Změny v evidenci skutečných majitelů 

Od 1.října 2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů. Touto novelou dochází k novému vymezení skutečného majitele a omezení výjimek pro subjekty, o nichž platí, že nemají skutečného majitele, pouze na veřejnoprávní právnické osoby. Zápis v evidenci bude nutné dát do souladu s novým zněním zákona do 1. dubna 2023.

Dle předchozí právní úpravy byla skutečným majitelem každá fyzická osoba, která byla koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. V případě, že nešlo určit skutečného majitele, byla jím každá fyzická osoba ve vrcholném vedení. Podle nové úpravy bude skutečným majitelem každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. Institut náhradního skutečného majitele, kterým je každá fyzická osoba ve vrcholném vedení, zůstává v platnosti.

Kdo v konečném důsledku právnickou osobu přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby vlastní nebo kontroluje?

  • Ten, kdo má podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích právech větší než 25 %;
  • Ten, kdo má právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 %;
  • Ten, kdo uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo korporacích, které mají v dané korporaci samostatně nebo společně podíl větší než 25 %;
  • Ten, kdo uplatňuje rozhodující vliv v korporaci jinými prostředky.

Významné je zúžení okruhu osob, které nemají skutečného majitele. Ze seznamu byly vyjmuty odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, které nově musí do evidence zapsat svého skutečného majitele.
Novela zákona o evidenci skutečných majitelů vyvolá u části subjektů potřebu revize zapsaných údajů, jelikož by dle nového vymezení mohl být u těchto subjektů skutečným majitelem i někdo, kdo dosud evidován jako skutečný majitel není. A ne vždy lze spoléhat na automatický průpis údajů.
Doporučujeme zkontrolovat na esm.justice.cz , zda Váš zápis v evidenci skutečných majitelů odpovídá nové právní úpravě. V případě organizací zaměstnavatelů je nový zápis nutný.

kategorie Právní infoservis
zpět