Stanovisko k vyhlášce k digitalizaci stavebního řízení

Návrh vyhlášky z dílny MMR

Dle Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) je nezbytnost navrhované právní úpravy dána přijetím zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon,  jenž v části sedmé zavádí za účelem digitalizace stavebního řízení nové informační systémy veřejné správy. Tato vyhláška upravuje v mezích zákona pravidla pro jejich fungování.

Vyhláška o podrobnostech provozu některých informačních systémů pro digitalizaci stavebního řízení je právním předpisem, který upravuje oblast pro stavební právo zcela novou. Zákon, potažmo část upravující digitalizaci stavebního řízení, je výrazně ovlivněn pozdějšími novelami, zejména novelou č. 152/2023 Sb., která opustila původní záměr na vytvoření jednotné soustavy státní stavební správy, včetně Nejvyššího stavebního úřadu.

Hlavním cílem je poskytnout maximálně komplexní řešení těch činností a postupů, které jsou spojeny s informačními systémy veřejné správy ve věcech stavebního řádu (podrobnější úprava ve věcech územního plánování bude řešena samostatnou vyhláškou k Národnímu geoportálu národního plánování).

Vyhláška blíže upravuje zacházení s informačními systémy stavební správy a elektronických evidencí, uvedených v zákoně. Vyhláška stanoví podrobnosti pro fungování těchto informačních systémů a to v rámci zmocnění v sedmé části zákona, přičemž základní osou je bližší úprava portálu stavebníka, který usnadňuje přístup stavebníků potažmo veřejnosti ke stavebním úřadům a dotčeným orgánům na jedné straně a bližší úprava agendového informačního systému určeného pro práci úředníkům stavebních úřadů a dotčených orgánů. Koncepce digitalizace stavebního řízení vychází ze zásady „jeden stát – jedna data – jedna pravidla“.

Vyhláška přispívá ke zkvalitnění stavebního řízení ve smyslu jeho očekávaného zrychlení, zpřesnění a snížení procesní náročnosti, neboť datové rozhraní informačních systémů a portál stavebníka pomůže zlepšit komunikaci mezi jednotlivými aktéry stavebního řízení a usnadní přípravu podkladů pro stavební řízení. Možnost pracovat s elektronickou dokumentací prostřednictvím moderních informačních technologií tak výrazně urychlí, zjednoduší a sníží náklady na úkony stavebního řízení.


Stanovisko SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) upozorňuje na zásadní časovou prodlevu v přípravě vyhlášky, ohrožení funkčnosti Portálu stavebníka od 1. 7. 2024, nedostatku času a informací k řádnému napojení vlastníků dopravní a technické infrastruktury a další úskalí. Z pohledu SP ČR je nutné zajistit co nejrychlejší napojení vlastníků DI/TI na Portál stavebníka, zajistit předávání požadovaných informací vlastníkům ve strojově čitelné podobě.

Zásadním požadavkem je využití přechodného období, kdy se v první fázi účinnosti vyhlášky (např. do konce roku 2024) umožní vlastníkům dopravní a technické infrastruktury poskytovat vyjádření vlastníků DI/TI stávajícím způsobem, aby se zabránilo zahlcení datových schránek a paralýze jejich i povolovacích procesů.

 

Celé stanovisko naleznete zde.

 

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět