Evropské standardy o udržitelnosti v delegovaném aktu

Evropská komise zveřejnila finální delegovaný akt s evropskými standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS) v rámci CSRD - C C(2023) 5303, doplňující směrnici 2013/34/EU, pokud jde o standardy podávání zpráv o udržitelnosti.

Mairead McGuinness, komisařka pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů uvedla: „Normy, které jsme přijali, jsou ambiciózní a jsou důležitým nástrojem pro podporu udržitelného finančního programu EU. Nabízejí správnou rovnováhu mezi omezováním zátěže pro reportující společnosti a zároveň umožňuje společnostem ukázat úsilí, které vynakládají, aby splnily agendu zelené dohody, a měly tak přístup k udržitelným financím.“

Účetní směrnice (2013/34/EU ) ve znění směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD - 2022/2464 ) vyžaduje, aby velké společnosti a kotované malé a střední společnosti (MSP), jakož i mateřské společnosti velkých skupin, zahrnuly do vyhrazené části své manažerské zprávy informace nezbytné k pochopení dopadů společnosti na záležitosti udržitelnosti a informace nezbytné k pochopení toho, jak záležitosti udržitelnosti ovlivňují rozvoj, výkon a postavení společnosti. Tyto informace musí být vykazovány v souladu s evropskými standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS), které přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, které musí upřesnit obsah a případně strukturu, která má být použita k předkládání těchto informací, týkající se standardů podávání zpráv o udržitelnosti.

Tyto informace zahrnují informace související s krátkodobým, střednědobým a dlouhodobým časovým horizontem, podle potřeby, a obsahují:

 • stručný popis obchodního modelu a strategie podniku
 • popis časově omezených cílů souvisejících s otázkami udržitelnosti stanovených podnikem
 • popis úlohy správních, řídících a dozorčích orgánů s ohledem na záležitosti udržitelnosti a příslušné odborné znalosti a dovednosti nebo přístup k nim
 • popis politik podniku ve vztahu k otázkám udržitelnosti
 • informace o existenci pobídkových programů spojených s otázkami udržitelnosti
 • popis procesu náležité péče prováděného podnikem s ohledem na otázky udržitelnosti
 • hlavní skutečné nebo potenciální nepříznivé dopady spojené s vlastními operacemi podniku as jeho hodnotovým řetězcem
 • veškerá opatření přijatá podnikem v souvislosti se skutečnými nebo potenciálními nepříznivými dopady a výsledek těchto opatření
 • popis hlavních rizik pro podnik v souvislosti s otázkami udržitelnosti
 • ukazatele relevantní pro požadované zveřejnění. V případě potřeby obsahuje informace o vlastních činnostech podniku a o jeho hodnotovém řetězci, včetně jeho produktů a služeb, jeho obchodních vztahů a jeho dodavatelského řetězce.

Standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti musí také splňovat následující požadavky:

 • zajistit kvalitu vykazovaných informací
 • vyhnout se nepřiměřené administrativní zátěži pro podniky
 • upřesnit informace, které mají podniky zveřejnit, o konkrétních faktorech v oblasti životního prostředí, sociálních a lidských práv a řízení
 • případně upřesnit výhledové, retrospektivní, kvalitativní a kvantitativní informace, které mají podniky hlásit
 • zohlednit obtíže, s nimiž se mohou podniky setkat při shromažďování informací od subjektů v celém jejich hodnotovém řetězci
 • upřesnit informace o hodnotových řetězcích, které jsou přiměřené a relevantní vzhledem ke kapacitám a vlastnostem podniků v hodnotových řetězcích a k rozsahu a složitosti jejich činností.

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.Použije se ode dne 1. ledna 2024 pro finanční roky začínající 1. ledna 2024 nebo později. Mezitím EFRAG pracuje na implementačních pokynech pro (1) posouzení významnosti a (2) zveřejnění hodnotového řetězce. Ty by měly být zveřejněny letos na podzim.

https://finance.ec.europa.eu/news/commission-adopts-european-sustainability-reporting-standards-2023-07-31_en

Vladimíra Drbalová, poradkyně prezidenta a generální ředitelky SP ČR pro mezinárodní organizace a EU

kategorie Aktuálně
zpět