Komise chce posílit rámec pro legální migraci v Evropě


Evropská komise zveřejnila dne 27. 4. 2022 balíček návrhů na posílení ekonomické migrace. Kromě revize dvou směrnic o jednotném povolení a dlouhodobých rezidentech Komise přináší sdělení zaměřené na přilákání dovedností a talentů do EU - KOM (2022) 657.

Legální migrace je nezbytnou součástí komplexního přístupu k migraci stanoveného v Novém paktu o migraci a azylu (2020). S cílem podpořit účinnější rámec pro legální cesty do EU stanoví toto sdělení tři pilíře ambiciózní a udržitelné politiky EU v oblasti legální migrace - legislativní, provozní a pro politická opatření zaměřená na výzvy EU při získávání dovedností a talentů, v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Legální migrace přináší výhody migrantům i zemím původu a cílovým zemím. Dává těm, kteří chtějí migrovat, příležitost zlepšit svou situaci a pomáhá řešit potřeby trhu práce hostitelských zemí. Zároveň přispívá k větší soudržnosti a odolnosti evropských společností. Společná migrační politika EU musí odrážet integraci hospodářství EU a vzájemnou závislost trhů práce členských států.

Migrace a mobilita jsou a nadále budou neodmyslitelnými rysy lidstva na celém světě i v EU. K 1. lednu 2021 žilo v EU 23,7 milionů státních příslušníků ze zemí mimo EU, což představuje 5,3 % z celkového počtu obyvatel. Neregulérní migrace do EU zůstává omezená, přestože se jí dostává široké pozornosti médií. Ročně přijdou do EU legálními cestami přibližně 2,25 až 3 miliony státních příslušníků ze zemí mimo EU, na rozdíl od 125 000 až 200 000 nelegálních příchozích.

Politický a ekonomický kontext pracovní migrace

Migranti již hrají klíčovou roli v evropské ekonomice a společnosti. V posledním desetiletí obsadili migrující pracovníci významnou část nových pracovních míst v EU, čímž pomohli uspokojit potřeby trhu práce. Přijímání migrantů je součástí širšího mixu politik zaměřených na řešení existence i hlavních příčin nedostatku pracovních sil a dovedností. Pandemie COVID-19 ukázala, že až 13 % pracovníků vykonávajících základní funkce – od lékařů po zdravotní sestry a řidiče – jsou migranti.

Souběžně s tím ruská útočná válka proti Ukrajině vyvolala největší vysídlení v Evropě od druhé světové války, přičemž ženy a děti tvoří většinu příchozích. Po aktivaci směrnice o dočasné ochraně bude EU nadále vítat lidi, kteří prchají před válkou na Ukrajině, a bude prioritně podporovat jejich integraci na trhu práce. Jejich příchod do EU nevylučuje potřebu položit základy udržitelného a společného přístupu k pracovní migraci s cílem dlouhodobě řešit kvalifikační potřeby EU.

Legální migrace musí také doprovázet přechod EU k zelené a digitální ekonomice, která vyžaduje specifické dovednosti a restrukturalizaci našich ekonomik a trhů práce. Aby se podpořily dvojité přechody, pracovní migrace EU by měla být zaměřena na budoucnost. Přechod na klimaticky neutrální ekonomiku pravděpodobně ovlivní odvětví, jako je stavebnictví, energetika, výroba a doprava, což bude vyžadovat další pracovní sílu a nové dovednosti.

EU má zároveň stárnoucí a zmenšující se počet pracujících obyvatel. Do roku 2070 se počet obyvatel v produktivním věku sníží z přibližně 65 % v roce 2019 na 56 % až 54 % celkového počtu obyvatel EU v EU27.

Kromě toho musí EU řešit nedostatek pracovních míst v konkrétních odvětvích a regionech, a to na všech úrovních kvalifikace: zaměstnavatelé v EU se v roce 2020 potýkají s nedostatkem až 28 profesí, které zaměstnávají 14 % pracovní síly EU.

SP ČR obecně cíle EK na posílení legální migrace a přilákání nových dovedností a talentů vítá, nicméně je podle Svazu třeba jednotlivé návrhy analyzovat.

Podrobné informace naleznete zde.

kategorie EU infoservis
zpět