Otevřený dopis SP ČR a KZPS vládě České republiky

Prezidenti Svazu průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR dnes odeslali vládě České republiky tento otevřený dopis:

Vážený pane předsedo vlády, vážení místopředsedové, vážené ministryně a vážení ministři,

obracíme se na Vás naléhavě jako zástupci největších zaměstnavatelských svazů v ČR formou otevřeného dopisu s urgencí vnímání vážnosti aktuální situace a rizik pro další vývoj naší ekonomiky včetně dopadů do společenské stability. Již několik měsíců upozorňujeme na nutnost řešení ekonomické situace, rizika spojená s cenami a zajištěním dodávek energie a nutnost rychlých opatření i pro firmy. I přes řadu jednání není na naše výzvy ze strany MPO a vlády efektivně reagováno. To bohužel způsobuje velké napětí mezi firmami a rizika pro další ekonomický i společenský vývoj. Denně se na nás obrací další desítky firem nejen z naší členské základny potvrzující dopady hrozících negativních scénářů a požadují, abychom  vládě znovu zdůraznili vážnost situace a vyjednali taková opatření, která pomohou průmyslu v ČR překonat současnou, ale zejména z hlediska budoucího vývoje kritickou situaci.

Jak víte, naše kritické hodnocení situace jsme se zároveň vždy snažili doplnit návrhy na konstruktivní spolupráci a konkrétní opatření, z nichž některá z nich se podařilo se zpožděním realizovat a na řadě z nich se i nadále pracuje. Dosud ale bohužel nebylo učiněno například žádné opatření ze strany vlády pro firmy, které využívají plyn. Konkrétně nebyl dosud vládou schválen a EK notifikován program dle tzv. Dočasného krizového rámce určený cíleně pro firmy, na které ceny energie dopadly nejvíce. Opatření dle Dočasného rámce jsme považovali za nezbytné minimum, které po vzoru Německa a Francie – tedy pro určitou výši pomoci i bez podmínky provozní ztráty - mělo být již dávno přijato. Dnešní vyjádření ministra průmyslu zatím stále neznamená schválení programu vládou a tedy ani jasný termín spuštění přijímání žádostí pro firmy.

Chtěli bychom upozornit, že nálada ve společnosti a ve firmách se stále zhoršuje a nelze vycházet pouze z posledních známých účetních výkazů, ale i z opatření, které firmy musí činit a následných multiplikačních efektů do ekonomiky spolu s diferenciací dopadů na jednotlivé subjekty. Firmy se současně snaží učinit maximum opatření k tomu, aby udržely cash-flow pro další činnost. Využívají co nejvíce úsporných opatření, hledají investiční možnosti do alternativních technologií či provozní opatření.  Několikanásobně vyšší ceny energie ale i přes tato opatření ekonomiku firem zásadně ovlivňují.  Projevuje se to například omezováním resp. rušením plánovaných investic, omezeními provozu a s tím souvisejícími problémy v dodavatelských řetězcích. Pokud nebudou urychleně přijaty mimořádné kroky ze strany EU a ČR, růst cen bude znamenat vážné dopady pro ekonomickou a sociální stabilitu, včetně propouštění, další narušení dodavatelsko-odběratelských řetězců a zhoršení nálady ve společnosti.

Nyní jsme v situaci, kdy se ceny energie dostaly mimo reálné možnosti průmyslových odběratelů, což si vyžaduje i mimořádné zásahy do stávajícího nastavení cenotvorby energie. Žádáme vás proto o urychlené předložení konkrétních opatření v této oblasti včetně možnosti zastropování cen energie s uvedením předpokladů, kompenzačních mechanismů a konkrétních propočtů jednotlivých modelů, a to jak pro řešení na úrovni EU, tak pro případné národní řešení, schválení programu pro firmy dle Dočasného rámce a přijetí konkrétních nařízení ke kurzarbeitu.

Chápeme, že s ohledem na otevřenost naší ekonomiky a roli řady okolních zemí v energetické politice, včetně kroků s negativními dopady pro ČR, by bylo nejvhodnější nalézt evropské řešení. Nicméně je třeba doručit konkrétní opatření co nejdříve. Pokud se nepodaří co nejdříve najít shodu mezi státy a jednání Rady dne 9. září nepřinese jasný harmonogram implementace konkrétního opatření, pak bude nutné přistoupit ke krajnímu národnímu řešení, které musí mít vláda v té době již připravena v podobě, který neohrozí dodávky energie a naší ekonomiku.

Nelze polevit ale ani v krocích ve vztahu k zajištění dodávek energie a urychleně dopracovat řadu dílčích opatření, včetně jasnější a transparentnější širší komunikace základních krizových scénářů, podmínek jejich průběhu a možných opatření a postupů v případě omezení dodávek.

Věříme, že naše slova budou vnímána konstruktivně a že naším společným cílem je maximální zmírnění vážných ekonomických a společenských dopadů. Jsme připraveni na konkrétních opatřeních spolupracovat a poskytnout náš expertní tým ke konzultacím.

S úctou

Ing. Jaroslav Hanák, v.r.
prezident
Svaz průmyslu a dopravy ČR

 

a

Jan Wiesner, v.r.
prezident
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 

Celý otevřený dopis si můžete stáhnout také zde.

kategorie Aktuální komentáře
zpět