Stanovisko k vyhlášce o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti

Návrh prováděcí vyhlášky k zákonu č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie ve znění zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb. provádí částečnou transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001/EU o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

  • Svaz považuje za nezbytné diskutovat otázku nastavení a fungování systému prokazování dodržování splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů.
  • Návrh vyhlášky pracuje s bioplynem jako biomasou, ale bioplyn a též kalový a skládkový plyn je plynným palivem vyráběným z biomasy.
  • V návrhu chybí požadavky na úsporu emisí skleníkových plynů pro biokapaliny.
  • Svaz navrhuje rozšířit podmínku cíleně pěstované biomasy nejen na vymezené půdě v ČR, ale v celé EU.
  • V návrhu absentuje ustanovení, že kritéria udržitelnosti a úspor emisí se vztahují na výrobny elektřiny z biomasy uvedené do provozu od 1. ledna 2022.
  • Svaz požaduje vypustit z formuláře prohlášení výrobce paliva údaje, které nejsou schopni identifikovat, např. výnosy z ha nebo rozlohu půdy, kde byla biomasa vyprodukována.
Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět