Evropský i globální byznys proti nereálnému přístupu k due dilligence

Dopis Business at OECD (BIAC): K revizi Směrnic OECD pro nadnárodní společnosti.

Předseda Business at OECD Rick Johnston adresoval dopis generálnímu tajemníkovi OECD Mathiasi Cormannovi , ve kterém vyjádřil znepokojení byznysu nad nejnovějším návrhem Směrnic OECD pro nadnárodní společnosti, jakož i s procedurálním přístup k probíhající revizi.

Soukromý sektor se zavázal k odpovědnému obchodnímu chování a podporuje propagaci a implementaci stávajících Směrnic OECD pro nadnárodní společnosti jako zásadní součást otevřeného obchodního a investičního klimatu. Vzhledem k tomu, že Směrnice jsou určeny společnostem, je nezbytně nutné zapojit soukromý sektor. Podnikatelská komunita při OECD má však vážné obavy, že revidovaný text, tak jak je nastaven, může mít vážný dopad na konkurenceschopnost a podnikání podniků.

Dochází k nerealistickému rozšíření očekávání due diligence. Za prvé, doporučení náležité péče je rozšířeno z dodavatelského řetězce na navazující část hodnotového řetězce. Za druhé, současný text zmiňuje, že požadavky na náležitou péči pro společnosti musí být v souladu s dokumenty s pokyny pro náležitou péči a zavádějí více než 600 stran dalších podrobných požadavků. Vzhledem k tomu, že tyto dokumenty byly vyvinuty, aby poskytovaly praktickou podporu společnostem, s vědomím, že ne každé opatření může být použitelné na každou situaci, zdůrazňujeme, že společnosti by měly být pouze povzbuzovány k tomu, aby „braly v úvahu“ pokyny.


Otevření veřejné konzultace k revizi směrnice

Závazek revidovat Směrnice OECD byl přijat zasedání Rady OECD na ministerské úrovni (MCM) ve dnech 9.–10. června 2022 formou prohlášení ministerské rady z roku 2022, ve kterém ministři zdůraznili důležitost odpovědného obchodního chování pro odolné a udržitelné globální dodavatelské řetězce.

Revize směrnice se dostala do třetí fáze projednávání se zainteresovanými stranami a OECD otevírá veřejnou konzultaci k třetímu draftu textu. V textu jsou již promítnuty některé připomínky Business at OECD do jejichž přípravy byl zapojen i SP ČR prostřednictvím účasti ve Výboru BIAC RBC (Responsible Business Conduct). Přestože byly v nejnovějším návrhu zohledněny některé menší konkrétní návrhy BIAC, hlavní obavy nebyly vyřešeny:

  • Rozšíření očekávání due diligence na celou navazující část hodnotového řetězce
  • Odkazování na dokumenty s pokyny pro náležitou péči
  • Významné a věcné rozšíření due diligence do kapitol Životní prostředí a Věda a technika
  • Několik širokých odkazů a také zavedení několika vágních konceptů a očekávání
  • Navrhované změny předpokládají pravomoc a dohled sekretariátu OECD v souvislosti s výklady pokynů.

https://mneguidelines.oecd.org/public-consultation-targeted-update-of-the-oecd-guidelines-for-multinational-enterprises.htm

SP ČR intenzivně spolupracuje s MPO ČR a jeho Národním kontaktním místem (NKM) pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti. Ve dnech 20. -21. 2. 2023 bude SP přizván k procesu Peer review českého NKM a NKM Švédska a Lucemburska.

Náležitá péče: Společné provolání Evropského byznysu

Evropská podnikatelská komunita podporuje rámec EU pro due diligence. Vyzývá však k realismu, proporcionalitě a funkčnosti tohoto rámce, aby skutečně umožnil a vedl podniky při přijímání nezbytných kroků směrem k udržitelnějším dodavatelským řetězcům. To zahrnuje společnosti spadající do působnosti tohoto rámce, ale také malé a střední podniky, které budou ovlivněny. V této klíčové fázi legislativního procesu by podnikatelská komunita ráda předložila řadu doporučení a obav, jak zvýšit přínosy návrhu hloubkové kontroly udržitelnosti (CS3D):
Nejdůležitějším prvkem návrhu by měla být úplná harmonizace. To je nezbytné, aby se zabránilo roztříštění jednotného trhu EU a zajistily se rovné podmínky. Toho lze dosáhnout například použitím „doložky o vnitřním trhu“. Pokud si EU přeje, aby byl její model používán jako referenční jinde ve světě, nemůže se spoléhat na omezenou harmonizaci poskytovanou směrnicí, která by potenciálně vedla k 27 různým rámcům. https://www.businesseurope.eu/publications?category%5B%5D=58

kategorie EU infoservis
zpět