Stanovisko k návrhu zákona o správě dat a o řízeném přístupu k datům, a o změně zákona o správních poplatcích

Z návrhu zákona:

  • Navrhovaný zákon vyplňuje mezeru existující právní úpravy v oblasti dat veřejného sektoru.
  • Právní úprava dat veřejného sektoru na evropské úrovni je obecně rámována Evropskou datovou strategií, která byla formulována na začátku roku 2020. Zahrnuje již existující právní předpisy, jako je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, Nařízení o volném toku neosobních údajů, Směrnice o otevřených datech nebo Směrnice o právní ochraně databází (tzv. Databázová směrnice).
  • Dále bylo přijato Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/868 ze dne 30. května 2022 o evropské správě dat a o změně nařízení (EU) 2018/1724 (akt o evropské správě dat), jehož kapitolu II návrh zákona implementuje. Akt o evropské správě dat nabyl účinnosti 24. září 2023.
  • V českém právním řádu je situace obdobná jako v tom evropském, tj. roztříštěná.
  • Navrhovaný zákon má za cíl zavést principy správy dat veřejného sektoru a upravit regulaci řízeného přístupu k datům veřejného sektoru a možnost jejich opětovného užití.

Stanovisko Svazu průmyslu:

Svaz průmyslu především požaduje:

  • sladění předkládaného návrhu zákona s paralelně projednávaným návrhem zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí a o změně některých souvisejících zákonů.
  • doplnění návrhu zákona o novou třetí část - změna zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, v platném znění.
  • vypuštění slov „a inovací“, tj. o úpravu § 11, odst. 4 písm. a) na: „a) účely vědeckého výzkumu“.
  • specifikaci právně nevymezeného pojmu „vědecký výzkum“ v souladu Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 a se zákonem č. 130/2002 Sb.,
  • doplnění části 3.1 o doplnění dopadů na ty subjekty, které nejsou správci stávajících systémů veřejné správy.

Celé stanovisko zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět