Stanovisko k Aktuálnímu stavu digitalizace stavebního řízení a návrhu dalšího postupu


Materiál Aktuální stav digitalizace stavebního řízení a návrh dalšího postupu z dílny Ministerstva pro místní rozvoj (MMR)

Digitalizace stavebního řízení (DSŘ) je jednou hlavních z priorit MMR a Programového prohlášení vlády v oblasti bydlení, stavebního zákona a územního plánování. Cílem materiálu je informovat vládu ČR o dosavadním stavu DSŘ a představit možná řešení dalšího postupu s ohledem na současnou situaci zadávacích řízení k zajištění DSŘ.

Zadávací podmínky otevřeného nadlimitního řízení k zajištění DSŘ, kterým se podařilo zajistit významných úspor, napadla u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) společnost, která se neúčastnila výběrového řízení. ÚOHS po po více jak 3 měsících od zahájení řízení v prvoinstančním rozhodnutí částečně námitkám této společnosti vyhověl. MMR se závěry ÚOHS nesouhlasí, jelikož dopady takovýchto závěrů by vedly k faktického zablokování soutěže v oblasti ICT.
S ohledem na pokračující řízení tzn. stav ohrožující spuštění Informačních systémů k zajištění DSŘ a čerpání finančních zdrojů z Národního plánu obnovy, je nutné rozhodnout o dalším postupu.

MMR se bude proti rozhodnutí ÚOHS bránit, ale jelikož tento stav (další řízení u ÚOHS, případně soud mohou trvat i několik dalších měsíců) ohrožuje spuštění Informačních systémů k zajištění DSŘ a čerpání finančních zdrojů z Národního plánu obnovy, je nutné odsouhlasit další postup.

Naplnění povinností vyplývajících ze stavebního zákona lze zajistit několika variantami:
  1. Vyčkání na výsledek řízení u ÚOHS (nulová varianta),
  2. Posunutí termínu účinnosti nového stavebního zákona,
  3. Zajištění základní části DSŘ pomocí jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) a
  4. Zajištění základní části DSŘ přes příslušný státní podnik.

Na základě vyhodnocení jednotlivých možností dalšího postupu dle předchozí kapitoly se jako vhodné varianty jeví JŘBU nebo spolupráce s jmenovanými státními podniky. K JŘBU je nutno uvést, že tento postup je specifický tím, že jej zadavatel může využít až jako poslední možnost, není-li možné cíle dosáhnout jinak (musí zde být krajně naléhavá okolnost).

Proto se za současné situace jako nejvýhodnější varianta jeví vertikální spolupráce mezi MMR a státními podniky z jiných resortů, jelikož bude dosaženo časové flexibility a možnosti spolupráce a využití know-how expertů ze státních podniků.

Stanovisko SVazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

SP ČR upozorňuje na nedostatky materiálů, rizika navrženého postupu a nutnost zajištění účinnosti v termínech stanovených zákonech.

V každém případě je pro nás nepřijatelné, aby z důvodu nezajištění DSŘ byla odložena účinnost nového stavebního zákona. Pokud by mělo dojít ke zvažování odsunutí účinnosti stavebního zákona, musí jít výhradně jen o posunutí účinnosti samotných procesů, které jsou závislé právě na zaseknuté digitalizaci. O tom, že je možné používat nový stavební zákon i bez DSŘ svědčí i zahájení jeho účinnosti (resp. použitelnosti) od 1. 1. 2024 pro vyhrazené stavby, a to právě se záměrnou výjimkou vyloučení ustanovení o DSŘ. Pokud je možné, aby byl nový stavební zákon bez DSŘ aplikovatelný pro povolování některých staveb, pak je možné jej aplikovat v další vlně i pro povolování staveb ostatních bez ohledu na to, zda bude DSŘ již funkční či nikoli.

V této souvislosti a pro vyhnutí se tomuto scénáři také postrádáme v návrhu usnesení, respektive materiálu samotném, konkrétnější harmonogram navrhovaných kroků nebo uložení nejzazších lhůt pro naplnění uloženého úkolu členům vlády podle bodu II., respektive III. návrhu usnesení.

Účinnost nového stavebního zákona, pro tzv. vyhrazené stavby a Dopravní a energetický stavební úřad od 1. ledna 2024 a pro všechny ostatní oblasti od 1. července 2024, nesmí nic ohrozit s ohledem na nedozírné škody způsobené možným zastavením povolovacích procesů v přechodném období. Zajištění řádné účinnosti musí být nejvyšší prioritou MMR i vlády.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět