Stanovisko k novele prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích

Návrh novely vyhlášky z dílny MZE

Návrh ministerstva zemědělství představuje novelu vyhlášky, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a která reaguje na novou vyhlášku o požadavcích na výstavbu.

Vyhláškou o požadavcích na výstavbu, která je prováděcím právním předpisem ke stavebnímu zákonu, dochází k ucelení požadavků na výstavbu v jednom právním předpisu. Součástí tohoto předpisu jsou též technické požadavky na stavbu vodovodů stanovené dosud v části sedmé vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále požadavky na čištění odpadních vod včetně požadavků na projektovou dokumentaci, výstavbu a provoz čistíren odpadních vod a požadavků na projektovou dokumentaci, výstavbu a provoz stokové sítě, dosud stanovené v části osmé této vyhlášky.

Cílem návrhu vyhlášky je uvést vyhlášku č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do souladu s vyhláškou o požadavcích na výstavbu tak, aby právní úprava nebyla duplicitní.

Návrh vyhlášky dále upřesňuje postup při aktualizacích Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací („PRVKÚK“). V oblasti rozvoje vodovodů a kanalizací jsou potřeby jednotlivých krajů zohledňovány v rámci aktualizací PRVKÚK. Tyto aktualizace však musí být posuzovány s důrazem na to, aby navržené řešení bylo z hlediska environmentálního vhodnější, než řešení uvedené v platném PRVKÚK, zejména pak s ohledem na nejvhodnější technické a ekonomické řešení. Ministerstvo zemědělství musí mít k dispozici veškeré potřebné podklady, aby mohlo ke změně PRVKÚK vydat stanovisko. Pro zajištění jednotného postupu při zpracování aktualizací PRVKÚK se navrhuje upřesnění dokladů, které jsou pro rozhodování nezbytné. Zároveň dochází k aktualizaci předávaných údajů. Stávající stav je nutný aktualizovat ve vazbě na realizaci návrhů řešení na základě kolaudačních souhlasů vydaných vodoprávními úřady. Stejně tak je nezbytné aktualizovat technické, bilanční a ekonomické údaje včetně předpokládaného demografického vývoje.

Stanovisko SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) žádá zajištění dostatečného počtu odborných kapacit pro rozhodování o vodovodech a kanalizacích na stavebním úřadě, odstranění nadbytečných povinností a zjednodušení administrace týkající se vodovodů.

Stanovisko naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět