Stanovisko k novele nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Novela nařízení vlády z dílny ministerstva zdravotníctví (MZd)

MZd předkládá návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Cílem návrhu je dle předkladatele racionalizace přístupu ochrany veřejného zdraví před hlukem tak, aby byl zachován rozvoj veřejné infrastruktury se zásadou dodržování ochrany veřejného zdraví před hlukem. Změny se týkají zejména oblasti hluku z dopravy, tj. hluku z pozemních komunikací a drah. Současná právní úprava je nyní překonaná a způsobuje paradoxní stavy. Z dočasných - přechodných – institutů se staly rigidní mechanismy, které prakticky nezajišťují ochranu veřejného zdraví před hlukem, nadto způsobují komplikace v projektovém plánování a dalším rozvoji dopravní infrastruktury.

Návrh zamýšlí nyní již nevymahatelné instituty z nařízení vlády vypustit. To se týká zejména institutu staré hlukové zátěže. Tento mechanismus posuzování stavu hlučnosti před a po roce 2001 činí v praxi natolik obtížnou aplikaci, že je zcela nepřiléhavý jak pro samotné orgány ochrany veřejného zdraví, tak i stavebníky, což je v případě dopravních staveb stát, kraj či obec. Nově se navrhují hygienické limity pro „staré“ komunikace (vybudované před rokem 2001) se zvýšeným hygienickým limitem a „nové“ komunikace (vybudované po roce 2001) s hygienickým limitem, který odpovídá hygienickému limitu nyní platného nařízení vlády. Tento přístup je obvyklý v řadě členských států EU.

Pozice Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

SP ČR navrhuje úpravy hlukových limitů tak, aby byl zajištěn jednotný přístup. Je třeba srovnat podmínky s okolními členskými státy v limitech pro integrovaná zařízení alespoň na hodnoty 55 dB ve dne a 45 dB v noci. A zároveň je třeba sjednotit měření u všech druhů hlukových zátěží pomocí „zprůměrování“ hlukové zátěže na celou noční, resp. denní dobu či pomocí korekcí hlukového limitu v případě hluku s tónovými složkami. Dále žádáme zajištění právní jistoty tím, že metodika bude součástí nařízení vlády. Také žádáme úpravu přechodných ustanovení.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět