Stanovisko k Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu a udržitelného rozvoje Prostředí pro život 2

Z návrhu programu:

  • Ministerstvo životního prostředí předkládá vládě program, který navazuje na probíhající program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací Prostředí pro život.
  • Program byl připraven na základě Aktualizované koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2035 s výhledem do roku 2050.
  • Hlavním cílem programu je zkvalitnit veřejnou správu v ochraně životního prostředí, klimatu a udržitelného rozvoje, dále přinést nová technologická, technická a další řešení tak, aby ČR patřila mezi země s co nejmenším ohrožením životního prostředí, a konečně rozšířit poznání ve stěžejních oblastech ochrany životního prostředí, klimatu, biodiverzity a udržitelného rozvoje společnosti.
  • Program je navržen v základních rysech a struktuře velmi podobně jako ten dobíhající. Tedy stejné tři podprogramy (podpora veřejné správy, technologický výzkum a dlouhodobé perspektivy).
  • Program je navržen na roky 2024-2033, tedy celkem deset let s podporou ze státního rozpočtu ve výši 11,15 mld. Kč. Podpora by se měla poskytovat od roku 2025 kvůli návaznosti financování programů.

Stanovisko Svazu průmyslu:


Svaz průmyslu a dopravy ČR navrhuje, aby byly v Podprogramu 2 umožněny projekty až 4 leté, ve výjimečných případech nepřesahujících 10 % objemu podpory až 6 leté. Zásadní koncepční inovační projekty totiž není možné vyřešit v časovém rozsahu 4 let.

Celé stanovisko zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět