Stanovisko k nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie


Nařízení vlády vymezuje podle § 3 odst. 4 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2021 Sb. podporu elektřiny, podporu tepla, přechodnou transformační podporu tepla v soustavách zásobování tepelnou energií a podporu biometanu pro období 2022-2024. Nařízení stanovuje 3 formy podpory: zelený bonus, aukční bonus a výkupní ceny. Dále nařízení vlády stanovuje druhy podporovaných zdrojů, velikost elektrického instalovaného výkonu výroben elektřiny, tepla a biometanu, které jsou předmětem podpory, podmínky pro dodávky tepla v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, ceny povolenky na emise skleníkových plynů zajištující přechod k transformaci výroby tepla, maximální výši finanční jistoty v případě aukce, podmínky pro účast v aukci pro podporované zdroje energie a dobu trvání některých druhů podpor (udržovací podpory elektřiny a udržovací podpory tepla).

 

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

  • Svaz navrhuje úpravu ustanovení, ze kterého bude vyplývat, že nevyužité hodnoty výkonu budou vždy automaticky přecházet do dalšího období.
  • Podpora elektřiny vyrobené využitím energie slunečního záření nestanovuje žádnou podporu pro výrobny elektřiny ze slunečního záření nově uvedené do provozu. Svaz navrhuje pro období 2022–2024 hodnoty souhrnného instalovaného výkonu výroben elektřiny ze slunečního záření ve výši 1325 MW pro výrobny s instalovaným výkonem nad 1 MW a 100 MW pro výrobny s instalovaným výkonem do 1 MW. Podporu těchto výroben formou aukčního bonusu považuje za vhodné doplnění k investiční podpoře z Modernizačního fondu a Národního plánu obnovy.
  • Výše finančního jištění by měly být upraveny na hodnoty pro plynovou KVET. Pro obnovitelné zdroje je příliš nízká a naopak pro výrobny elektřiny z důlního plynu příliš vysoká.
  • Požadujeme navýšit souhrnný instalovaný výkon pro výrobny elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla využívající zemní plyn z 25 MW na 30 MW na každý rok období 2022-2024, aby tak odpovídaly Vnitrostátnímu energeticko-klimatickému plánu.
  • Požadujeme zvýšit celkový objem podporovaného biometanu v r. 2024 z 62 mil. m3 na 80 mil. m3.
  • Navrhujeme doplnit ustanovení, které bude obsahovat frekvenci a termíny konání aukcí v jednotlivých letech.
Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět