Připomínky k návrhu rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2024

Z návrhu rozpočtu

• V předkládaném návrhu jsou celkové výdaje SR na VaVaI včetně spolufinancování navrženy takto:
       o na r. 2024 ve výši 47 819 343,4 tis. Kč,
       o na r. 2025 ve výši 50 695 843,3 tis. Kč,
       o na r. 2026 ve výši 50 128 518,9 tis. Kč.
• Návrh rozpočtu zohledňuje cíle Inovační strategie České republiky 2019-2030. Jedním z nich je „posílit financování výzkumu a vývoje (měřeno jako % HDP): 2020: 2,0 %, 2025: 2,5 %, 2030: 3,0 %.
• Dále návrh rozpočtu zohledňuje Memorandum o podpoře výzkumu, vývoje a inovací v ČR uzavřené mezi RVVI, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Akademií věd ČR a Českou konferencí rektorů dne 19. prosince 2019.
• V roce 2024 bude zahájeno financování následujících nových programů Technologické agentury - THÉTA 2 a BETA 3
• Rada vycházela při zpracování rozpočtu z následujících priorit:

       o Priorita 1 - Lidské zdroje
       o Priorita 2 - Excelence ve vědě
       o Priorita 3 - Transfer do praxe

Stanovisko Svazu průmyslu

• Svaz vítá a podporuje návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2024 předložený Radou pro výzkum, vývoj a inovace.
• SP ČR apeluje, aby nebyla při případných úpravách zohledňována jen mnohokrát v předkládací zprávě zmiňovaná excelence, ale bylo také cílem posílit konkurenceschopnost české ekonomiky a zvýšit přidanou hodnotu produktů firem v ČR.
• Měly by být dostatečně navyšovány rozpočtové kapitoly zejména Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu

Celé stanovisko zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět