Švédské předsednictví i Švédský byznys sází na konkurenceschopnost

"Švédsko přebírá předsednictví v Radě Evropské unie v době nejvážnější bezpečnostní krize od druhé světové války. Výzvy, kterým EU čelí, mohou být větší než kdykoli předtím. To vyžaduje odhodlání. Švédské předsednictví bude s odhodláním pracovat pro zelenější, bezpečnější a svobodnější Evropu, pro zvýšení evropské konkurenceschopnosti a pro silný evropský hlas ve světě." (Ulf Kristersson, švédský premier)

Priority SE PRES

Bezpečnost, konkurenceschopnost, ekologická a energetická transformace, demokratické hodnoty a právní stát. To jsou priority švédského předsednictví Rady Evropské unie v první polovině roku 2023.
Švédsko přebírá předsednictví Rady Evropské unie v době historických výzev pro členské státy a Unii jako celek. Nezákonná, nepřijatelná a nevyprovokovaná invaze Ruska na Ukrajinu je hrozbou pro evropskou bezpečnost, která má katastrofální důsledky pro migraci, stejně jako pro globální dodávky potravin a energie. Ukrajina bojuje za své přežití jako národ – a za bezpečnost a životy svých občanů. EU a její členské státy shromáždily bezprecedentní podporu pro Ukrajinu a zůstanou pevně po jejím boku. Je třeba zajistit pokračující spolupráci s důvěryhodnými partnery, včetně silného transatlantického propojení.

Čtyři priority švédského předsednictví


Bezpečnost – jednota

Rychlá a rozhodná reakce EU na invazi na Ukrajinu je projevem naší síly, když jednáme společně. Švédské předsednictví bude upřednostňovat pokračující hospodářskou a vojenskou podporu pro Ukrajinu, jakož i podporu cesty Ukrajiny k EU. To bude vyžadovat další úsilí jak na úrovni členských států, tak na úrovni EU. Pro obnovu a reformu směrem k integraci do EU jsou zapotřebí další kroky.


Konkurenceschopnost

Švédské předsednictví bude usilovat o ukotvení koordinovaného přístupu k evropské konkurenceschopnosti na vrcholu politické agendy. Současná pozornost věnovaná úsilí o podporu hospodářského růstu je i nadále nezbytná, abychom mohli čelit našim dlouhodobým výzvám. Síla, odolnost a globální postavení Evropy závisí na naší hospodářské produkci, která úzce souvisí s jednotným trhem a globálními obchodními příležitostmi.


Ekologické a energetické transformace

Švédské předsednictví bude pokračovat v úsilí o řešení vysokých a nestálých cen energie a zároveň se bude zabývat dlouhodobou reformou trhu s energií. Globální klimatická výzva vyžaduje globální reakci. Evropa musí jít příkladem tím, že splní ambiciózní cíle v oblasti klimatu, podpoří růst a konkurenceschopnost. Uvedeme do činnosti Fit for 55 a urychlíme transformaci energetiky. Přechod na budoucnost bez fosilních paliv, která bude účinně využívat zdroje, bude vyžadovat velké investice do inovativních průmyslových odvětví, která mohou převést nejlepší nápady a inovace do funkčních řešení. Musíme poskytnout správný regulační rámec a politiky, abychom tyto investice přilákali.
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/priorities/?etrans=cs


Demokratické hodnoty a právní stát – naše nadace

Evropská unie je založena na demokratických hodnotách a otevírá cestu soudržnosti, individuálním svobodám, nediskriminaci, zvýšenému hospodářskému výstupu a globálnímu vlivu. Dodržování zásady právního státu a základních práv je proto základním prvkem švédského – a dokonce i každého – předsednictví Rady.
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/priorities/?etrans=cs


Konfederace švédských podniků přichází s kompasem konkrenceschopnosti

SE PRES je pro Švédsko je to skvělá příležitost ukázat, jak chceme, aby se EU vyvíjela. Stejně jako říkat, co nechceme, musíme mít stejně jasno v tom, co vlastně od EU chceme. Svenskt Näringsliv vytvořil proaktivní agendu, která stanoví pět priorit EU; „Vše má posílit konkurenceschopnost EU“. Tento Kompas pro konkurenceschopnost, který je inspirován zprávou, kterou si nechala vypracovat Konfederace švédských podniků od think-tanku „Ecipe“. Kompas se zaměřuje na politiky a reformy, které jsou nezbytné pro větší konkurenceschopnost.
Konfederace švédských podniků bere jako výchozí bod potřebu posílit konkurenceschopnost Evropy. V současnosti bohužel chybí systematičtější myšlení konkurenceschopnosti na evropské úrovni. EU by měla spíše než další byrokracii a zvýšené administrativní požadavky, pokračovat v odstraňování překážek, které leží v cestě zboží, službám, lidem, nápadům, podniků a inovacím – a místo toho pracovat na oblastech, které usnadňují jejich rozvoj.

1. Posílit a prohloubit jednotný trh
Evropská konkurenceschopnost je založena na silném jednotném trhu, který podporuje koordinaci a transparentnost mezi členskými státy. Potenciál jednotného trhu v sektoru služeb. Je zapotřebí akční plán, ve kterém se přezkoumají existující překážky rostoucího trhu služeb a navrhnou se konkrétní opatření, aby je Evropská komise odstranila. Další problémy, na které by se měla zaměřit pozornost, je volný pohyb pracovníků, zamezení mikro-managementu evropského normalizačního systému a směřování k větší harmonizaci dozoru nad trhem.

2. Stát se lídrem v oblasti volného obchodu
Mezinárodní obchod je pro prosperitu Švédska zásadní. Aby obchod fungoval, potřebujeme předvídatelná a transparentní pravidla, která zaručují otevřenost. Pozitivní obchodní agenda má pro zvýšení příležitostí pro mezinárodní obchod má značný význam. Je třeba vyvážit rostoucí počet obranných nástrojů, které jsou nyní vyvíjeny uvnitř EU. Švédsko by proto mělo aktivně podporovat jednání a ratifikaci nových dohod o volném obchodu a současně povzbudit EU, aby se ujalo vedení v procesu reformace Světové obchodní organizaci (WTO) a pokračovalo v rozvíjení vztahů s USA, a to i v rámci Trade & Technology Council (TTC).

3. Podpora zelené transformace
Pro naši budoucnost je životně důležité, aby byl zelený přechod úspěšně zvládnut. To umožní dosáhnout ambiciózní klimatické cíle EU – které Konfederace švédských podniků podporuje – budoucí opatření musí být vytvořena s ohledem na růst. Zelený přechod proto musí probíhat nákladově efektivním způsobem, který podporuje podnikání a inovace. Výhodné podmínky pro průmysl k přechodu na více oběhové alternativy a cíl zabezpečení dodávek pro elektrizační soustava, jsou příklady témat, která by měla být pro Švédy prioritou. Předsednictví a to bude mít důležitou roli v závěrečných jednáních o majorovi klimatický balíček „Fit for 55“.

4. Akcelerace digitalizace
Průmyslu musí být poskytnuty nejlepší možné podmínky, aby mohl pokračovat v technologickém rozvoji rozvoj. Je třeba odrazovat od technologického protekcionismu, zvyšovat technologickou kapacitu a podporovat a nalézt správnou rovnováhu mezi inovací, integritou a transparentností. Je proto potřeba aktualizovat zákony a předpisy kolem datových toků, dat sdílení, AI a e-commerce. Kromě toho by švédské předsednictví mělo pracovat na legislativě propagující, nikoli omezující, používání důvěryhodné umělé inteligence.

5. Podporovat podniky v oblasti inovací a rozvoje
Výzkum a vývoj tvoří do značné míry základ pro silnou konkurenceschopnost. Investování veřejných prostředků do výzkumných projektů budoucích technologií, které byly vybraný pro politické účely, není cestou vpřed. Místo toho by měl veřejný sektor vytvořit dobře fungující pravidla, která společnostem umožní soutěžit o to nejlepší technická řešení za stejných podmínek. Konfederace švédských podniků by proto bych rád viděl, že švédské předsednictví upřednostňuje proaktivní iniciativy ve společné EU programy, jako je Horizont Evropa, kde by hospodářská soutěž měla zůstat výchozím bodem bod pro investice a inovace

Celý Kompas konkurenceschopnosti zde.

kategorie EU infoservis
zpět