Duální vzdělávání je důležitý krok správným směrem

Svaz průmyslu a dopravy dlouhodobě usiluje o provázání vzdělávacího systému s trhem práce a sladění poptávky ze strany firem s nabídkou absolventů. 

Jedním z problémů českého trhu práce je nesoulad mezi kvalifikacemi absolventů a požadavky firem. Proto Svaz průmyslu i v rámci sociálního dialogu podporuje spolupráci firem a škol v oblasti odborného vzdělávání a zapojení podniků do praktické výuky.  

Už před dvěma lety představila pracovní skupina složená z odborníků ministerstev a zaměstnavatelských organizací včetně Svazu průmyslu a dopravy rysy ideového záměru zavedení duální větve ve vzdělávání. Jádrem návrhu je vytvoření dobrovolné duální větve odborného vzdělávání, v níž by odpovědnost za část toho, co se má žák naučit, přecházela přímo na firmu, která by poskytovala praktickou výuku. Smlouvu o účasti v duálním vzdělávání by uzavírala firma a rodič v případě nezletilých žáků. 

Firma by mohla žákovi nabízet kromě vzdělání i jiné motivační benefity, například firemní stipendium. Na druhou stranu by povinností firmy bylo zřídit a vybavit na své náklady vzdělávací středisko a stanovit a vyškolit instruktory, kteří se žákům budou věnovat. Zaměstnavatelské organizace a svazy by měly povinnost posuzovat firemní pracoviště a vydávat či odnímat certifikáty k provozování praktického vzdělávání. Firma by na uhrazení části nákladů, spojených se vzděláváním žáků mohla dostávat finanční příspěvek na žáka. 

Pilotní projekty jsou úspěšné

Na základě pilotních projektů i zkušeností ze zahraničí lze předpokládat, že výsledkem by byli více motivovaní absolventi, připravení na práci s nejmodernějšími zařízeními a technologiemi, které daný obor nabízí. To by bylo ku prospěchu firem, žáků i státu. Bonusem návrhu je také to, že by certifikovaná pracoviště mohla být využita i na praxe vysokoškoláků nebo praktické rekvalifikace dospělých. 

Svaz průmyslu věnuje zavedení duální větve velké úsilí a již od roku 2017 realizuje pilotní projekt jeho zavedení v Moravskoslezském kraji na příkladu partnerství pěti škol a šesti firem. Od předloňského roku byla pilotáž rozšířena do dalších třech krajů, Zlínského, Středočeského a Ústeckého v projektu Kompetence 4.0. Úspěšně tak probíhá díky 36 partnerstvím škol a firem. 

Současná vláda v programovém prohlášení přijala závazek připravené návrhy a principy duálního vzdělávání s podporou firem legislativně rozpracovat a předložit je ke schválení. Pokud půjde vše hladce, lze očekávat účinnost „duální větve“ od školního roku 2024/2025.

Svaz pomáhá spolupráci firem a škol

Svaz průmyslu a dopravy společně s dalšími organizacemi a sociálními partnery pořádá v rámci projektu Kompetence 4.0 workshopy na téma spolupráce firem a škol. Na programu je mimo jiné představení konkrétních partnerství firem a škol a jejich přínosů a sdílení příkladů dobré praxe. Od září do konce roku se uskutečnilo čtrnáct workshopů. Poslední proběhl 25. listopadu v Hradci Králové. Podrobnosti naleznete na webu https://www.mpsv.cz/web/cz/skoleni-a-workshopy

Článek vyšel v listopadovém čísle časopisu Spektrum. Celé číslo si můžete stáhnout zde.

kategorie Spektrum
zpět