Stanovisko SP ČR k Evropským radám zaměstnanců

Politický kontext

Evropská komise zveřejnila dne 24. 1. 2024 návrh na revizi směrnice 2009/38/ES a zdůvodňuje to tím, že v probíhající transformaci světa práce poháněné snahou o ekologickou, ekonomickou a sociální udržitelnost a zaváděním nových technologií může smysluplné zapojení zaměstnanců a jejich zástupců na všech úrovních pomoci předvídat a zvládat změny, snižovat, snižovat ztrátu pracovních míst a zavádět nové technologie, udržet zaměstnatelnost a zmírnit dopad na systémy sociálního zabezpečení a související náklady na přizpůsobení. V nadnárodních společnostech nebo skupinách může k takovému zapojení významně přispět informování zaměstnanců a konzultace se zaměstnanci na nadnárodní úrovni.

Představení návrhu

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES stanoví minimální požadavky na zřízení a činnost evropských rad zaměstnanců (ERZ). ERZ a nadnárodní informační a konzultační postupy doplňují informování zaměstnanců a konzultace se zaměstnanci na národní úrovni.
Hodnocení směrnice z roku 2018 potvrdilo její přidanou hodnotu a zlepšení, kterou přinesla v kvalitě a rozsahu informací pro zaměstnance. Rovněž identifikovala několik problémů, zejména nízkou míru vytváření nových ERZ, konzultace ERZ někdy neúčinné, překážky v přístupu ERZ k soudům a nedostatek účinných opravných prostředků a účinných a odrazujících sankcí v některých členských státech.
Cílem návrhu má být odstranění těchto nedostatků směrnice, a tím zlepšení účinnost rámce pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci na nadnárodní úrovni. Nemá vliv na unijní a vnitrostátní pravidla a postupy týkající se zapojení zaměstnanců na vnitrostátní úrovni.

SP ČR obecně předloženému návrhu

SP ČR na základě konzultace s dotčenými podniky obecně nepodporuje revizi směrnice a shoduje se s výhradami Komise pro kontrolu regulace (RBC) z října 2023 a domnívá se, že EK ve svém předloženém návrhu dostatečně nezohlednila navržená doporučení. Zejména neprokazuje, že rozsah a cíl iniciativy nejsou v souladu s principem subsidiarity, výsadami sociálních partnerů a kompetencemi ČS. Iniciativa není v souladu s politickým přístupem EK zaměřeným na ochranu konkurenceschopnosti evropských společností a snižování regulačních překážek.
Rizika předloženého návrhu spočívající v precizaci definic a postupů pro informování a konzultování na nadnárodní úrovni, která budou znamenat nejenom další byrokratickou zátěž pro podniky působící v EU, ale i další náklady, zpochybňují účelnost navrhované úpravy.
Nepřiměřené rozšiřování pravomocí zástupců zaměstnanců na úkor výkonu vlastnických oprávnění a manažerských rozhodnutí povede ve svém důsledku ke snížení konkurenceschopnosti podniků v ČR a EU a případně až možnému vzniku škody, za kterou by však byli odpovědní pouze členové obchodního vedení, tj. členové statutárních orgánů. Při nárůstu zbytečné byrokratické zátěže podniků v důsledku dojde ke znepružnění rozhodovacích procesů společností. Výsledek revize směrnice tak ve svých důsledcích může být zcela kontraproduktivní, neboť může způsobit postupný úpadek společností a případný přesun jejich podnikání do jiných oblastí, což bude mít přímý negativní dopad do sociální oblasti a na zaměstnanost v členských státech EU.
Navrhovaná směrnice způsobí značné potíže zejména těm podnikům, ve kterých již evropské rady zaměstnanců fungují, které mají pravidla pro fungování ERZ dobře nastavená a zakotvená v dohodě o ERZ, a které budou muset ve svých zavedených postupech provést

SP ČR ke konkrétním vybraným návrhům

Celé stanovisko naleznete zde

 

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět