Stanovisko k zákonu o správě informací o stavbě, informačních modelech stavby a vystavěného prostředí (BIM)

Návrh zákona z dílny MPO

Cílem návrhu zákona je vytváření informační základny pro hospodárné a účelné nakládání se stavbou a správu a rozvoj vystavěného prostředí.

Návrh zákona vymezuje, jaký subjekt a pro které stavby bude mít povinnost pořizovat a udržovat informační model stavby. Obsahuje základní vymezení informačního modelu stavby a s tím souvisejících nástrojů, v podrobnostech odkazuje na prováděcí právní předpis.

Návrh zákona dále vymezuje, z čeho se skládá informační model vystavěného prostředí, kdo jej pořizuje povinně a které subjekty jej mohou pořídit fakultativně. Počítá s výjimkami pro vedení údajů o některých stavbách v informačním modelu vystavěného prostředí. Aby bylo možné zavedení informačního modelu vystavěného prostředí náležitě připravit, odkládá návrh zákona účinnost části týkající se informačního modelu vystavěného prostředí o pět let. I v případě informačního modelu vystavěného prostředí odkazuje návrh zákona na podrobnější vymezení v prováděcím právním předpise.

K vydání vyhlášek je pro podrobnosti informačního modelu stavby zmocněno Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a pro podrobnosti informačního modelu vystavěného prostředí Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK).

Využití metody BIM přináší z dlouhodobého hlediska úsporu celkových nákladů a zkrácení doby přípravy projektu, a to zejména díky komplexní přípravě stavby v digitálním prostředí. Zároveň lze zvýšit efektivitu jejího provádění a tím opět zredukovat náklady. Pomocí analýzy digitálního modelu stavby je možné například zobrazit případné kolize konstrukcí nebo chyby již při návrhu stavby, nikoliv až při jejím provádění, díky čemuž nedojde k vynaložení nadbytečných nákladů na materiál, čas a práci při výstavbě a opravách (což má zároveň pozitivní dopad na životní prostředí). Značné úspory jsou podle Závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace očekávány při následné správě staveb (facility management). Informační model vystavěného prostředí zase umožní nevnímat každou stavbu samostatně, ale vidět ji ve vazbách i k dalším stavbám, což rovněž pomůže zefektivnit výstavbu s ohledem na širší územní vazby.

Stanovisko SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) navrhuje zpřesnění řady ustanovení, definic a povinností. Nejsou např. jasná ustanovení o povinných osobách, přístup do společného datového prostředí či sdílení informací.

Celé stanovisko naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět