Stanovisko k nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost u elektrických zařízení

Nařízení MPSV

S ohledem na přijetí zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, kdy je nově zakotvena oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení moderním způsobem, neboť v současnosti se tato oblast řídí překonanými právními předpisy, je nezbytné přijmout nové prováděcí právní předpisy.

Návrh nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu, z poznatků z praktického zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při zajišťování bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení a naplňuje zmocnění dané § 23 zákona pro oblast bezpečnosti osob na úseku elektrických zařízení. V oblasti bezpečnosti provozu elektrických zařízení je veřejný zájem soustředěn především na velmi specifické druhy zařízení, a to technická zařízení, která představují závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.

Ve stávající právní úpravě často absentuje úprava související s vývojem těchto technických zařízení. Zavádění nových technologických prvků ve vazbě na automatizaci a moderní prvky zajišťující bezpečnější provoz naráží na technicky zastaralé požadavky vyhlášek a technických norem, které v minulosti formulovaly požadavky na jejich provoz a obsluhu.

Připomínky Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

SP ČR podrobně prostudoval návrh nařízení vlády nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice a má k předloženému návrhu zásadní a doporučující připomínky.

Připomínky SP ČR směřují k vyjasnění definic a sjednocení terminologie včetně sjednocení s technickými normami, požadavkům na odbornou kvalifikaci a ukončení vzdělání v elektrotechnice, delegaci odpovědnosti, projektování elektrických zařízení, požadavkům na ověření znalostí formou zkoušky, požadavkům na zkoušející, určení rozsahu způsobilosti dle výše napětí, délce požadované odborné praxe u jednotlivých zařízení apod.

Celé stanovisko naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět