Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění energetický a stavební zákon

Základním důvodem k novelizaci energetického zákona je reagovat na současnou krizi na trhu s energií vyvolanou válečným konfliktem na Ukrajině a zavést opatření ke zvýšení energetické bezpečnosti a soběstačnosti České republiky. Úpravy se týkají navýšení hranice instalovaného výkonu pro povinnost získat licenci z 10 na 40 kW, režimu DPI, řízení ERÚ a možnost odvolání člena Rady, úprava režimu rezervace kapacity zásobníků plynu a zavedení principu „use it or lose it“ (povinnost využívat rezervovanou skladovací kapacitu v minimálním požadovaném rozsahu), zahrnutí OZE do vyhrazených staveb a zjednodušení povolovacích procesů pro výrobny energie z OZE.

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

  • Navrhuje změnit definici plynu, aby odpovídala 4. plynárenskému balíčku
  • Povinnost DPI by se měla vztahovat také na dodávky plynu nad 630 MWh odběrný místům, která slouží k zajištění zásobování pitnou vodou nebo čistění odpadních vod.
  • Svaz nesouhlasí s extenzivním rozšířením oprávnění ERÚ zasahovat do právního vztahu mezi DPI a zákazníkem
  • Svaz navrhuje úpravy postupů při zavedení principu „use it or lose it“
  • Navrhuje doplnit návrh novely o ustanovení, která upraví způsob zajištění úhrady regulovaných plateb
  • Navrhuje vytvoření platformy pro realizaci pilotních projektů pro inovativní technologie a jejich ověření v podmínkách reálného provozu
  • Svaz požaduje, aby MPO bylo odvolacím stavebním úřadem pro vyhrazené stavby v jeho kompetenci
  • Do výčtu staveb veřejné infrastruktury by mělo patřit také připojení výroben elektřiny nebo plynu (biometanu nebo vodíku)
  • Navrhuje upřesnit vymezení a rozdělení minimálních kapacit pro nové výrobny energie z obnovitelných zdrojů, obsažené v politice územního rozvoje, pro území obcí
Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde a zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět