Seminář pracovnělékařské služby přilákal do Liberce stovku účastníků

Již druhý letošní seminář uspořádalo regionální zastoupení Liberec spolu s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje, OHK Liberec a Krajskou nemocnicí Liberec seminář pro firmy, ale i jiné organizace. Tentokrát na téma pracovně lékařských služeb.

Na semináři prezentovali:
Ing. Jana Loosová, Ph.D., ředitelka KHS LK
Ing. Kateřina Forysová, Ph.D., ředitelka odboru hygieny práce KHS LK
MUDr. Monika Čandová, praktický lékař pro dospělé, poskytovatel pracovnělékařských služeb

Hlavním tématem byla povinnost zaměstnavatele zajistit zdravotní způsobilost k práci u zaměstnanců. Povinnosti zaměstnavatelů jsou upraveny zákoníkem práce (č.262/2006 Sb.), zákonem o specifických zdravotních službách (č. 373/2011 Sb.) ve spojení s vyhláškou o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče (č. 79/2013 Sb.) a jsou předmětem kontrol orgánů ochrany veřejného zdraví, tj. krajské hygienické stanice.
„Většinu svého produktivního věku trávíme v práci a v rámci ní můžeme být vystaveni rizikovým faktorům pracovního prostředí, která mohou ovlivnit naše zdraví a vést až ke vzniku nemoci z povolání. Poskytovatelé pracovnělékařských služeb jsou důležitými partnery nejen pro KHS, ale hlavně pro zaměstnavatele, kterým pomáhají zjišťovat rizikové práce na pracovištích a kvalifikovaně hodnotit jaká konkrétní rizika představuje konkrétní práce pro zaměstnance a jaká opatření je třeba k předcházení ohrožení zdraví přijmout,“ vysvětluje ředitelka KHS LK.

pracovnelekarske sluzby1

K zajištění zdravotní způsobilosti osoby, která se uchází o zaměstnání, slouží vstupní lékařská prohlídka, která musí být provedena před začátkem pracovního poměru u zaměstnavatele. Vstupní lékařskou prohlídku musí zaměstnanec podstoupit i v případě, že je v rámci stejného pracovního poměru u stejného zaměstnavatele převeden na jinou práci, která je vykonávána za jiných podmínek a s jinými rizikovými faktory. V průběhu pracovního poměru absolvují zaměstnanci periodické prohlídky, jejichž náplň a frekvence se liší podle kategorie, do které je práce, kterou vykonávají, zařazena, a to v rozmezí od 1x za 6 let do pravidelné roční prohlídky u nejrizikovějších prací kategorie 4.
„V rámci státního zdravotního dozoru prováděného u zaměstnavatelů se na ověření zajištění pracovnělékařských služeb zaměřujeme vždy. Předmětem je kontrola, zda má zaměstnavatel uzavřenu písemnou dohodu o zajištění těchto služeb, kontrola zajištění zdravotní způsobilosti k práci zaměstnanců, tedy to, zda jsou správně nařizovány a prováděny vstupní/periodické/mimořádné prohlídky, jak probíhá dohled poskytovatele pracovnělékařských služeb na pracovišti, přítomnost a obsah lékárniček,“ popisuje ředitelka odboru hygieny práce KHS LK a dodává, že „za posledních 10 let se zajištění pracovnělékařských služeb v našem regionu významně zlepšilo. Nicméně se stále setkáváme s nedostatky především spočívajících v chybném vyplnění žádosti zaměstnavatelem o provedení lékařské prohlídky z hlediska správného a úplného uvedení rizikových faktorů.“

pracovnelekarske sluzby 2
Povinností poskytovatele pracovnělékařských služeb je informovat zaměstnance o možném vlivu faktorů pracovních podmínek na jeho zdraví, a to se znalostí vývoje jeho zdravotního stavu. Další povinností je informovat zaměstnavatele o možném vlivu faktorů pracovních podmínek na zdravotní stav jeho zaměstnanců a provádět pracovnělékařské prohlídky a pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele v případě agentury pak u uživatele. Dále oznamovat zaměstnavateli zjištění závažných nebo opakujících se skutečností negativně ovlivňujících bezpečnost a zdraví při práci, podat podnět kontrolnímu orgánu, je-li ohroženo zdraví zaměstnanců, zajistit/provádět odběry biologického materiálu pro stanovení biologických expozičních testů, vyhodnocovat jejich výsledky a při jejich překročení informovat KHS. Rovněž má povinnost podat bezodkladně zaměstnavateli podnět k vyžádání mimořádné pracovnělékařské prohlídky, pokud obdrží informaci od ošetřujícího lékaře.

Krátká sdělení zazněla k připravované novele vyhlášky č. 79/2013 Sb., a k již platné novele nařízení vlády č. 361/2007, Sb., kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci týkající se nových nastavení mikroklimatických podmínek. Vzhledem k současné situaci v oblasti energií a tendencí šetřit, zařadila KHS LK do programu aktuální sdělení Hygienická problematika legionel.
V letošním roce eviduje KHS LK již 11 případů laboratorně potvrzených onemocnění legionelózou a další 2 šetří. Prevencí proti přítomnost legionel ve vodním prostředí jsou:

  • ● ochrana rozvodů studené vody před ohříváním
  • ● ochrana systému před stagnací vody
  • ● vhodná volba ohřívače pitné vody tzn. volit jen tak velké, aby kryly spotřebu
  • ● zajistit možnost tepelné dezinfekce, s čím souvisí využívání vhodných materiálů
  • ● minimální teplota na ohřívači 60 oC.

Nevhodným šetřením na teplotě by mohly vzniknout nemalé nežádoucí ekonomické náklady, spojené nejen s dezinfekcí v případě, že by bakterie legionel osídlily potrubí, i riziko vzniku onemocnění.
K nákaze dochází většinou vzdušnou cestou konkrétně kontaminovaným aerosolem ze sprch. Vnímavost osob k nákaze je všeobecná, při dostatečné expozici nebezpečnému kmeni legionely může onemocnět i zcela zdravý jedinec. Rizikovými faktory jsou vyšší věk, mužské pohlaví (2,5x častěji onemocní muži), oslabený imunitní systém, chronické onemocnění dýchacích cest, chronické onemocnění ledvin, nádorová onemocnění, cukrovka.
Seminář byl určen HSE managerům, personálním ředitelům, personalistům, osobám odborně způsobilým v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Akce se zúčastnilo bezmála 100 účastníků z Libereckého kraje.
„Zdraví zaměstnanců je pro firmy priorita. Pracovně lékařské služby jsou díky svým odborným znalostem a expertíze jedním ze základních stavebních kamenů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jsme rádi, že jsme mohli již podruhé společně s KHS Libereckého kraje uspořádat odborný seminář, aby firmy získaly celkový přehled legislativních povinností a mnoho užitečných rad, díky kterým ještě zefektivní způsoby, jak pečovat o zdraví svých zaměstnanců,“ říká Naďa Vojtíšková, regionální manažerka pro Královéhradecký a Liberecký kraj Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Společné semináře se ukázaly jako přínosné, o čemž svědčí vysoká účast a široká diskuse, která v rámci nich probíhá. Jsem velmi rád, že už se rýsuje další téma, které bude tentokrát cílit na specifický okruh spíše živnostníků,“ hodnotí Martin Procházka, ředitel Okresní hospodářské komory Liberec.
Na další akci se můžete těšit 19.1.2023, kde nosným tématem bude Azbest.

kategorie Svaz v regionech
zpět