Stanovisko k postupu vymezování oblastí pro obnovitelné zdroje energie

Informace k postupu vymezování oblastí nezbytných pro příspěvek České republiky k celkovému cíli EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 a vymezování oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO)

Cílem předložení tohoto materiálu je včasné zavedení opatření k většímu rozvoji využívání energie z obnovitelných zdrojů v České republice. Jedním z nástrojů, jak cíl v energii z obnovitelných zdrojů v celé Evropské unii do roku 2030 dále zvýšit, je v současné době dokončovaná směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2018/2001, nařízení (EU) 2018/1999 a směrnice 98/70/ES, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů, a zrušuje směrnice Rady (EU) 2015/652.

Zaváděnou novinkou je vymezování oblastí nezbytných pro příspěvek členských států k celkovému cíli EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 a vymezování oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie (OZE). Opatření, která jsou v materiálu předložena, souvisí s transpozicí této směrnice.
Čl. 15b návrhu směrnice uvádí požadavky na mapování oblastí nezbytných pro vnitrostátní příspěvky k celkovému cíli Unie v oblasti OZE do roku 2030, čl. 15c směrnice uvádí požadavky na oblasti pro zrychlené zavádění OZE.

Pro další rozvoj obnovitelných zdrojů energie v ČR je třeba, aby Česká republika byla na vymezování dotčených ploch včas a dopředu připravena, neboť samotné vymezování území s využitím nástrojů územního plánování je časově náročný proces. Je tedy zcela nezbytné časově co nejdříve nastavit a stanovit jasný proces a postup tohoto vymezování území a nastavit vzájemnou spolupráci dotčených resortů a úřadů, které se budou na vymezování podílet.

Vymezování oblastí pro OZE je navrženo zejména pomocí nástrojů územního plánování.

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR)

SP ČR navrhuje, aby bylo zpracováno porovnání nástrojů, kterým dojde k implementaci vymezování oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie a vymezení oblasti pro související infrastrukturu (tj. zejména sítě a zařízení pro skladování energie). Domníváme se, že není zcela podloženo, že vymezení prostřednictvím zásad územního rozvoje je efektivnější než například zvažovaným dílčím územním rozvojovým plánem. V materiálu postrádáme porovnání těchto variant z hlediska všech zvažovaných výhod a nevýhod.

Zároveň je třeba celou řadu otázek vyjasnit - zda bude možné ve vymezených oblastech stavět beze změny územního plánu, zda v těchto oblastech bude platné případné vyloučení zdrojů obcemi v územních plánech, zda bude nutné provádět SEA či EIA a s jakou podrobností, zda bude nutné posuzování např. krajinného rázu a charakteru území, jaká bude vymahatelnost lhůt v povolovacích i soudních procesech, jaké bude pojetí a posuzování veřejného zájmu, jaký orgán bude kontaktním místem, jaká budou další zjednodušující opatření či např. jak bude zjednodušeno vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu.

SP ČR předložil MPO a MŽP některé konkrétní náměty a návrhy legislativních úprav, žádáme je do materiálu alespoň obecně promítnout a zapracovat do návazných legislativních úprav.

Nutné je také větší zohlednění nezbytné související infrastruktury (sítí technické infrastruktury - přenosové, přepravní a distribuční), zohlednění výroby plynu a zvážení využití některých nástrojů diskutovaných materiálem plošně či také pro další oblasti včetně např. nízkouhlíkových výroben energie.

Celé stanovisko naleznete zde.

 

 

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět