Kontroverzní návrh EP a Rady k platformám přechází na SE PRES

Ministři práce a sociálních věci se na zasedání Rady pro zaměstnanost a sociální věci  (EPSCO) dne  8. 12. 2022 neshodli na textu obecného přístupu k návrhu Evropského Parlamentu a Rady  o zlepšení  pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem,  tak jak ho připravilo CZ PRES.

Komisař Schmidt poděkoval CZ PRES: „ I když nebylo dosaženo obecného přístupu, je to velký pokrok. Předložený text umožní snáze dosáhnout kompromisu.“ Na dotazy novinářů, co tomu text chybělo, že blokační menšina byla tak robustní. Ministr Jurečka reagoval slovy: „Dosáhli jsme to, že jsme obě skupiny členských států názorově přiblížili. Al  to, co nám chybělo, byl čas. Je dobré mít kompromis, ale musí to být kompromis silný a kvalitní.“

Průběh hlasování
CZ PRES se se snažilo až do posledního momentu. V první kole hlasování své jasné YES řekly: Rakousko, Chorvatsko, Kypr, Řecko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovensko a Švédsko. Tvrdé opositní jádro utvořily: Belgie, Řecko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko. V tomto ohledu je důležité poznamenat, že všechny vlády, které hlasovaly proti návrhu obecného přístupu, by uvítaly spíše posílení právní domněnky, než aby více respektovaly vnitrostátní pravomoci. Německo se nijak netajilo svou strategii zdržet se hlasování a Bulharsko a Rumunsko si svojí přelétavou  pozicí prosazovaly své parciální požadavky. CZ PRES jednalo následně ještě bilaterálně, ale  obecný přístup se nedostal podporu ani v druhém kole.


Text, který těžko hledal podporu
Návrh směrnice byl od samého počátku velmi kontroverzní,  provázeli ho spekulace o správnosti právního základu, do hry byla vztažena právní služba Rady a substantivní jednání se zpozdila. Komise sice ve svém textu deklarovala objektivní a vyvážený přístup k problematice. Přístup, který by nepodkopal rozvoj této nové formy práce, ale současně zajistil správnou klasifikaci lidí, kteří pro platformy pracují, a zajistil jim odpovídající sociální ochranu. Cíl byl ušlechtilý, ale přístup zcela nelogický. Přestože data ukázala, že pro platformy pracuje 99% OSVČ, zvolila institut právní vyvratitelné domněnky a nastavila kritéria, která by v podstatě měla vmanévrovat OSVČ do statutu zaměstnance. CZ PRES přistoupilo k návrhu pragmaticky a z ideologicky laděného návrhu EK se snažilo udělat text více reflektující realitu.  Tím si znepřátelilo Komisi. Svoji snahu o kompromis postavilo CZ PRES na shodě členských států, že v návrhu zůstane zachován institut právně vyvratitelné domněnky, tím si proti sobě postavila byznys. A tím, že CZ PRES  původní text EK v řadě ustanovení odlehčilo v zájmu OSVČ, na ně zanevřely odbory. Snaze CZ PRES dosáhnout kompromisu neprospěla ani politická situace po volbách v řadě členských států, ani to, že mezi dvěma opozičními  tábory ČS v Radě nepředvídatelně přebíhaly  tzv. nerozhodnuté ČS a kazily hru. Kvalifikační většiny tedy dosaženo nebylo a unavené CZ PRES to dotáhlo jen ke zprávě o pokroku.
Osud návrhu je v rukou SE PRES, které čeká znovu otevření textu a navíc nerovný boj s Evropským parlamentem, který ve Výboru EMPL bude hlasovat 12. 12. 2022 o návrhu zprávy zpravodajky Elisabetty Gualmini, který vysoko překračuje původní návrh EK pod  a pod taktovkou odborů.

Na programu EPSCO byly dále tyto body:
V legislativní části  agendy byl odsouhlasen obecný přístup jen k návrhu revize směrnice o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu.

Evropská strategie péče
Dalším důležitým tématem jednání Rady bude péče. Členské státy diskutovaly o evropské strategii péče a přijaly Doporučení týkající se cenově dostupné vysoce kvalitní dlouhodobé péče a vzdělávání a péče o děti v předškolním věku tzv. Barcelonské cíle:. 1) alespoň 45 % dětí mladších tří let účastnilo předškolního vzdělávání a péče, 2) předškolního vzdělávání a péče účastnilo alespoň 96 % dětí ve věku od 3 let do věku zahájení povinné školní docházky.

Evropský semestr 2023
Ve své druhé politické rozpravě se ministři zaměřili na evropský semestr 2023. Rada rovněž podpořila klíčová sdělení Výboru pro zaměstnanost týkající se provádění doporučení o integraci dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce. Evropský semestr je nástrojem koordinace hospodářské, fiskální, zaměstnanecké a sociální politiky na úrovni EU i členských států.

Rovnost a sociální začlenění
Rovnost a sociální začleňování bylo také na pořadu jednání, protože ministři schválili závěry o rovnosti žen a mužů v narušených ekonomikách a o začleňování osob se zdravotním postižením na trh práce.
kategorie EU infoservis
zpět