Aktualizovaný výklad ke snížení odvodů u služebních nízkoemisních vozidel

S účinností od 1. 7. 2022 se snižuje odvod zaměstnance v případě využívání nízko-emisního služebního vozu i pro soukromé účely z 1 % na 0,5 % ze vstupní ceny vozidla. Jedná se o dlouhodobý požadavek SP ČR k podpoře rozvoje nízko-emisní mobility. Zveřejňujeme aktualizovaný výklad k odvodu daní a pojistného. 

V důsledku  novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ustanovení § 6 odst. 6) dochází ke snížení výše zdanitelného nepeněžního příjmu zaměstnance. Ten se odvíjí od pořizovací ceny využívaného vozidla a doposud činí jedno procento vstupní ceny. Nově u nízkoemisních vozidel činí zdanitelná hodnota nepeněžního příjmu pouze 0,5 procenta jejich pořizovací ceny. Zaměstnanci, kteří využívají tato služební vozidla i k soukromým účelům, budou mj. i díky úsilí SP ČR odvádět na daních méně peněz a zavádění nových nízkoemisních vozidel ve firmách bude opět o trochu snazší.

Ministerstvo financí zveřejnilo k novému opatření následující výklad (podrobné postupy si můžete přečíst zde):

  • Za nízkoemisní vozidlo se považuje nízkoemisní motorové vozidlo podle zákona upravující podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (tj. silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu).
  • Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více motorových vozidel pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši procenta (standardně 1 %) z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla. Pokud je motorové vozidlo s nejvyšší vstupní cenou nízkoemisní, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 0,5 % ze vstupní ceny tohoto vozidla.
  • Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce více motorových vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši procenta z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel (standardně 1 %), v případě nízkoemisních vozidel se ale jedná pouze o 0,5 % z úhrnu všech vstupních cen nízkoemisních vozidel poskytnutých pro služební i soukromé účely.
  • Ačkoliv zákon nabývá účinnosti až v průběhu roku 2022, předmětné ustanovení lze využít již na celé zdaňovací období roku 2022. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za měsíce roku 2022 před nabytím účinnosti novely se však postupuje dle dosavadního (starého) ustanovení. V rámci ročního vyúčtování záloh a daňového zvýhodnění pak bude zohledněn nižší základ daně (ve vztahu k měsícům před účinnosti opatření, kdy byly zohledněny vyšší částky) a zaměstnanci vznikne přeplatek na dani.
  • V případě zaměstnanců, kteří nemají možnost využít ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, se nižší částka příjmů ze závislé činnosti za kalendářní měsíce skončené přede dnem nabytí účinnosti projeví na základě podaného daňového přiznání za rok 2022.

Máme k dispozici také výklad České správy sociálního zabezpečení a VZP o postupech uplatňování sociálního a zdravotního pojištění. Zde je nutno si dát pozor na následující:

  • Zvýhodnění v souvislosti s výše uvedenou novelou lze v případě sociálního a zdravotního pojištění uplatnit až ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 7. 2022, a nikoliv zpětně pro období prvního pololetí 2022.
  • Při vyúčtování záloh nebo v rámci daňového přiznání za r. 2022 bude tedy poplatníkovi zohledněn nižší základ daně z příjmů za celý rok (pouze 0,5 % ze vstupní ceny nízkoemisního vozidla), nižší základ pro účely sociálního a zdravotního pojistného bude zohledněn pouze za měsíce červenec - prosinec. 
  • Pro další roky lze již počítat s nižší sazbou jak v případě daně z příjmů, tak u pojistného. 
kategorie Z hospodářské politiky
zpět