Stanovisko k návrhu zákona o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Navrhovaná právní úprava novelizuje regulaci reklamy na kojeneckou výživu a zdravotnické prostředky a zahrnuje rovněž změny vyvolané potřebou reakce na praxi v oblasti reklamy. Návrh se ale nedotýká reklamy léčivých přípravků, ačkoli v této oblasti se v současné době objevuje v praxi řada problematických bodů, které je žádoucí legislativně upravit v zájmu ochrany veřejného zdraví, podpory podnikání i právní jistoty.

Stanovisko SPČR

Cílem připomínek Svazu je posílit ochranu veřejného zdraví a zlepšit informovanost odborníků i široké veřejnosti o léčivých přípravcích. Předkládané připomínky zdůrazňují potřebu:

  1. Zajistit shodu informací v reklamě s údaji o přípravku, což zvyšuje právní jistotu a ochranu veřejného zdraví.
  2. Umožnit poskytování informací formou elektronických odkazů, což usnadňuje přístup k informacím a je ekologičtější.
  3. Vymezení pojmu nepřímé reklamy, aby informace o léčivých látkách a skupinách nebyly chápány jako reklama.
  4. Povolit šíření informací o správném používání léčiv, které nejsou považovány za reklamu, pokud jsou uveřejněny kompetentními orgány.
  5. Podporovat pacientské programy s cílem zvýšit informovanost pacientů a zlepšit dodržování léčby.
  6. Zpřístupnit informace zdravotnickým pracovníkům, kteří léčiva přímo podávají, aby mohli lépe informovat a vzdělávat se v oblasti používání léčiv.

Podrobnější informace naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět