Odry budou mít novou úpravnu vody za 30 milionů korun

Odry jsou největším městem v působnosti SmVaK Ostrava, které není napojeno na páteřní systém výroby a distribuce pitné vody pro Moravskoslezský kraj – Ostravský oblastní vodovod. Zásobování je zajišťováno z podzemních zdrojů – vrtů – ve městě a okolí. Jejich vydatnost není dostatečná pro další rozvoj a napojování nových odběratelů v souvislosti s plánovanou výstavbou v lokalitě. Investice SmVaK Ostrava do systému vrtů a aktuálně do úpravny vody, stejně jako vybudování dalšího vrtu tuto situaci postupně mění a otevírají cestu pro bezproblémový rozvoj města z hlediska zajištění spolehlivého a dostatečného zásobování pitnou vodou vysoké kvality.

Letos v dubnu byla zahájena v Odrách významná investice, kdy bude za téměř 30 milionů korun komplexně zmodernizována úpravna vody. Následně bude možné do systému zásobování pitnou vodou zapojit další vrt, který se nachází v areálu úpravny. Ten aktuálně není z důvodu vyššího obsahu železa a manganu ve vodě možné využívat bez úpravy jako vodu pitnou.

SmVaK Ostrava úpravnu vody v roce 2018 odkoupily od města, je dlouhodobě mimo provoz a neslouží svému účelu. Po komplexní modernizaci stavební části a výměně technologie pro úpravu surové vody na vodu pitnou bude moci být využita pro potřeby lidí v Odrách. Kapacita úpravny bude s ohledem na kapacitu vrtu až osm litrů za sekundu.

„Součástí rozsáhlé rekonstrukce objektu úpravny je vybudování dvoupatrové nástavby nad vrtem, kompletní sanace vnitřních povrchů a zateplení celé budovy. Dále dojde k výměně technologie, rozvodů potrubí a elektroinstalace. Celý systém bude začleněn do systému dálkového řízení s přenosem dat na centrální dispečink SmVaK Ostrava,“ říká vedoucí investic Dalibor Jurčák.

VDJ Odry 4

Rekonstruován bude také vodovodní řad z úpravny vody až po oplocení areálu, kdy výtlačný vodovodní řad s délkou téměř 120 metrů z tvárné litiny povede zčásti v nové trase. Současně budou vyřešeny vodovodní propoje na stávající rozvody v blízkosti úpravny vody.

„Surová vody z vrtu bude čerpadlem dopravena do suterénu úpravny, následně bude potrubí směřovat do prvního patra, kde bude napojeno do aerační věže*. Po provzdušnění bude voda odtékat gravitačně do sací jímky čerpadel, tlakových filtrů a dále do spotřebiště. Výtlačné potrubí z každého z filtrů bude vedeno k UV jednotce**, za níž bude instalováno zařízení pro měření zákalu a odběr vzorků. Hygienické zabezpečení bude následně probíhat chlornanem sodným,“ vysvětluje vedoucí provozního oddělení Ostravského oblastního vodovodu Lenka Kolářová.

V suterénu armaturní komory bude vyměněno potrubí z vrtu, bude provedena kompletní vyměněna technologie, rozvody potrubí i elektroinstalace v objektu úpravny vody. Sanovány budou také poškozené železobetonové konstrukce (podlahy a stěny). Obvodový plášť budovy bude zděný z keramických bloků včetně zateplení, omítky budou vyztužené a silikonově probarvené. Strop nad aerací bude proveden z předpjatých železobetonových panelů, zastřešení bude tvořit plochá střecha s atikou. Vyměněny budou také klempířské prvky, stejně jako bude nezbytné kompletně vyměnit okna, dveře a vrata budovy. Ve strojovně budou vyměněny čerpací technika a potrubní rozvody za nová zařízení.

Zásobování Oder pitnou vodou

Spotřeba pitné vody ve městě dlouhodobě dosahovala limitních možností provozovaných zdrojů podzemní vody. Proto byl společností SmVaK Ostrava před několika lety vybudován nový vrt, který slouží jako postupná náhrada jednoho ze stávajících vrtů s postupně klesající vydatností. Další vrt v lokalitě byl v loňském roce sanován a převystrojen na plastovou výstroj. Tento vrt byl využíván již více než 80 let, jeho vydatnost postupně vlivem nepřetržitého provozu a stáří klesala. Technický stav původního ocelového vystrojení byl již za hranicí životnosti. Tyto investice zajišťují vyšší provozní jistotu pro zásobování města při zvýšených odběrech.

Tři stávající vrty u Oder jsou hluboké více než 200 metrů. Díky nově vybudovanému vrtu došlo ke zlepšení situace z hlediska kapacity v době zvýšených, zejména sezonních, odběrů. Voda ze všech vrtů je čerpána do akumulace čerpací stanice ve městě a následně do vodojemu nad ním. Odtud je gravitačně rozváděna do města a přilehlých obcí.

Součástí akce budování nového vrtu byla také výstavba aerační věže v prostoru čerpací stanice. Cílem této technologie je odstranit provzdušňováním z vody plynné složky, které se přirozeně vyskytují v podzemní vodě.

„Stavba nebyla z technického hlediska jednoduchá a museli jsme řešit řadu provozně komplikovaných situací. Nový vrt, vybudovaný nedaleko jednoho ze stávajících, má hloubku 260 metrů. Celá investice dosáhla včetně projektu, průzkumu až po samotné hloubení vrtu a dobudování potřebné infrastruktury více než devíti a půl milionu korun,“ vysvětluje ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

*Aerační věž – slouží k provzdušňování/okysličování vody a odvětrávání či vysrážení nežádoucích složek (oxid uhličitý – odkyselení vody, odstranění železa, manganu…).

**UV jednotka – UV záření eliminuje výskyt mikroorganismů ve vodě v podobě bakterií, virů a řas. Využívá se osazením UV lamp pro zdravotní zabezpečení pitné vody.

kategorie Z členské základny
zpět