Stanovisko k novele zákona o účetnictví

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo v meziresortním připomínkovém řízení Návrh zákona o účetnictví. Hlavním cílem zákona je koncepční změna účetnictví, vyšší důraz na výkaznictví zobrazující reálnou finanční situaci podniku namísto technické správnosti účtování, a snaha o snížení administrativní náročnosti. Jedná se např. o zrušení povinnosti vedení účetnictví pro fyzické osoby, snížení počtu subjektů podléhajících povinnému auditu nebo zrušení povinnosti konsolidace pro střední konsolidační celky. Návrh obsahuje také jeden z dlouhodobých požadavků SP ČR a to umožnění vedení účetnictví cizí měně, čímž se mnohým mezinárodně působícím podnikům sníží zbytečné administrativní náklady z přepočítávání transakcí na českou korunu.


STANOVISKO SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR


Svaz průmyslu podporuje záměr nového zákona o účetnictví a oceňuje snahu předkladatele o celkové snížení administrativní náročnosti. Zejména vítá naplnění svého dlouhodobého požadavku a to možnost účetnictví v cizí měně.
Zároveň však požaduje, aby souběžně s novým zákonem o účetnictví prošly schvalovacím procesem také navazující právní předpisy (prováděcí vyhlášky) a daňové úpravy, zejména Zákon o dani z příjmů. Samotný zákon o účetnictví je bez navazujících úprav obtížně vyhodnotitelný z pohledu praxe.
Dále SP ČR žádá, aby byla u nového zákona o účetnictví a navazujících daňových úprav dána dostatečná legislativní lhůta, aby se účetní jednotky připravily na plánované změny. V případě výpočtu základu a vyplnění daňového přiznání v cizí měně pak navrhuje zvážit, aby bylo možné takto postupovat nejen u DPPO, ale obdobně i u jiných daní. V neposlední řadě SP ČR navrhuje MF projednání připomínek za účasti několika firem k vysvětlení pohledu z praxe (vybrané firmy, kterých by se týkalo účtování v cizí měně).

Celé stanovisko včetně dalších připomínek najdete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět