Návrh směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti - Veřejná konzultace ke standardům

Dne 21. dubna 2021 předložila Evropská komise (EK) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ ES a nařízení (EU) č. 537/2014, pokud jde o podávání zpráv o udržitelnosti (Corporate Sustainability Reporting Directive/CSRD), která reviduje stávající pravidla pro podávání zpráv zavedená Směrnicí 2014/95/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. října 2014 (non-financial reporting directive/NFRD).

Cílem návrhu směrnice bylo dosáhnout toho, aby existovaly přiměřené veřejně dostupné informace o rizicích, která pro společnosti představuje problematika udržitelnosti, a o dopadech samotných podniků na společnost a životní prostředí.

EK se ukládá povinnost, aby přijala formou delegovaných aktů první soubor standardů do 31. října 2022. Tento soubor by měl specifikovat informace, které by společnosti měly uvádět o všech záležitostech udržitelnosti (čl. 19a, odstavec 2). Druhá sada standardů doplňující vydané standardy by měla být přijata nejpozději do 31. října 2023. Tato sada standardů by měla specifikovat doplňující informace, které by společnosti měly v případě potřeby uvádět o záležitostech udržitelnosti.

Přípravou těchto standardů EK pověřila EFRAG (Evropskou poradní skupinu pro finanční výkaznictví). V této souvislosti EFRAG otevřel veřejnou konzultaci. Vzhledem k tomu, že právě tyto standardy budou obsahovat pravidla jaké informace a v jakém rozsahu budou společnosti reportovat, SP ČR doporučuje se do konzultace zapojit. Termín pro ukončení VK je 8. 8. 2022.

Více informací naleznete zde.

 

kategorie EU infoservis
zpět