Stanovisko k návrhu zákona o právu na digitální služby

Na základě Programového prohlášení vlády České republiky, v němž je uvedeno, že bude zrušena povinnost nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak (tvorba tzv. eDokladovky), byl Úřadem vlády předložen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Cílem navrhované právní úpravy je zavedení možnosti získat tzv. digitální stejnopis průkazu, který bude sloužit k týmž účelům jako fyzický průkaz, tedy k prokazování totožnosti a jiných skutečností uvedených v průkazu, a který bude mít tytéž právní účinky jako prokazování fyzickým průkazem.

Stanovisko Svazu

Svaz průmyslu a dopravy České republiky vítá návrh nové právní úpravy zavádějící elektronický stejnopis občanského průkazu, který bude sloužit k týmž účelům jako fyzický průkaz a bude mít tytéž právní účinky jako prokazování fyzickým průkazem. Nicméně, vydávání výpisů a ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy je koncepčně řešeno v zákoně o informačních systémech veřejné správy č. 365/2000 Sb., kdežto zákon o právu na digitální služby č. 12/2020 Sb. upravuje právo fyzických a právnických osob na poskytování digitálních služeb orgánů veřejné moci při výkonu jejich působnosti. Proto by předmětná legislativní úprava, tj. zavedení elektronického stejnopisu průkazu, měla být řešena přímou novelou zákona č. 365/2000 Sb.


Podrobnosti a další připomínky jsou k dispozici zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět