

Všichni cestující musí před vstupem do Turecka vyplnit elektronický formulář a předložit negativní výsledek PCR testu ne starší než 72 hodin nebo doklad o dokončeném očkování nebo o prodělání nemoci. Při cestách do Turecka je obecně nutné pamatovat na vízovou povinnost při jiném účelu pobytu než turismus.

Při vstupu na Ukrajinu je třeba se prokázat buď potvrzením o plném očkování, nebo potvrzením o jedné dávce očkování a současně o negativním výsledku PCR testu/prodělání nemoci, nebo je také uznáván negativní výsledek PCR nebo antigenního testu ne starší než 72 hodin před vstupem do země. Dále musí mít všichni cizinci doklad o zdravotním pojištění, které bude pokrývat náklady spojené s léčbou covid-19 a které bude vystaveno ukrajinskou pojišťovnou nebo zahraniční pojišťovnou s pobočkou na Ukrajině. Neočkované osoby si musí nainstalovat aplikaci VDoma a do 72 hodin nastoupit samoizolaci, které budou zproštěni, pokud do té doby podstoupí PCR nebo antigenní test s negativním výsledkem. Aktuální informace je možné si ověřit na oficiálním portálu visitukraine.today.

Cestující, kteří jsou plně očkováni, musí absolvovat test před cestou do UK, vyplnit příjezdový formulář a před cestou mít objednán a zaplacen PCR test, který musí absolvovat nejpozději 2. den po příjezdu. Do obdržení negativního výsledku tohoto testu musí setrvat v karanténě. Cestující bez plného očkování si musí před cestou objednat a zaplatit dva PCR testy (nejdříve 2. a 8. den po příjezdu) a nastoupit 10denní karanténu. Číslo testovacího balíčku je pak třeba uvést do příjezdového formuláře. Pravidla pro Wales, Skotsko a Severní se mohou lišit. Více informací k aktuálním nařízení pro všechny země VB lze nalézt na vládním portálu.

Aktualizováno: 20. prosince 2021
kategorie Proexportní servis
zpět