Stanovisko k nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních

Nařízení MPSV

S ohledem na přijetí zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, kdy je nově zakotvena oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení moderním způsobem, neboť v současnosti se tato oblast řídí překonanými právními předpisy, je nezbytné přijmout nové prováděcí právní předpisy.

Předkládaný návrh nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu a z poznatků z praktického zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při zajišťování bezpečnosti provozu vyhrazených plynových zařízeních, tj. zařízeních, která při nesprávném použití, výskytu provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nevhodném provozování představují vysoké riziko ohrožení životů a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí a naplňuje zmocnění dané ustanovením § 23 zákona pro tento druh vyhrazeného technického zařízení. Rizikové faktory při práci s vyhrazenými plynovými zařízeními jsou dány prostředím a prostorem, ve kterém jsou zařízení umístěna, vlastnostmi použitého plynu, způsobem jeho použití apod. Vše musí být zohledňováno v nové regulaci způsobem odpovídajícím současné době.

Ve stávající právní úpravě často absentuje úprava související s vývojem těchto technických zařízení. Zavádění nových technologických prvků ve vazbě na automatizaci a moderní prvky zajišťující bezpečnější provoz naráží na technicky zastaralé požadavky vyhlášek a technických norem, které v minulosti formulovaly požadavky na jejich provoz a obsluhu.

Připomínky Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

SP ČR podrobně prostudoval návrh nařízení vlády o plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti a má k předloženému návrhu zásadní a doporučující připomínky.

Připomínky SP ČR směřují k vyjasnění definic a sjednocení terminologie u výkonu a plynů a plynových zařízení či spalinových cest, souladu požadavků s praxí, podmínkám montáží, provozního deníku, podmínkám revizí a zkoušek, lhůtám revizí a zkoušek, odborné způsobilosti apod.

Celé stanovisko naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět