Stanovisko k návrhu revidované směrnice o kombinované dopravě

Návrh revize směrnice o kombinované dopravě

Směrnice Rady 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy (směrnice o kombinované dopravě) má za cíl v rámci nákladní dopravy podporovat větší využívání nesilniční dopravy finančními i nepřímými nástroji při respektování konceptu první a poslední míle.

Návrh revize směrnice o kombinované dopravě byl zveřejněn v rámci balíčku Ekologizace nákladní dopravy (odkaz vede na web SP ČR s bližšími informacemi o balíčku a jednotlivých návrzích včetně směrnice o kombinované dopravě). V rámci revize směrnice Evropská komise v listopadu 2023 navrhla řadu úprav.

Oblast působnosti se rozšiřuje na všechny operace kombinované dopravy (KD) v rámci EU, včetně vnitrostátních operací, operací mezi členskými státy a unijní část mezinárodních operací se třetími zeměmi. Směrnice tedy již nemá být omezena pouze na operace přeshraniční kombinované dopravy.

Upřesňuje se také, že v rámci operací kombinované dopravy může být silniční doprava použita v prvním i posledním úseku (míli). Rozšiřuje se definice KD, aby větší objem intermodální přepravy dosáhl na podporu.

Operace KD mohou být podporovány (finančně i nepřímo), pokud ušetří alespoň 40 % negativních externalit ve srovnání s alternativními operacemi unimodální silniční dopravy (nebo ve srovnání s alternativními operacemi námořní intermodální přepravy v případě spojení mezi ostrovem a pevninou bez silniční alternativy). Mezi negativní externality patří emise skleníkových plynů, znečištění ovzduší, zranění a úmrtí, hluk a dopravní zácpy.

Součástí je rovněž změna nařízení 2020/1056 o elektronických informacích o nákladní dopravě (eFTI), které by měly zajistit správné vykazování úspor negativních externalit v dopravě. Tato povinnost je stanovena dopravcům .

Prázdné kontejnery používané pro KD by jako nedílná součást kombinované dopravy měly být zahrnuty do podpůrných opatření.

Členské státy musí přijmout vnitrostátní rámce politiky pro usnadnění zavádění intermodální přepravy, a zejména kombinované dopravy. ČS v nich dle nové úpravy musí zajistit, že bude kombinovaná doprava dostatečně podporována – opatření by měla zajistit, že celkové náklady na KD budou sníženy alespoň o 10 % celkových nákladů na operace KD, a dále by měla vést k rychlejší modernizaci dopravních terminálů.

Silniční úseky KD by dle návrhu měly být nově vyňaty z vnitrostátních zákazů víkendových, nočních a svátečních jízd. Nebudou ale povinně osvobozeny např. od mýtných poplatků (nicméně úleva je jedním z možných patření členských států na podporu KD).

Měla by se také zajistit větší informovanost o terminálech kombinované dopravy.

Pozice Svazu průmyslu a dorpavy ČR (SP ČR)

Směrnice o kombinované dopravě by při správném nastavení mohla dále rozvíjet kombinovanou dopravu a tím snižovat negativní dopady na životní prostředí, emise a spotřebu energie.

Investice do kombinované dopravy by měly v ideálním případě zajistit rozšíření a standardizaci této dopravy - větší využívání interoperabilních návěsů, přívěsů a kontejnerů, větší automatizaci systémů, podporu vstupu nových subjektů či výstavbu a modernizaci terminálů. To by mělo snížit negativní externality silniční dopravy a zvýšit kapacitu, spolehlivost a rychlost nákladní dopravy, což by opět stimulovalo hospodářský růst.

Článek 1a
SP ČR vítá rozšíření působnosti na všechny operace kombinované dopravy v rámci EU, včetně vnitrostátních operací, operací mezi členskými státy a části mezinárodních operací EU se třetími zeměmi (již se neomezuje na přeshraniční operace mezi členskými státy).

Revidovaná směrnice však zároveň přináší omezení a povinnosti.
Článek 1c
Snížení externích nákladů (negativních externalit) o 40 % (požadované pro nárok na podporu) by mohlo být příliš přísným cílem a v nejhorším případě by mohlo vyloučit značnou část stávající kombinované dopravy z nároku na podporu. Silniční doprava, zejména na kratší vzdálenosti, se bude v příštích letech stále více dekarbonizovat.
Navíc není jasné, jaká bude metodika výpočtu 40% snížení externích nákladů. Vzhledem k ambicióznímu rozsahu, který Komise nastínila (externí náklady včetně emisí skleníkových plynů, znečištění ovzduší, zranění a úmrtí, hluku a dopravních zácp), existuje riziko, že administrativní zátěž spojená s prokazováním, že se daná doprava kvalifikuje jako kombinovaná doprava, by mohla mnohé provozovatele odradit.

Současná definice založená na podílu nesilniční dopravy se zdá být vhodnější a jednodušší.
Pokud bude zachován cíl snížení externích nákladů, měla by být do výpočtu externích nákladů zahrnuta také spotřeba energie.
Ustanovení o revizi musí stanovit možnou změnu, pokud se v budoucnu ukáže, že významná část kombinované dopravy není způsobilá.

Na druhou stranu neexistuje jasný a jednoduchý kontrolní mechanismus, který by zabránil možnému zneužití podpory kombinované dopravy. Elektronická informační platforma pro nákladní dopravu (eFTI) by mohla být příliš složitým a administrativně náročným nástrojem, který by komplikoval práci provozovatelů kombinované dopravy.

Článek 3
Zatížení administrativou by mělo být sníženo a minimalizováno.
Používání platformy eFTI by mělo být co nejjednodušší a nejrychlejší. Podrobné zaznamenávání a zveřejňování konkrétních informací na platformě eFTI před zahájením každé operace by mohlo být pro organizátory kombinované dopravy příliš náročné. Tato část povinností však zatím není jasně definována, a proto zatím nelze přesně určit, jak náročné bude takovou povinnost splnit.
Členské státy by měly s povinnostmi pomoci a kompenzovat většinu nákladů, aby byl zajištěn celkový přínos jak pro odvětví využívající kombinovanou dopravu, tak pro odvětví dopravy.

Článek 3a
Vítáme rozšíření podpory kombinované dopravy a cíl snížit průměrné náklady na provoz kombinované dopravy do 7 let alespoň o 10 %. Doba pro splnění cíle by však mohla být kratší.
Vnitrostátní politické rámce pro usnadnění zavádění intermodální dopravy, a zejména kombinovaných přeprav, musí být ve všech členských státech konzistentní. Ponechání prostoru jednotlivým členským státům pro různé režimy podpory je nešťastné a může vést k narušení hospodářské soutěže mezi členskými státy, nerovným podmínkám v rámci Evropské unie a omezení rozvoje kombinované dopravy, zejména v případech provozovatelů, kteří přepravují zboží na velké vzdálenosti přes několik členských států.

Článek 9a
Výjimka ze zákazu jízdy silničních vozidel o víkendech a svátcích musí být zachována na úrovni celé Evropské unie, jinak hrozí riziko rozdílných přístupů v sousedních zemích, a tím omezení rozvoje kombinované dopravy.

Provázání s balíčkem Ekologizace nákladní dopravy
Revidovaná směrnice o hmotnostech a rozměrech by měla být více propojena se směrnicí o kombinované dopravě a měla by definovat rozměry intermodálních přívěsů, návěsů a automobilů v souladu s ní. Nově povolené hmotnosti a rozměry by se tak u konvenčních vozidel měly vztahovat pouze na vozidla používaná pouze pro kombinovanou dopravu.

Klíčová je potřeba zlepšit kapacitu a spolehlivost železnice. Nejsme si jisti, že návrh nařízení o využívání kapacity železniční infrastruktury v jednotném evropském železničním prostoru je dostatečným infrastrukturním řešením. Návrh nedostatečně řeší k zajištění a zvýšení dlouhodobé kapacity železnice. Obsahuje pouze nepřímé nástroje, konzultace apod. Zajištění zvýšení kapacity a spolehlivosti železniční sítě musí být prioritou.

Celé stanovisko v anglickém jazyce naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět