Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úpravou vybraných agend v působnosti Digitální a informační agentury

Návrh zákona upravuje vybrané problematiky, které se týkají služeb eGovernmentu. Společným jmenovatelem je, že se optimalizují a prohlubují procesy v oblasti elektronizace. Návrh zákona zároveň novelizuje zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky za účelem zajištění bezpečného fungování informačních systémů státní správy.

 

Stanovisko SPČR

Zásadní připomínka se týká návrhu změny zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, který by rozšířil pravomoci Ministerstva vnitra (MV) o dohled nad bezpečností komunikačních a informačních systémů. Připomínka vyjadřuje obavy z nedostatečné specifikace dopadů této změny, což by mohlo vést k dalším nejasnostem v ohraničení práv a povinností mezi MV a Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Tato obava se týká potenciální duplicity činností, nejasného rozsahu dohledu a rozdělení kompetencí. Dále připomínka poukazuje na potenciální omezení trhu, pokud by dohled byl vyhrazen pouze pro MV, a zmiňuje absence jasné definice a koordinace kontroly a sankcionování v oblasti kybernetické bezpečnosti. Nakonec se zdůrazňuje potřeba jasné definice pravomocí MV v případě zjištění nedostatků a zásahu do systému, což by mohlo ovlivnit poskytování služeb a vyvolat právní důsledky, jako jsou pokuty za nedodržení smluvních závazků.

Podrobnosti jsou k dispozici zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět