Stanovisko k Tezím pro změnu liniového zákona (energetické stavby; 2022)

Teze pro změnu liniového zákona z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR)

Hlavním cílem navrhované novelizace liniového zákona, případně vybraných dílčích zákonů, bude zajistit energetickou bezpečnost České republiky, za současného snižování vlivu člověka na klima a dekarbonizace výroby energie.

Cíl bude realizován prostřednictvím podpory výstavby a rozšiřování nízkouhlíkových výroben energie na území České republiky. Tato podpora je podmínkou dosažení energetické bezpečnosti České republiky. Současně se jedná o pozitivní krok na cestě k transformaci hospodářství směrem k výrobě energie nízkouhlíkovým a dlouhodobě udržitelným způsobem. Významným důvodem pro novelizaci zákonné úpravy je v souvislosti s vývojem situace na Ukrajině potřeba razantní akcelerace výroby a skladování energie způsobem, který významně sníží závislost na zdrojích z třetích zemí.

Zákonná úprava bude podporovat a vytvářet podmínky pro plánování, přípravu, výstavbu, rozšiřování a provozování staveb nízkouhlíkových výroben energie a záměrů těžby surovin nezbytných pro zajištění dekarbonizace hospodářství včetně jejich zpracování. Povolovací režim pro velké a na povolování složité stavby orientované na naplňování cílů ČR na dosažení klimaticko-energetických cílů je podle stávající právní úpravy složitý a zdlouhavý. Cílem je tedy současně tento proces zjednodušit a zrychlit. Zákonná úprava bude eliminovat požadavky, které jsou již nyní přísnější než evropské právo. 

Zákonná úprava stanoví nebo upraví podmínky pro plánování, přípravu, výstavbu a provozování všech zvažovaných záměrů, na něž bude právní úprava dopadat. Bude se jednat o úpravy zasahující do procesu územního plánování a povolování záměru v průběhu celého přípravného a povolovacího procesu.

Zákonná úprava vymezí záměry podporující energetickou samostatnost, na něž bude liniový zákon a upravená pravidla dopadat. Půjde o nízkouhlíkové výrobny energie (jaderné zdroje včetně malých modulárních reaktorů a změny a rozšíření stávajících jaderných zdrojů) a dále o těžbu a úpravu surovin nezbytných pro  dekarbonizaci (např. těžba a zpracování surovin pro výstavbu jaderných zdrojů). Půjde i o stavby a technická zařízení zajišťující jejich fungování (jaderná zařízení související s provozem jaderných zdrojů), jejich připojení k sítím dopravní a technické infrastruktury (např. vyvedení výkonu, vyvedení tepla, napojení na komunikace, přívod vody, kanalizace, servisní a provozní budovy) a o další stavby, které mohou být i vně areálu těchto záměrů, pokud jsou nezbytné k jejich realizaci a provozování (např. stavby, opatření či přeložky dopravní a technické infrastruktury, které umožní dopravu nadrozměrných a těžkých nákladů). Tyto stavby budou zákonem co nejpřesněji a nejúčelněji vymezeny a budou stavbami souvisejícími, na které se použijí stejné postupy zákonné úpravy.

V případě těžby a následné úpravy surovin se bude řešit stanovení dobývacího prostoru, otvírka, příprava, dobývání, úprava a zušlechťování nerostů a tvorba nezbytných odvalů včetně sanačních a rekultivačních prací po ukončení těžby a rovněž výstavba důlních a zpracovatelských závodů a související dopravní a technické infrastruktury.

Návrh usnesení vlády stanovuje úkol ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem pro místní rozvoj a ministrem životního prostředí předložit vládě do 28. února 2023 paragrafované znění návrhu změn liniového zákona a dalších souvisejících zákonů podle schválených tezí.


Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

SP ČR vítá a podporuje navržené změny liniového zákona, které přispějí ke zrychlení povolovacích procesů nízkouhlíkových výroben energie.

Jde například o zkrácení lhůty pro vydání JES, jednoinstanční rozhodování o stavbách na Specializovaném a odvolacím stavebním úřadě (SOSÚ), úprava účastenství vyplývajícího z provedené EIA, jednodušší umisťování v environmentálně vhodných lokalitách, přehodnocení hmotných požadavků na stavby atd.

Žádáme ale o rozšíření řady výhod i pro další důležité oblasti energetiky včetně obnovitelných zdrojů energie. Zároveň je žádoucí doplnit i integraci některých, dnes dosud neintegrovaných řízení jako např. nakládání s vodami.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět