Stanovisko k novele zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a ústavech (2023)

Novela zákona z dílny Ministerstva spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje novelu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a ústavech jako technickou novelizaci směřující k odstranění hlavních aplikačních problémů koncepčně nové znalecké právní úpravy účinné od 1. 1. 2021. Směřuje zejména ke:
  1. zrušení časového omezení platnosti oprávnění k výkonu znalecké činnosti znalců – fyzických osob zapsaných do seznamu znalců a tlumočníků - původně do 31. 12. 2025,
  2. prodloužení platnosti znaleckého oprávnění znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů získaného podle předchozí právní úpravy o 3 roky, tj. do 31. 12. 2028,
  3. částečnému rozvolnění podmínek pro výkon znalecké činnosti formou znalecké kanceláře a znaleckého ústavu,
  4. zrušení povinného pojištění znalců – fyzických osob,
  5. změnám podmínek složení vstupní zkoušky znalce a zkrácení lhůty pro další opakování vstupní zkoušky znalce z 5 let na 3 roky,
  6. prodloužení lhůt pro zápis povinných údajů ze strany znalců do informačního systému evidence posudků na 30 dnů; v případě údaje o vyúčtovaném a přiznaném znalečném až na 90 dnů (dosud 5 pracovních dnů),
  7. zefektivnění činnosti ministerstva při zajištění agendy licencování znaleckých subjektů a při výkonu dohledu.
S ohledem na provázanost se mění také zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.
Navrhuje se (ve třech variantách) i dílčí novelizace zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, která směřuje především ke snížení míry nadužívání znaleckých posudků, k zefektivnění soudního řízení a v konečném důsledku i ke zvýšení dostupnosti znalců, primárně pro zadavatele z řad orgánů veřejné moci.

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR

 

Svaz navrhuje s cílem obnovení fungování činnosti znalců a posílení jejich kapacit rozšířit znalecké ústavy o akreditované subjekty posuzování shody na základě rozhodnutí státního orgánu a zároveň žádá, aby v rámci občanského soudního řádu byla zvolena navržená varianta III, která zabezpečí kvalitu znaleckých posudků při současném zachování svobody v jejich vypracování.

Celé stanovisko naleznete zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět