Stanovisko k návrhu věcného záměr zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby

Věcný záměr

Návrh věcného záměr zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí vychází z Koncepce zavádění metody BIM v ČR.

Věcný návrh zákona konkrétně naplňuje  úkol č. 23 Koncepce, týkající se zavedení povinnosti použití metody BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce financované z veřejných rozpočtů včetně zhotovení jejich přípravné a projektové dokumentace, se zohledněním závěrů z vyhodnocení pilotních projektů a s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých druhů staveb.

Nad rámec původně připravovaného znění věcného záměru zákona byl věcný záměr doplněn o problematiku tzv. vystavěného prostředí, která byla k  informačnímu modelování staveb přičleněna.

Vzhledem k tomu, že prozatím nejsou vytvořeny nadresortní podmínky pro účelné a efektivní pořizování, zpracovávání, správu, sdílení a využívání prostorových informací v rámci příslušných fází  životního cyklu stavby, činí to celý proces výstavby a následné  její správy a provozu dražší, méně efektivní a v konečném důsledku nákladnější. Navrhovaná legislativní úprava by měla být součástí širších opatření státu směřujících k digitalizaci stavebnictví.

Pozice SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) upozorňuje na potřebu předložení tezí prováděcích vyhlášek při přípravě zákona, úpravy sdílení informací, zachování vymezení povinných osob apod. Zároveň upozorňujeme, že původně měla z využívání BIM v rámci povolovacích řízení vyplývat řada výhod a benefitů, které nyní nejsou deklarované. Chybí tak motivace k dobrovolnému využívání BIM. Dále je nutné také řešit záruku kvality dat, zajistit otevřený systém a zároveň umožnit omezený přístup k informacím obchodního charakteru či s bezpečnostním vlivem.

Celé stanovisko naleznete zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět