Stanovisko k novele zákona o Národní rozvojové bance

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo v meziresortním připomínkovém řízení Návrh zákona o Národní rozvojové bance a o změně souvisejících zákonů.

Hlavním cílem nové legislativy je stanovení základního rámce upravujícího výkon činnosti Národní rozvojové banky (NRB) a zakotvit státní záruku za její dluhy, aby snadněji získávala cizí zdroje pro svojí další činnost. Například se vymezují oblasti působnosti NRB nebo se ji umožňuje soustavně vydávat dluhopisy a nabízet je veřejnosti. V neposlední řadě se umožňuje převod akcií České exportní banky do této instituce.

STANOVISKO SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SP ČR považuje legislativní úpravu NRB za důležitý krok, který by měl zvýšit efektivitu banky, ale také v konečném důsledku zlepšit podporu českých exportérů včetně zapojení soukromého sektoru do projektů zahraniční rozvojové spolupráce.

V oblasti působnosti navrhujeme mj. rozšířit podporu NRB o obor vzdělání, výzkumu a vývoje jakožto základ moderní znalostní ekonomiky nebo blíže specifikovat konkrétní oblasti podpory v případě infrastrukturních projektů. Dále je nutno zajistit, aby NRB mohla vykonávat investiční služby s dostatečným oprávněním a rozsahem (dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu), tak aby mohla být její aktivita efektivní.

Celé stanovisko najdete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět