Stanovisko k novele zákona o dani z nemovitých věcí


Ministerstvo financí ČR zveřejnilo v meziresortním připomínkovém řízení Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, a zákon č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, ve znění zákona č. 261/2021 Sb., tedy novelu zákona o dani z nemovitých věcí.
Hlavním cílem novely je vyjasnění některých problematických otázek nebo neurčitých výkladů vzniklých při správě daně z nemovitých věcí, úprava, příp. odstranění nesystematických výjimek, snížení nadměrného daňového zatížení u obtížně využitelných pozemků druhu ostatní plocha a komplexní úprava koeficientů, kterými mohou obce ovlivňovat výnos z této daně.

 

STANOVISKO SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR (SP ČR)

SP ČR oceňuje snahu předkladatele o komplexnější revizi zákona o dani z nemovitých věcí, nejasných výkladů a nesystematických výjimek. Svaz průmyslu však požaduje minimálně podrobnější vysvětlení, z jakého důvodu se zavádí možnost stanovit místní koeficient pro libovolné nemovité věci na základě opatření obecné povahy. Tento krok je nesystematický, neboť je v rozporu s daňovými principy, které by neměly být určovány dle konkrétních poplatníků. Na jedné straně předkladatel omezuje stanovení koeficientu pro jednotlivou část obce směrem k vyšší obecnosti (limitováno na úrovni jednotlivého katastrálního území nebo městského obvodu), avšak na druhou stranu dává přímo v zákoně oporu pro zdanění konkrétních nemovitých věcí. SP ČR v této souvislosti podotýká, že zdanění konkrétních druhů nemovitostí, např. budov pro podnikání, je možné v rámci jednotlivých skupin nemovitých věcí.
Celé stanovisko najdete zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět