Vláda schválila změny v investičních pobídkách

Novela zákona o investičních pobídkách a souvisejícího nařízení vlády obsahuje například konec schvalování všech pobídek, rozšíření hmotné podpory či zpřísnění podmínek vyšší přidané hodnoty.

Vláda České republiky schválila na svém jednání 22. března 2023 dvě novely týkající se investičních pobídek - novelu zákona o investičních pobídkách a související novelu nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách. Co to v praxi znamená?

Novela zákona o investičních pobídkách (ZoIP)

V novele ZoIP dochází k jedné klíčové změně, kdy vláda bude opět schvalovat jen ty investiční pobídky, které počítají také s přímou podporou (tedy dotací).

Schvalování všech pobídek vládou přináší rizika netransparentního procesu a pro řadu investorů je tak odrazující. Investoři hledají zejména stabilitu a jasné podmínky. Zároveň se celý proces výrazně prodloužil z průměrných cca 3-5 měsíců na 9–12 měsíců. Schvalování vládou tak v praxi vedlo ke snížení žádostí o investiční pobídky, což v současné obtížné ekonomické situaci není dobré.

Svaz před těmito problémy varoval a vítá, že vláda nyní od upouští od schvalování všech pobídek a bude schvalovat jen ty „strategické“. Díky dalším změnám v nařízení vlády bude ale nejspíše docházek k tomu, že investiční pobídky s přímou podporou např. nízkých desítek milionů korun u žádostí, které nově na přímou specificky určenou podporu dosáhnou, bude vláda muset opět rozhodovat o mnoha žádostech. Za SP ČR by proto bylo ideální, pokud by bylo nutné schvalování jen větších investičních pobídek.

V meziresortním připomínkovém řízení (původní stanovisko SP ČR k novele zákona dostupné zde) bohužel tato připomínka SP ČR nebyla akceptována.

Další novinkou v návrhu zákona je, že resorty by měly posouzení plnění podmínek dělat v kontextu přínosu pobídky pro stát. Dnes ministerstva MPSV, MF, MZe a MŽP posuzují předpoklady splnění podmínek pro udělení pobídek. Na tomto doplnění trvalo ministerstvo financí a teprve praxe ukáže, k čemu tato změna povede.
Přestože vláda novelu schválila, jde teprve o polovinu legislativního procesu. Nyní novela zákona zamíří do Sněmovny, kde se může finální znění ještě změnit.

Novela nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

Větší změny se odehrály v samotném nařízení vlády. To upravuje konkrétní podmínky, druh a výši investiční podpory jednotlivým investicím.

Přehled změn nařízení vlády:
 • A) větší zaměření na vyšší přidanou hodnotu ve výrobě,
 • B) přímá finanční podpora výroby výrobků souvisejících s obnovitelnými zdroji a přechodem na nízkouhlíkové hospodářství a
 • C) zvýšení míry přímé hmotné podpory u strategických investičních akcí ve výrobě.

Nařízení vlády jako prováděcí předpis k ZoIP bylo schváleno vládou a tedy je již platné.

 Podrobnější informace k jednotlivým změnám nařízení:

A) Větší zaměření na vyšší přidanou hodnotu

Větší zaměření na vyšší přidanou hodnotu znamená vlastně zpřísnění podmínek pro udělení pobídek. Dle MPO je smyslem podpořit vytváření dlouhodobé konkurenční výhody ČR založené na využívání znalostí a inovací. Do budoucna bude pro českou ekonomiku zapotřebí mít zde investice, které se budou schopny vyrovnat s růstem cen a mezd a budou moci být i dobrým zdrojem daňových příjmů. Toho jsou schopny právě investice s vyšší přidanou hodnotou, které výrazně přispějí k tvorbě hrubého domácího produktu a zároveň rozšiřují znalostní potenciál české ekonomiky.

Podmínky se tedy zpřísňují, na druhou stranu je třeba dodat, že v rámci meziresortního připomínkového řízení bylo navrhováno ještě daleko větší zpřísnění podmínek.

Konkrétně finální změny:
 • dojde k umožnění přímé finanční podpory (hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategické investiční akce) i pro centra pro tvorbu softwaru, datového centra a centra sdílených služeb, pokud budou součástí významného projektu společného evropského zájmu (IPCEI), a to bez nutnosti plnění dalších podmínek min. investice, min. počtu zaměstnanců (či vyšší přidané hodnoty),
 • rozšíření podmínky vyšší přidané hodnoty na všechny regiony ČR, mimo regiony s podílem nezaměstnaných osob alespoň ve výši 7,5 % (v současné době se jedná pouze o okres Karviná),
 • rozšíření povinnosti pobírání průměrné mzdy v kraji z 80 na 100 % zaměstnanců (jde o průměrnou výši všech zaměstnanců v provozovně, na kterou je žádáno),
 • zpřísnění dvou substitučních podmínek vyšší přidané hodnoty:

  • zvýšení výše výdajů v oblasti výzkumu a vývoje (růst min. vynaložení prostředků na spolupráci s výzkumnou organizací z 1 na 2 % způsobilých nákladů), zároveň však související podmínka minimálního 10% podílu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků může být splněná za celou firmu, nejen za podpořenou provozovnu;
  • zvýšení podílu výzkumných a vývojových pracovníků na počtu zaměstnanců ze stávajících 2 % na 3 %.

B) Přímá finanční podpora výroby výrobků souvisejících s obnovitelnými zdroji a přechodem na nízkouhlíkové hospodářství

Přímá finanční podpora výroby výrobků určených k výrobě nebo skladování energie z obnovitelných zdrojů, ke zvyšování energetické účinnosti nebo snižování energetické náročnosti budov, a to bez nutnosti plnění dalších podmínek min. investice, min. počtu zaměstnanců či vyšší přidané hodnoty.

Smyslem je dle MPO větší podporou přispět i k naplňování energetických cílů českého hospodářství a energetické soběstačnosti ČR cílenější podporou výroby technologií a zařízení, která budou přispívat k energetickým úsporám a energetické transformaci. Nově nastavené podmínky by měly více podpořit investiční aktivitu soukromých podnikatelů v oblasti vybraných výrobků s energetickým významem pro Českou republiku a přispět k lokalizaci jejich výrob do ČR či přispět k navyšování stávajících výrobních kapacit u domácích výrobců.

Tedy sem spadají investiční akce, které mají za cíl zajistit výrobu následujících výrobků:
 • Tepelná čerpadla včetně řídicích systémů
 • Fotovoltaické systémy včetně řídicích systémů
 • Solární termické systémy včetně řídicích systémů
 • Solární hybridní systémy, rekuperační jednotky a teplovzdušné solární panely
 • Jaderné reaktory a neozářené palivové články pro jaderné reaktory
 • Parogenerátory a kondenzátory
 • Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
 • Větrné turbíny
 • Generátorová soustrojí poháněná energií větru
 • Elektrolyzéry pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů energie, vodíkové palivové články
 • Měřiče dodávky nebo spotřeby plynů, kapalin a elektrické energie
 • Bateriová úložiště pro elektřinu pocházející z obnovitelných zdrojů energie včetně řídicích systémů
 • Izolační materiály používané jako tepelná izolace konstrukcí a rozvodů ve stavebnictví
 • Dobíjecí stanice pro elektromobily, plnicí stanice pro vodíková elektrická vozidla
 • Teplovodní kotle na biomasu a elektřinu pro vytápění vnitřních prostorů
 • Výkonové čipy
 • Trakční baterie pro elektrická vozidla včetně řídicích systémů
 • Elektromotory pro elektrická vozidla

SP ČR uvítal, že MPO akceptovalo naši připomínku žádající doplnění podpory výroby řídicích systémů trakčních baterií a také elektromotorů pro elektrická vozidlaBohužel nebyla doplněna podpora obecné výroby velkokapacitních baterií. Celé původní stanovisko SP ČR k nařízení vlády je dostupné zde

 

C) Zvýšení míry přímé hmotné podpory u strategických investičních akcí ve výrobě

U strategických investičních akcí ve výrobě pak došlo ke zvýšení míry přímé hmotné podpory až na 20 % z celkových způsobilých nákladů plošně za ČR a bez původního absolutního omezení částky.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět