EPSCO o genderové vyváženosti v dozorčích a správních radách

Rada EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) přijala obecný přístup k návrhu směrnice o zlepšení genderové vyváženosti v dozorčích a správních radách společností kótovaných na burzách. Směrnice reaguje na skutečnost, že v současnosti jsou ženy ve vedoucích pozicích obchodních společností zastoupeny ve výrazně menším počtu. Návrh směrnice požaduje, aby kótované obchodní společnosti přijaly vlastní cíle ve vztahu k zastoupení žen a mužů v příslušných orgánech. Podíl osob nedostatečně zastoupeného pohlaví v dozorčích a správních radách má být stanoven na alespoň 40 %. Návrh směrnice se nevztahuje na malé a střední podniky.

Řádné zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO), část zaměstnanost a sociální politika se uskutečnilo 14. března 2022 v Bruselu. Rada EPSCO v souladu s řádným legislativním postupem (QMV) přijala obecný přístup k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních.

Návrh směrnice si klade za cíl zlepšit genderovou vyváženost mezi členy dozorčích rad či nevýkonnými členy správních rad společností kótovaných na burzách. Reaguje tak na skutečnost, že v současnosti zůstávají ženy ve vedoucích pozicích obchodních společností kotovaných na burzách výrazně podreprezentovány. Návrh směrnice se nevztahuje na malé a střední podniky.

Návrh směrnice požaduje, aby kótované obchodní společnosti přijaly vlastní cíle ve vztahu k zastoupení žen a mužů v příslušných orgánech. Zastoupení osob nedostatečně zastoupeného pohlaví mezi členy/členkami dozorčích rad/nevýkonnými členy/členkami správních rad má být stanoveno na alespoň 40 %. Případně je možné vztáhnout cíl na všechny pozice ve správní radě (bez ohledu na to, zda jde o výkonné či nevýkonné členy) – v takovém případě si mají společnosti stanovit cíl na alespoň 33 % zastoupení obou pohlaví.

Nejedná se však o striktní kvótu, ale o stanovení obecného cíle, ke kterému mají obchodní společnosti směřovat pomocí konkrétních nástrojů. V této oblasti návrh mj. směřuje k posílení principu výběru kandidátů a kandidátek do příslušných orgánů na základě odbornosti. Čl. 4 odst. 1 směrnice totiž požaduje, aby obchodní společnosti (které v současnosti nenaplňují stanovení cíle ve vztahu k zastoupení žen a mužů ve svých správních/dozorčích radách) založily výběr kandidátů na komparativní analýze kvalifikace každého kandidáta. Pouze v případě shody kvalifikace (vhodnosti, kompetencí a profesního výkonu) více kandidátů je možné upřednostnit kandidáta či kandidátku z méně zastoupeného pohlaví.

Návrh směrnice neobsahuje v současné podobě sankce. Příslušné společnosti by měly každoročně předkládat vnitrostátním orgánům informace o zastoupení žen a mužů v jejich řídících a dozorčích orgánech a o opatřeních přijatých za účelem dosažení výše zmíněného cíle. Tyto informace by měly být dostupné na stránkách společností. Pokud by nedošlo k naplnění cíle, měly by výše uvedené informace zahrnovat rovněž důvody, kvůli kterým společnost cíle neplní, jakož i popis opatření, která společnost dosud přijala či která hodlá přijmout, aby dané cíle splnila. Povinnost informovat o politice rozmanitosti (uplatňované na statutární orgán, dozorčí radu, správní radu či jiný obdobný orgán emitenta) přitom mají dotčené společnosti již nyní, a to na základě § 118 odst. 4 písm. l) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Návrh nepodpořily PL a SE. SK se zdrželo.

  • Podrobnosti zde
kategorie EU infoservis
zpět